De dynamiek van het goederenrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
De dynamiek van het goederenrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus worden de raakvlakken tussen het verbintenissenrecht en het goederenrecht bestudeerd.
De cursus geeft onder andere inzicht in de overeenkomst als (geldige) titel voor overdracht van goederen. Overdracht van goederen (zowel zaken als vorderingsrechten) raakt echter niet alleen de rechtspositie van de direct betrokkenen, maar kan ook invloed hebben op de rechtspositie van derden (denk bijv. aan de overdracht van een onroerende zaak die is verhuurd). De (potentiële) rechtsgevolgen van overeenkomsten voor de vermogensrechtelijke positie van derden komen ook in deze cursus aan de orde.

Traditioneel wordt het verschil tussen het goederenrecht en het verbintenissenrecht gekoppeld aan het onderscheid tussen absolute en relatieve rechten. De rechten ten aanzien van goederen, zoals het eigendomsrecht, hebben in beginsel absolute werking (ze gelden jegens iedereen) en de rechten ten aanzien van personen, zoals de verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, relatieve werking (ze gelden alleen tussen contractspartijen).

In werkelijkheid is deze scheidslijn niet zo strikt. Zo kan de huurder van een woning zijn vorderingsrecht tot huurgenot (verbintenis voortvloeiend uit de huurovereenkomst) jegens de eigenaar/verhuurder ook inroepen tegen de rechtsopvolger van de eigenaar (”koop breekt geen huur”). In plaats van een strakke scheiding tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is eerder sprake van een symbiose tussen de twee rechtsgebieden.

Na bestudering van deze cursus bent u vertrouwd met de samenhang tussen goederenrechtelijke en verbintenissenrechtelijke rechtsverhoudingen.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is mogelijk nadat de cursus Inleiding privaatrecht succesvol is afgerond en inschrijving voor Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht heeft plaatsgevonden. Deze laatstgenoemde cursussen zijn bij voorkeur afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

Voor De dynamiek van het goederenrecht kan niet ingeschreven worden voordat inschrijving voor Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht heeft plaatsgevonden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Face-to-face bijeenkomsten in het vierde kwartiel.

Docenten

Dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. S. de Veij Mestdagh en dhr. mr. drs. P. Slangen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen dient idealiter plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een E-werkboek en de volgende tekstboeken:
- J. Hijma et al, Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer: Wolters Kluwer, negende druk;
- G.T. de Jong, H.B. Krans & M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Wolter Kluwer 2018;
- W.H.M. Reehuis et al, Pitlo 3. Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2019.

Digitale leeromgeving

U kunt (na inschrijven) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.