Staatsrecht in beweging

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Staatsrecht in beweging
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RM0202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus staat een bezinning op de fundamentele vragen die aan het constitutionele recht ten grondslag liggen centraal. Het gaat dan onder meer om de verhouding tussen wetgever en rechter (waarom mag de rechter een wet in formele zin bijvoorbeeld niet toetsen aan de Grondwet?), de betekenis en omvang van mensenrechten (en in het bijzonder de vrijheid van de burger ten opzichte van de staat), de verhouding van Nederland tot de Europese Unie en de invloed van de burger op politieke beslissingen. De aandacht zal niet alleen op Nederland zijn gericht, maar ook op het debat over deze vraagstukken in andere landen.

Deze onderwerpen zijn academisch interessant, maar ook het concrete maatschappelijke belang ervan is evident. Vele van deze kwesties hebben een lange geschiedenis, maar in maatschappelijke en politieke discussies wordt duidelijk dat ze aan betekenis niets hebben ingeboet.

De cursus bestaat uit een digitale leeromgeving waarin het e-werkboek is opgenomen. In het e-werkboek vindt u verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie die u grotendeels onder hyperlinks kunt raadplegen; waar dat niet mogelijk is, dient u zelf de teksten via de digitale bibliotheek of een universiteitsbibliotheek in den lande te zoeken. Er is geen papieren versie van het e-werkboek.

Leerdoelen
De doelstelling van deze cursus is het verschaffen van diepgaand inzicht in de ontwikkelingen in het staatsrecht. Daarbij gaat het niet zozeer om het positieve staatsrecht maar om beschouwingen over de bewegingen in constitutionele vraagstukken. Na afronding van de cursus dient u in staat te zijn:
- verschillende visies op staatsrechtelijke leerstukken tegenover elkaar te plaatsen;
- de verwevenheid van het nationale en het internationale constitutionele recht te duiden;
- de samenhang tussen de verschillende constitutionele vraagstukken te onderkennen en te duiden.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt kennis van de inhoud van de bachelorcursussen Constitutioneel recht en (Schrijven over) Grondrechten alsmede van de cursussen Bestuursrecht I en II (voorheen Rechtsbescherming tegen de overheid).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding vindt plaats in het derde kwartiel. Er is een introductiebijeenkomst tezamen met de introductiebijeenkomst voor Bestuursrecht en -procesrecht in een veranderende rechtsorde. De bijeenkomst vindt plaats in studiecentrum Eindhoven.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. J. Doomen
1. wo 12-02-2020 / 16.00-21.00 uur / Introductiebijeenkomst

Docenten

Dhr. dr. J. Doomen en mw. prof. dr. C. Zoethout.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een digitale leeromgeving met daarin een e-werkboek;
- een door de OU vervaardigde reader met verplichte literatuur;
- jurisprudentie en beeldmateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving algemene informatie raadplegen. De digitale leeromgeving, waarin o.m. het e-werkboek en de discussiegroepen zijn opgenomen, is alleen voor ingeschreven studenten en voor medewerkers toegankelijk.