Inleiding criminologie

Inleiding criminologie

  • Rechtswetenschappen
  • RB2002
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De criminologie is een veelzijdig wetenschapsgebied. Het situeert zich op het snijvlak van de rechtswetenschappen en de sociale wetenschappen en bestudeert criminaliteit en de maatschappelijke reactie daarop. We kunnen echter moeilijk spreken van ‘de’ criminologie, aangezien de onderliggende uitgangspunten van de verschillende criminologische scholen zeer divers zijn. Zo kan criminologie vanuit sociologische, psychologische, biologische en juridische hoek worden benaderd. Maar er kan ook worden onderscheiden in bijvoorbeeld positivistische, liberale of marxistische criminologie. Het object van studie kan de dader, het slachtoffer, het soort delict of het rechtssysteem zijn. De oriëntatie kan internationaal, regionaal, nationaal of een bepaald stedelijk gebied zijn.

In de cursus Inleiding criminologie wordt gestart met een historisch overzicht van de ontwikkeling van het vakgebied. Vervolgens wordt ingezoomd op een aantal actuele stromingen die zoveel mogelijk worden geïllustreerd met voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. Er wordt ingegaan op de verschillende methoden van criminologisch onderzoek en het functioneren en de ethiek van ons strafrechtelijk handhavingssysteem komt nadrukkelijk aan de orde. Een aantal actuele maatschappelijke problemen op het gebied van veiligheid wordt besproken in hun relatie tot het criminologisch domein en relatief nieuwe fenomenen als ondermijning worden toegelicht.

De cursus biedt u een algemeen overzicht van dit vakgebied, waarin zoveel mogelijk facetten van de criminologie worden belicht, zowel klassieke en moderne als meer kritische benaderingen. Daarmee wordt voor - met name strafrecht - juristen een deel van de noodzakelijke context van hun aandachtsgebied ingevuld en krijgen alle geïnteresseerden een handreiking om met een kritische en genuanceerde blik de fenomenen criminaliteit en criminaliteitsbestrijding te beschouwen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Criminologie (R34311 en voorgangers) en de cursus De veilige stad (RB0006). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursussen Inleiding recht en de cursus Inleiding strafrecht. Passieve kennis van de Engelse taal (een deel van de aangeboden literatuur is Engelstalig) is vereist.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docent stellen.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen wordt afgenomen in de vorm van een bijzondere opdracht. Studenten schrijven een paper en becommentariëren het paper van een medestudent.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het bij de cursus behorende leerboek: E. Kolthoff & J. Janssen, Basisboek criminologie (3e druk). Boom Juridische Uitgevers: Den Haag 2020. Al het overige voor de cursus te bestuderen materiaal is digitaal te raadplegen via de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.