Bestuursrecht II
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB2102
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Burgers hoeven het niet altijd eens te zijn met beslissingen van de overheid. Een belangrijke vraag bij deze cursus is: wat kun je doen tegen een beslissing van de overheid als je het er niet mee eens bent? De Algemene wet bestuursrecht geeft algemene regels voor bezwaar, beroep en hoger beroep. Door middel van deze procedures kan een burger in rechte opkomen tegen beslissingen van de overheid. In deze cursus verwerft u inzicht in de algemene en bijzondere vormen van bestuursrechtspraak. Bijzondere aandacht is er voor rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter en de procedure bij de Nationale Ombudsman. De cursus behandelt veel rechtspraak en nodigt u uit om mee te denken over oplossingen. U verwerft niet alleen juridische kennis, maar ontwikkelt ook gevoel voor juridische redeneringen.

Algemeen

Inhoud

De overheid neemt soms beslissingen die de burger niet welgevallig zijn. Denk aan de aspirant-bouwer die geen bouwvergunning (omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk) krijgt, de bijstandsgerechtigde die een boete krijgt wegens schending van de inlichtingenplicht, de stichting die haar subsidieaanvraag voor kinderdagopvang ziet afgewezen of de illegale bouwer die een bestuursdwangaanschrijving ontvangt met het verzoek het bouwwerk af te breken. De vraag die dan rijst is: wat kan ik tegen deze overheidsbesluiten doen? Of in meer juridische termen: kan ik in rechte tegen deze besluiten opkomen, welke procedure moet ik daartoe volgen en wat is de positie van derde-belanghebbenden in dezen?

De cursus Bestuursrecht II tegen de overheid geeft een actuele beschrijving van het bestuursprocesrecht. U maakt allereerst kennis met geschiedenis van de rechtsbescherming tegen overheidshandelen en met de uitgangspunten van het huidige stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De Algemene wet bestuursrecht speelt in dat verband een centrale rol. De Awb geeft algemene regels voor bezwaar, beroep en hoger beroep. Deze procedureregels, alsook voorlopige voorzieningenprocedure worden in de cursus uitgebreid behandeld. Behalve de algemene, worden ook de bijzondere vormen van bestuursrechtspraak belicht. Verder wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter, het vraagstuk van de schade- en proceskostenvergoeding en de procedure bij de Nationale ombudsman. Om de procedureregels van de Awb goed te kunnen toepassen, is het belangrijk ook kennis te hebben van een aantal kernbegrippen uit de Awb, zoals bestuursorgaan, belanghebbende, beschikking en besluit van algemene strekking. De cursus vangt aan met een bespreking van deze begrippen.

De cursus is inhoudelijk en onderwijskundig zodanig opgezet dat u zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de werking van het bestuursprocesrecht. De rechter moet er bij het toepassen van de (algemene) regels steeds naar streven een regel te formuleren die zowel past binnen het geldende rechtssysteem, alsook een praktische oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. Aan de hand van (praktijkgerichte) open vragen meedenken over de oplossing. De cursus geeft u dus niet alleen juridische kennis, maar brengt u ook 'gevoel' bij voor juridische redeneringen en leert u bestuursprocesrechtelijke problemen te herkennen en op te lossen.

Aanmelden

Vervangende cursus

De geplande verschijningsdatum van deze cursus is 12 februari 2018. Deze cursus vervangt de cursus R16361 - Rechtsbescherming tegen de overheid waarvoor u nog tot 31 augustus 2017 kunt aanmelden.

Ingangseisen

De cursussen Inleiding bestuursrecht en Bestuursrecht I moeten zijn behaald voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

Passen de tentamenmomenten bij uw planning?
Kijk op het tabblad Tentamen.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding bestuursrecht, Inleiding staatsrecht en Bestuursrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding geschiedt middels online bijeenkomsten en uitgebreide terugkoppelingen op de opdracht in de digitale leeromgeving.

Docenten

Mw. mr. dr. K. Albers, dhr. mr. dr. S. Kole, dhr. mr. dr. I. Sewandono en dhr. mr. B. Kaya.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving en uit de boeken Bestuursrecht in de sociale rechtstaat (onderwijseditie) deel 1, Schlössels/Zijlstra, Kluwer, laatste druk en Bestuursrecht de sociale rechtstaat (onderwijseditie) deel 2 (bestuursprocesrecht), Schlössels/Zijlstra, Kluwer, laatste druk.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving voor dit vak) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving aanvullende informatie en cursusmaterialen raadplegen, deelnemen aan virtuele klassen en casus oefenen. Verder heeft u via de cursussite toegang tot de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.