Strafrecht en mensenrechten

Strafrecht en mensenrechten

  • Rechtswetenschappen
  • RM0003
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 246
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Tijdens de cursus Strafrecht en mensenrechten wordt het strafrecht vanuit het perspectief van de bescherming van mensenrechten bekeken en wordt ingegaan op het belang en de waarde van die mensenrechten. Tijdens de cursus komt een aantal rechten en waarborgen aan bod, welke onder andere in het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest EU) staan. In de eerste leereenheid gaan we in op de betekenis van de mensenrechten in het algemeen en de waarde daarvan voor de strafrechtspleging in het bijzonder. Omdat we ons in de cursus beperken tot Europa, zal in die leereenheid aandacht worden besteed aan het EVRM en het Handvest EU en de vraag hoe die twee mensenrechtenverdragen zich tot elkaar verhouden.
In de leereenheden 2 tot en met 8 wordt vervolgens op specifieke rechten ingegaan, waarbij de focus vooral ligt op de vraag in hoeverre er discrepanties bestaan tussen de wijze waarop het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en/of het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) daaraan invulling geven en de
wijze waarop die rechten in Nederland door de wetgever en/of de Hoge Raad (HR) worden geïnterpreteerd.

De volgende mensenrechten komen aan de orde:
- het legaliteitsbeginsel;
- het verbod op onmenselijke en vernederende behandeling;
- de presumptie van onschuld;
- het nemo-teneturbeginsel;
- het recht op vrijheid;
- het recht op verdediging;
- het recht op eerbiediging van het privéleven.

Leerdoelen
U bent in staat om:
- de rechtsgang voor burgers in het kader van een klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te schetsen (kennis);
- de reikwijdte en inhoud van een aantal beginselen en rechten (het legaliteitsbeginsel, het ne bis in idem-beginsel, het folterverbod, de presumptie van onschuld, het nemo-teneturbeginsel, het recht op verdediging en het recht op eerbiediging van het privéleven) zoals opgenomen in het EVRM en het Handvest van de EU uit te leggen (kennis);
- de bovengenoemde rechten en beginselen toe te passen op een strafrechtelijke casus (toepassing);
- de rechtspraak van het EHRM en het HvJ-EU ter zake van bovengenoemde rechten en beginselen te begrijpen en eventuele verschillen tussen het EHRM en het HvJ-EU te identificeren (inzicht);
- eventuele discrepanties tussen de uitleg van de bovengenoemde rechten en beginselen op Europees en nationaal niveau te identificeren (inzicht);
- een uitspraak van het EHRM, HvJ-EU of een nationale rechter te toetsen aan de bestaande rechtspraak ter zake en daarover schriftelijk te rapporteren in de vorm van een zogeheten annotatie (oordeelsvorming en communicatie).

Ingangseisen

Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Als u zich aanmeldt voor deze cursus, geldt dat u in principe deelneemt aan de onderwijsactiviteiten (het volgen van bijeenkomsten en het maken van de verplichte opdrachten) in de daarvoor bestemde periode. Mocht dat onverhoopt niet tot de mogelijkheden behoren, dan moet u contact opnemen met de examinator.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het derde kwartiel en de mogelijkheid tot het schrijven van een proefannotatie.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen voor deze cursus bestaat uit een opdracht, te weten het schrijven van een annotatie bij een rechterlijke uitspraak. U kunt echter pas deelnemen aan deze opdracht indien u vijf van de acht meerkeuzetoetsen met een voldoende heeft afgesloten. De meerkeuzetoetsen zijn gepland in de weken 1 tot en met 8 van de cursus. Voor het schrijven van de annotatie zijn de weken 9 tot en met 11 gereserveerd.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een reader en de teksten zoals deze zijn opgenomen op de cursussite. Daarenboven moet u literatuur en rechtspraak zelf via de relevante elektronische databanken opzoeken en bestuderen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.