Recht als wetenschap

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Recht als wetenschap
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus bestaat uit zes leereenheden. De eerste leereenheid draait om de vraag wat wetenschap is en waar de scheidslijn ligt tussen wetenschap en niet-wetenschap. In de tweede leereenheid wordt de vraag behandeld of de rechtswetenschap het predicaat wetenschap verdient. In de derde leereenheid worden de twee vormen van wetenschappelijk deugdelijk redeneren, inductie en deductie, besproken en worden zij onderscheiden van ondeugdelijk redeneren (drogredenen). Vervolgens wordt in de vierde leereenheid duidelijk gemaakt dat met de eerste manier van wetenschappelijk redeneren, inductie, een onoplosbaar probleem samenhangt. In de vijfde leereenheid wordt aangetoond dat dit probleem ook in de juridische context aanwezig is. In de zesde en laatste leereenheid wordt ingegaan op de vraag hoe de andere manier van wetenschappelijk redeneren, deductie, in de juridische context functioneert (leereenheid 6). Om een houvast te bieden in de bespreking van de vaak complexe problematiek die in deze cursus aan de orde komt, zal deze gekoppeld worden aan de zaak "Lucia de B." Deze Haagse verpleegster werd in 2003 veroordeeld, omdat zij meerdere patiënten zou hebben vermoord. Dat bleek later onterecht: het wetenschappelijk bewijs in de zaak deugde niet en het vonnis bevatte drogredenen


Leerdoelen
De cursus kent twee leerdoelen. Allereerst beoogt deze cursus rechtenstudenten een kritische houding t.o.v. de eigen en andere wetenschappelijke disciplines bij te brengen. Hiertoe worden de vragen wat wetenschap is en of de rechtswetenschap het predicaat wetenschap wel verdient, behandeld. Ten tweede beoogt deze cursus rechtenstudenten een basaal inzicht te bieden in de wetenschappelijke en juridische argumentatieleer.

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 16 november 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 1 november 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 november 2020.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

De cursus Recht als wetenschap sluit enerzijds aan bij de metajuridische vakken, zoals Rechtsfilosofie, omdat de cursus voorziet in een wetenschapsfilosofische benadering van het recht. Anderzijds sluit de cursus Recht als wetenschap aan bij het vaardighedenonderwijs, zoals Bachelor Essay, omdat o.a. argumentatieleer aan bod komt, die gebruikt kan worden als voorbereiding op het concipiëren van een juridisch betoog.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus academische vaardigheden (R04111). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Voor deze cursus wordt voorkennis van alle inleidende vakken uit de propedeuse verondersteld.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst in studiecentrum Utrecht in het tweede kwartiel. Verder standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u aan de docenten stellen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. L. Strikwerda
1. vr 04-06-2021 / 19.00-21.00 uur
2. di 29-06-2021 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Mw. dr. L. Strikwerda, mw. mr. dr. M. Boonk en mw. prof. dr. M. Malsch.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

De cursus had in het academisch jaar 2019-2020 een vast startmoment in kwartiel 4. De resterende tentamendata zijn 10-11-2020, 1-2-2021 en 7-7-2021.

In het academisch jaar 2020-2021 heeft de cursus een vast startmoment in kwartiel 2. De hierbij behorende tentamendata zijn 1-2-2021, 20-4-2021 en 25-8-2021.

Tentamendata

10-11-2020, 01-02-2021, 20-04-2021, 07-07-2021, 25-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een gecombineerde reader/werkboek. Elke leereenheid wordt kort ingeleid. Daarna volgt een tekst. Tot slot zijn kennisvragen en toepassingsvragen/werkopdrachten opgenomen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.