Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Bestuursrecht II
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB2102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus bestuursrecht II valt uiteen in 3 delen.
- Bestuurlijk handhavingsrecht.
- Rechtsbescherming tegen de overheid.
- Schadevergoeding bij onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad.

De cursus behandelt veel rechtspraak en nodigt u uit om mee te denken over oplossingen. U verwerft niet alleen juridische kennis, maar ontwikkelt ook gevoel voor juridische redeneringen.

Algemeen

Inhoud

De cursus bestuursrecht II valt uiteen in 3 delen.
- Bestuurlijk handhavingsrecht
De bestuursrechtelijke handhaving vormt het sluitstuk van het overheidsoptreden door bestuursorganen. Als door een burger bestuursrechtelijke voorschriften (die verboden of geboden voor de burger inhouden) worden overtreden, is het vaak mogelijk om daar strafrechtelijk tegen op te treden. Handhaving van bestuursrechtelijke voorschriften kan dus via het strafrecht worden afgedwongen. In deze cursus is de aandacht echter gericht op de bestuursrechtelijke handhaving. Dat wil zeggen: de handhaving van het bestuursrecht door bestuursorganen. Aan de orde komen de toekenning van toezichts- en sanctiebevoegdheden, de verschillende soorten sanctiebevoegdheden en de aard van de sancties (beogen zij bestraffing van de dader of herstel van de onrechtmatige toestand). Ook blijkt u bij bestudering van het handhavingsrecht hoe diepingrijpend de toezichts- en handhavingsbevoegdheden van het bestuur zijn.

- Rechtsbescherming tegen de overheid
Burgers hoeven het niet altijd eens te zijn met beslissingen van de overheid. Een belangrijke vraag bij deze cursus is: wat kun je doen tegen een beslissing van de overheid als je het er niet mee eens bent? De Algemene wet bestuursrecht geeft algemene regels voor bezwaar, beroep en hoger beroep. Door middel van deze procedures kan een burger in rechte opkomen tegen beslissingen van de overheid. In deze cursus verwerft u inzicht in de algemene en bijzondere vormen van bestuursrechtspraak. Bijzondere aandacht is er voor rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter en de procedure bij de Nationale Ombudsman.

- Schadevergoeding bij onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad
Naar geldend recht zijn er – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – verschillende mogelijkheden om schade ten gevolge van overheidshandelen vergoed te krijgen. Welke procedure gevolgd moet worden om schade vergoed te krijgen hangt af van de schadeoorzaak (onrechtmatige overheidsdaad, rechtmatige overheidsdaad, een appellabel besluit of een feitelijke handeling, enz). De verschillende schadevergoedingsprocedures komen in deze cursus aan bod.
De verschillende (schade)vergoedingsmogelijkheden komen in deze cursus aan bod. Verder gaat in deze cursus ten aanzien van de verschillende vormen van schade en schadevergoeding ook aandacht uit naar de vraag welke rechter kan worden geadieerd en naar de verhouding tussen de bestuursrechter en de civiele rechter.
De cursus behandelt veel rechtspraak en nodigt u uit om mee te denken over oplossingen. U verwerft niet alleen juridische kennis, maar ontwikkelt ook gevoel voor juridische redeneringen.

De cursus Bestuursrecht II geeft een actuele beschrijving van het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en het bestuurlijk schadevergoedingsrecht.

De cursus is inhoudelijk en onderwijskundig zodanig opgezet dat u zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de werking van het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en het bestuurlijk schadevergoedingsrecht. Aan de hand van (praktijkgerichte) open vragen leert u mee te denken over de oplossing van de in de zelftoetsen voorgelegde juridische problemen. De cursus geeft u dus niet alleen juridische kennis, maar brengt u ook 'gevoel' bij voor juridische redeneringen en leert u bestuurs(proces)rechtelijke problemen te herkennen en op te lossen.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursussen Inleiding bestuursrecht en Bestuursrecht I moeten zijn behaald voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

Dit is een zogenoemd variabele cursus, waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt. Let voordat u zich aanmeldt wél op de vastgestelde tentamendata, zodat u de drie tentamenkansen binnen uw inschrijvingsduur optimaal kunt benutten.

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding bestuursrecht, Inleiding staatsrecht en Bestuursrecht I. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding geschiedt middels online bijeenkomsten en uitgebreide terugkoppelingen op de opdracht in de digitale leeromgeving.

Docenten

Mw. mr. dr. K. Albers, dhr. mr. dr. S. Kole en dhr. mr. B. Kaya.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

24-04-2018, 12-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving, een reader en uit de boeken Bestuursrecht in de sociale rechtstaat (onderwijseditie) deel 1, Schlössels/Zijlstra, Kluwer, laatste druk en Bestuursrecht de sociale rechtstaat (onderwijseditie) deel 2 (bestuursprocesrecht), Schlössels/Zijlstra, Kluwer, laatste druk.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving voor dit vak) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving aanvullende informatie en cursusmaterialen raadplegen, deelnemen aan virtuele klassen en casus oefenen. Verder heeft u via de cursussite toegang tot de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.