Overeenkomstenrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Overeenkomstenrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Mensen zijn aangewezen op samenwerking. Zonder overeenkomsten is geen economische activiteit mogelijk. De frequentie waarmee in het economisch verkeer overeenkomsten worden gesloten maakt het overeenkomstenrecht dan ook tot een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Het eerste deel van de cursus Overeenkomstenrecht (Algemeen overeenkomstenrecht) verschaft kennis en inzicht in de kernbegrippen en centrale thema's van het overeenkomstenrecht. Tevens wordt u geleerd om casusposities op te lossen aan de hand van opgedane theoretische inzichten. Bij de uitvoering van al die overeenkomsten, in juridische termen: het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, gaat natuurlijk regelmatig wat verkeerd. Hoe dergelijke conflicten juridisch moeten worden opgelost, komt in het tweede deel van de cursus (Algemeen verbintenissenrecht) aan de orde.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus dient u onder andere:
- de rechtsbegrippen ‘overeenkomst’ en ‘verbintenis’ te definiëren.
- binnen het stelsel van de wet de overeenkomstrechtelijke leerstukken te onderscheiden.
- een casuspositie binnen het overeenkomstenrecht (met name de koopovereenkomst) beargumenteerd uit te werken. Hierbij dient naast de wettelijke vereisten, ook beredeneerd rechtsregels en gezichtspunten uit jurisprudentie en beginselen van het overeenkomstenrecht te worden verwerkt.
- uit te leggen op welke wijze een rechtshandeling / overeenkomst tot stand komt en welke problemen zich hierbij kunnen voordoen, zoals de wilsgebreken (dwaling, dwang, bedrog en misbruik van omstandigheden), handelingsonbekwaamheid en de ongeoorloofde overeenkomst, alsmede het niet overeenstemmen van wil en wilsverklaring en de bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen.
- uit te leggen op grond waarvan de verbintenis ontstaat en welke de kenmerken deze heeft (uitleg, aanvullende en derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid).
- uit te leggen op welke wijzen een verbintenis kan worden nagekomen en de gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis (vordering tot nakoming, schadevergoeding en ontbinding).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding privaatrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er wordt worden in meerdere studiecentra een reeks drie begeleidingsbijeenkomst georganiseerd en drie online bijeenkomsten (met de zelfde inhoud). De data van de bijeenkomsten worden in de digitale leeromgeving bekend gemaakt.

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de begeleidingsbijeenkomst in de studiecentra kan via e-mail aan het betreffende studiecentrum, o.v.v. uw studentnummer, de datum van de bijeenkomst en de naam van de cursus.

Docenten

Mw. prof. mr. M. van Rossum, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. S. de Veij Mestdagh en mw. prof. mr. A. Ernes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

De tentamenmogelijkheid op 2 februari 2021 is enkel beschikbaar voor de studenten van wie de inschrijving is gestart in kwartiel 2 van het academisch jaar 2019-2020.

Tentamendata

02-02-2021, 22-04-2021, 08-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bij deze cursus bestaat uit twee tekstboeken:
- Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en Overeenkomst, (de meest recente druk);
- G.T. de Jong, H.B. Krans en M.H. Wissink Verbintenissenrecht algemeen (de meest recente druk);
en een reader.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.