Burgerlijk procesrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0802
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

'Hebben is hebben, krijgen is de kunst.' Dit gezegde geeft mooi het verschil aan tussen materieel en formeel privaatrecht. Het eerste beschrijft de rechten die u heeft als bijvoorbeeld koper of huurder. Het tweede regelt hoe u die rechten zo nodig kunt afdwingen. Deze cursus gaat over de spelregels die hierbij gelden. U maakt kennis met onderwerpen als maatregelen om een procedure te voorkomen, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen en de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten.

Algemeen

Inhoud

U heeft net een nieuwe auto gekocht, een degelijk merk voor een redelijke prijs. Maar al snel blijkt dat u bekocht bent: er is geknoeid met de kilometerteller en er zitten tweedehandsonderdelen onder de motorkap. De 'nieuwe' auto blijkt alles behalve nieuw te zijn. U eist dat de verkoper alsnog zijn verplichtingen nakomt of zelfs schadevergoeding betaalt. Maar: 'Hebben is hebben, krijgen is de kunst.' De verkoper weigert eenvoudig om met u over deze kwestie te onderhandelen. U ziet nog maar één manier om dit op te lossen: procederen. Dan moeten er heel wat regels in acht genomen worden en daar begint het formeel privaatrecht.

Het voorgaande geeft het verschil aan tussen materieel en formeel privaatrecht. Het materiële privaatrecht (zie de cursussen Inleiding recht (voorheen Basiscursus recht) of Inleiding privaatrecht) beschrijft de rechten die u bijvoorbeeld hebt als koper of als verhuurder. Het formele privaatrecht geeft aan hoe u die rechten zo nodig kunt afdwingen. Die regels vindt u in deze cursus. De cursus Burgerlijk procesrecht verschaft inzicht in de hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht tegen de achtergrond van het materiële privaatrecht. Dit wil zeggen dat onderwerpen aan de orde komen als: de maatregelen ter voorkoming van een procedure, de aanvang van een burgerlijke procedure, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen, de onderscheiding in vonnissen en beschikkingen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten, enzovoorts. Bovendien is het de bedoeling dat u na bestudering van de cursus kennis draagt van belangrijke rechterlijke uitspraken op het gebied van het burgerlijk procesrecht en u de opgedane kennis kunt toepassen op concrete casus. Behalve voor studenten in de rechtswetenschappen is de cursus interessant voor personen die in de praktijk, bijvoorbeeld via advocatuur of rechterlijke macht, met het burgerlijk procesrecht te maken krijgen.

In deze cursus worden de verschillende personen die in het burgerlijk proces optreden allemaal aan u voorgesteld zoals de deurwaarder, de rolrechter, de advocaat, eiser en gedaagde. U leert de betekenis van termen als kracht van gewijsde, uitvoerbaar bij voorraad en deurwaardersexploit. De civiele procedure begint vooralsnog met een verzoekschrift of een dagvaarding. Dit zal echter op termijn veranderen met de invoering van de KEI-wetgeving. Alsdan wordt een basisprocedure ingevoerd, die wordt gestart met een uniforme procesinleiding. Na bestudering van deze cursus weet u daar het fijne van, net zoals van het verschil tussen vonnis en beschikking, de mogelijkheid om beslag te leggen, het bewijsrecht en nog veel meer. U begrijpt dan ook dat civiele procedures in ons rechtssysteem zoveel tijd in beslag nemen. En dat in spoedeisende gevallen een snellere weg bewandeld kan worden. U kent dan het antwoord op de vraag of de verliezende partij altijd voor de proceskosten opdraait. En u weet alsdan wat daar allemaal onder valt.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursussen Inleiding recht (voorheen Basiscursus recht) en Inleiding privaatrecht moeten zijn behaald voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Docenten

Mw. mr. dr. M. Reumers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht door mr. W. Hugenholtz en mr. W.H. Heemskerk, bewerkt door mr. W. Heemskerk, Dordrecht: Convoy Uitgevers 2015 en Gids voor het burgerlijk procesrecht, laatste druk, door prof. mr. A.L.H. Ernes, bewerkt door mr. dr. M.L.H. Reumers en mr. dr. R. Verkijk, Dordrecht: Convoy Uitgevers 2015.
Voorts vindt u op de cursussite een lijst met arresten en aanvullende literatuur. Deze arresten en literatuur dient u – voor zover beschikbaar in de digitale bibliotheek – zelf op te zoeken.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.