De dynamiek van het goederenrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0702
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Iemands vermogen verandert voortdurend van samenstelling. Zo kan A zijn tot zijn vermogen behorende auto aan B overdragen op grond van een geldige koopovereenkomst, maar kan op zijn auto ook een pandrecht of vruchtgebruik vestigen. Het vermogensrecht, de kern van het privaatrecht, wordt traditioneel onderverdeeld in een goederenrechtelijk en een verbintenisrechtelijk deel. Het goederenrecht regelt met name de rechtsverhoudingen van een rechtssubject ten opzicht van de goederen die tot zijn vermogen behoren (bijv. wie is eigenaar dan wel heeft een recht van pand of vruchtgebruik op een goed). Het verbintenissenrecht, waarvan het overeenkomstenrecht het centrale onderdeel is, regelt met name de wijze waarop rechtsverhoudingen worden gewijzigd. In de cursus De Dynamiek van het goederenrecht worden de raakvlakken tussen het verbintenissenrecht en het goederenrecht bestudeerd.

Algemeen

Inhoud

De cursus geeft onder andere inzicht in de overeenkomst als (geldige) titel voor overdracht van goederen. Overdracht van goederen (zowel zaken als vorderingsrechten) raakt echter niet alleen de rechtspositie van de direct betrokkenen, maar kan ook invloed hebben op de rechtspositie van derden (denk bijv. aan de overdracht van een onroerende zaak die is verhuurd). De (potentiële) rechtsgevolgen van overeenkomsten voor de vermogensrechtelijke positie van derden komen ook in deze cursus aan de orde.

Traditioneel wordt het verschil tussen het goederenrecht en het verbintenissenrecht gekoppeld aan het onderscheid tussen absolute en relatieve rechten. De rechten ten aanzien van goederen, zoals het eigendomsrecht, hebben in beginsel absolute werking (ze gelden jegens iedereen) en de rechten ten aanzien van personen, zoals de verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, relatieve werking (ze gelden alleen tussen contractspartijen).

In werkelijkheid is deze scheidslijn niet zo strikt. Zo kan de huurder van een woning zijn vorderingsrecht tot huurgenot (verbintenis voortvloeiend uit de huurovereenkomst) jegens de eigenaar/verhuurder ook inroepen tegen de rechtsopvolger van de eigenaar (”koop breekt geen huur”). In plaats van een strakke scheiding tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is eerder sprake van een symbiose tussen de twee rechtsgebieden. Dat blijkt duidelijk bij de overdracht van goederen. Daarvoor is onder andere een geldige titel vereist. Deze geldige titel kan bijvoorbeeld voortvloeien uit een koopovereenkomst. Aan deze koopovereenkomst kunnen echter allerlei gebreken kleven, die de overeenkomst vernietigbaar of nietig kunnen maken. De vraag komt dan op wat het rechtsgevolg hiervan is als de levering inmiddels heeft plaatsgevonden en het goed inmiddels aan een derde is overgedragen.

Na bestudering van deze cursus bent u vertrouwd met de samenhang tussen goederenrechtelijke en verbintenissenrechtelijke rechtsverhoudingen.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is mogelijk nadat de cursus Inleiding privaatrecht succesvol is afgerond en inschrijving voor Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht heeft plaatsgevonden. Deze laatstgenoemde cursussen zijn bij voorkeur afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus De dynamiek van het goederenrecht is bedoeld als een verdiepings- en verbredingscursus binnen het privaatrecht. De cursus vooronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding privaatrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Overeenkomstenrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Docenten

Dhr. prof. mr. R. Mertens, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. S. de Veij Mestdagh, mw. mr. dr. M. Reumers, dhr. mr. drs. P. Slangen en dhr. mr. dr. B. van der Velden.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov).

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een E-werkboek en de volgende tekstboeken:
- J. Hijma et al, Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer: Wolters Kluwer 2016;
- G.T. de Jong, H.B. Krans & M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Wolter Kluwer 2014;
- W.H.M. Reehuis et al, Pitlo 3. Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2012.

Digitale leeromgeving

U kunt (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.