Recht in context

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Recht in context
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RM0002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus beoogt de studenten te oefenen in het formuleren van vragen en het schrijven van juridische of rechtsfilosofische teksten op masterniveau. Het goed stellen van vragen en het stellen van goede vragen zijn academische vaardigheden bij uitstek. Naast het analyseren van een probleem is het kunnen vinden van relevant bronmateriaal over het probleem van belang. Juist in de masterfase wordt bovendien een eigen, met bronnen onderbouwd oordeel over dat probleem gevraagd. Daarbij is het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van het beschikbare bronmateriaal noodzakelijk.

Stapsgewijs naar de eindopdracht
De cursus begint met een startbijeenkomst in een studiecentrum. Daarna zijn er enkele hoorcolleges in de virtuele klas. In deze colleges wordt aandacht besteed aan methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek. . Vóór elk college lezen studenten een wetenschappelijke tekst en/of voeren zij een of meerdere opdrachten uit ter voorbereiding op de eindopdracht.

Leerdoelen
U leert onder meer:
- te reflecteren op de aard van de rechtswetenschap, en de plaatsbepaling daarvan ten opzichte van andere wetenschapsgebieden uit te leggen;
- descriptieve, normatieve, en empirische rechtswetenschap van elkaar te onderscheiden;
- bronnen op academisch verantwoorde en integere wijze weer te geven en te verwerken in een paper;
- zelfstandig een juridische of rechtsfilosofische onderzoeksvraag op masterniveau te formuleren die te beantwoorden is in een paper van ca. 1500 woorden;
- juridisch-wetenschappelijk onderzoek van beperkte omvang uit te voeren en daarvan verslag te doen in een paper van ca. 1500 woorden.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een algemene introductiebijeenkomst, drie verplichte online werkgroepen en vier online hoorcolleges in het eerste kwartiel.

Docenten

Mw. mr. dr. M. Boonk, mw. mr. dr. J. Vink en dhr mr. T. Herrenberg.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Aan de cursus is geen regulier tentamen verbonden, maar de cursus wordt afgesloten met een integratieve eindopdracht. In die opdracht schrijft u een paper dat door de examinator wordt beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling verwerft u uw studiepunten.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek en een cursussite.

Mediagebruik

E-werkboek en een virtuele klas.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.