Verdieping straf(proces)recht

Verdieping straf(proces)recht

  • Rechtswetenschappen
  • RB2402
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Tijdens de cursussen Materieel strafrecht en Formeel strafrecht is het strafrecht respectievelijk het strafprocesrecht in de breedte aan de orde gekomen. In deze cursus focussen we op een aantal specifieke thema’s die relevant zijn voor een goed begrip van zowel het straf- als het strafprocesrecht en die laten zien dat het straf- en strafprocesrecht onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gekozen is bovendien voor thema’s die nog in ontwikkeling zijn of waarover in de literatuur of rechtspraak nog discussie bestaat.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:
- de subjectieve bestanddelen van de delictsomschrijving, waarbij vooral wordt stilgestaan bij het grijze gebied tussen culpa en opzet;
- het functioneel daderschap en de strafbaarheid van rechtspersonen;
- de tenlastelegging, de grondslagleer en de mogelijkheid van partiële vrijspraak;
- de sanctionering van vormverzuimen;
- de samenloopregelingen en het ne bis in idem-beginsel.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus bent u in staat om:
- de in de cursus geselecteerde thema’s (tenlastelegging, samenloop, verwijtbaarheid, functioneel daderschap en ondervragingsrecht) te plaatsen in het beoordelingsschema van de strafrechter (kennis en inzicht);
- de opgedane kennis met betrekking bovengenoemde thema’s binnen het straf- en strafprocesrecht toe te passen op een casus met verschillende strafrechtelijke en strafprocessuele aspecten (toepassing);
- de relevante jurisprudentie (nationaal en Europees) toe te passen op een concrete casus (toepassing);
- een gefundeerde mening te vormen met betrekking tot bovengenoemde thema’s en deze mening schriftelijk te verwoorden (oordeelsvorming).

Ingangseisen

Voor de cursus Verdieping straf(proces)recht kunt u zich niet aanmelden voordat de cursussen Materieel strafrecht en Formeel strafrecht succesvol zijn afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 15 november 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

De cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het tweede en vierde kwartiel.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Actieve moderatie van het discussieforum in combinatie met virtuele klassen in het tweede en vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw.mr. S. Naber
1. do 02-12-2021 / tijd ntb
2. do 16-12-2021 / tijd ntb
3. do 06-01-2022 / tijd ntb
4. do 13-01-2022 / tijd ntb
5. do 27-01-2022 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw.mr. S. Naber
1. wo 04-05-2022 / tijd ntb
2. wo 18-05-2022 / tijd ntb
3. wo 01-06-2022 / tijd ntb
4. wo 22-06-2022 / tijd ntb
5. wo 29-06-2022 / tijd ntb

Docenten

Mw. mr. S. Naber (examinator) en mw. mr. A. Jordaans (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2020-2021 en 2021-2022 zijn:
voor kwartiel 4 (start 2020-2021): 10-11-2021 en 2-2-2022
voor kwartiel 2 (start 2021-2022): 2-2-2022, 21-4-2022 en 22-8-2022
voor kwartiel 4 (start 2021-2022): 6-7-2022

Tentamendata

10-11-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader en de teksten zoals deze zijn opgenomen op de cursussite. Daarenboven moet u zelf literatuur en rechtspraak via de relevante digitale databanken opzoeken en bestuderen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.