Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Strafrechtspleging in de gedigitaliseerde samenleving
Rechtswetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RM0203
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus 'Strafrecht in een gedigitaliseerde samenleving' behandelt strafrecht en strafrechtspleging in relatie tot de digitalisering van de samenleving. De cursus heeft niet alleen een juridische signatuur maar kent ook kenmerken van criminologie, sociologie en filosofie dan wel ethiek. De cursus is toegespitst en verdiepend in die zin dat wordt ingezoomd op vraagstukken van strafrecht in 'cyberspace' en tegelijk verbredend omdat strafrechtspleging wordt bestudeerd tegen de achtergrond van een omvattende maatschappelijke ontwikkeling, met niet alleen aandacht voor rechtsvragen maar ook voor de werking van het recht ('law in action'). Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel interesse in de maatschappelijke en juridische betekenis van digitalisering.

Algemeen

Inhoud

De cursus 'Strafrecht in een gedigitaliseerde samenleving' is opgebouwd aan de hand van de volgende thema's:
1. Inkadering van de cursus aan de hand van de begrippen digitalisering, criminaliteit en sociale controle.
2. Een rechtssociologische verkenning van basisbegrippen zoals Cyberspace, Cybercrime, Cybersecurity en Cybersafety.
3. Cybercrime en straf(proces)recht: internationale verdragen en nationale wetgeving i.h.b. de wetten Computercriminaliteit I t/m III. Welke cybercrimes zijn er inmiddels en welke bevoegdheden hebben politie en justitie?
4. Enkele cybercrimes nader beschouwd: aard en omvang, daders, modus operandi. Hierbij komen aan bod hacken, e-fraude en kinderporno.
5. Politie en cybercrimebestrijding.

Leerdoelen
De student leert om strafrechtspleging en digitalisering actief op elkaar te betrekken, hetgeen inhoudt enerzijds het kunnen beschouwen van bestaande vraagstukken van strafrechtspleging in een digitale context (strafrechtspleging als vertrekpunt in het denken) en anderzijds het kunnen waarderen van digitale ontwikkelingen in het licht van strafrechtspleging (digitalisering als vertrekpunt in het denken). Bij het op elkaar betrekken van strafrechtspleging en digitalisering weet de student gebruik te maken van in de cursus behandelde centrale begrippen, wetenschappenlijke bevindingen en essentiële arresten.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.
U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 16 april 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Let op: deze cursus is niet toegankelijk voor studenten van de uitlopende master.

Voorkennis

Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel interesse in de maatschappelijke en juridische betekenis van digitalisering.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding vindt plaats middels fysieke en virtuele bijeenkomsten in het vierde kwartiel, tevens zijn de docenten dagelijks bereikbaar per mail en wekelijks tijdens een telefonisch spreekuur. Middels opdrachten/discussies in de digitale leeromgeving vindt 24/7 vakinhoudelijke interactie tussen studenten plaats (onderlinge begeleiding in de vorm van intervisie).

Docenten

Dhr. prof. dr. W. Stol en mw. dr. L. Strikwerda.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit open vragen die er op zijn gericht te toetsen of de leerdoelen zijn behaald.
Het tentamen is een `open boek tentamen' (d.w.z. gebruik van boeken en kopieën is toegestaan).

Tentamendata

24-04-2018, 09-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Openboektentamen: zie www.ou.nl/hulpmiddelen

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus maakt gebruik van een Nederlandstalig boek dat momenteel in ontwikkeling is (voorpublicatie) en van Engelstalige artikelen waarin de thema's die aan bod komen op een uitdagende manier worden belicht. De tekst van het boek wordt op de cursussite opgenomen; de artikelen zijn digitaal te raadplegen.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.