Verdieping straf(proces)recht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Verdieping straf(proces)recht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB2402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Tijdens de cursussen Materieel strafrecht en Formeel strafrecht is het strafrecht respectievelijk het strafprocesrecht in de breedte aan de orde gekomen. In deze cursus focussen we op een aantal specifieke thema’s die relevant zijn voor een goed begrip van zowel het straf- als het strafprocesrecht en die laten zien dat het straf- en strafprocesrecht onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gekozen is bovendien voor thema’s die nog in ontwikkeling zijn of waarover in de literatuur of rechtspraak nog discussie bestaat.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:
- de subjectieve bestanddelen van de delictsomschrijving, waarbij vooral wordt stilgestaan bij het grijze gebied tussen culpa en opzet;
- het functioneel daderschap en de strafbaarheid van rechtspersonen;
- de tenlastelegging, de grondslagleer en de mogelijkheid van partiële vrijspraak;
- de sanctionering van vormverzuimen, en
- de samenloopregelingen en het ne bis in idem-beginsel.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus bent u in staat om:
- de in de cursus geselecteerde thema’s (tenlastelegging, samenloop, verwijtbaarheid, functioneel daderschap en ondervragingsrecht) te plaatsen in het beoordelingsschema van de strafrechter (kennis en inzicht);
- de opgedane kennis met betrekking bovengenoemde thema’s binnen het straf- en strafprocesrecht toe te passen op een casus met verschillende strafrechtelijke en strafprocessuele aspecten (toepassing);
- de relevante jurisprudentie (nationaal en Europees) toe te passen op een concrete casus (toepassing);
- een gefundeerde mening te vormen met betrekking tot bovengenoemde thema’s en deze mening schriftelijk te verwoorden (oordeelsvorming).

Aanmelden

Ingangseisen

Voor de cursus Verdieping straf(proces)recht kunt u niet aanmelden voordat de cursussen Materieel strafrecht en Formeel strafrecht succesvol zijn afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 27 april 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 12 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 12 april 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april 2020.

De cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het tweede en vierde kwartiel.

Voorkennis

U moet beschikken over de kennis van het materiele strafrecht en strafprocesrecht op postpropedeutisch niveau.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Actieve moderatie van het discussieforum in combinatie met virtuele klassen in het tweede en vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. drs. D. van Ekelenburg
1. do 28-11-2019 / 20.00-22.00 uur
2. do 12-12-2019 / 20.00-22.00 uur
3. do 02-01-2020 / 20.00-22.00 uur
4. do 16-01-2020 / 20.00-22.00 uur
5. do 30-01-2020 / 20.00-22.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. drs. D. van Ekelenburg
1. do 07-05-2020 / 20.00-22.00 uur
2. do 14-05-2020 / 20.00-22.00 uur
3. do 28-05-2020 / 20.00-22.00 uur
4. do 11-06-2020 / 20.00-22.00 uur
5. do 25-06-2020 / 20.00-22.00 uur

Docenten

Dhr. drs. D. van Ekelenburg en dhr. mr. dr. S. Brinkhoff.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2018-2019 en 2019-2020 zijn:
voor kwartiel 2 (start 2018-2019): 26-8-2019
voor kwartiel 4 (start 2018-2019): 10-7-2019, 14-11-2019 en 5-2-2020
voor kwartiel 2 (start 2019-2020): 5-2-2020, 22-4-2020 en 24-8-2020
voor kwartiel 4 (start 2019-2020): 8-7-2020

Tentamendata

22-04-2020, 08-07-2020, 24-08-2020.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader en de teksten zoals deze zijn opgenomen op de cursussite. Daarenboven moet u zelf literatuur en rechtspraak via de relevante elektronische databanken opzoeken en bestuderen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.