Strafrechtspleging in de digitale samenleving

Strafrechtspleging in de digitale samenleving

  • Rechtswetenschappen
  • RM0203
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 246
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Strafrechtspleging in de digitale samenleving behandelt strafrecht en strafrechtspleging in relatie tot de digitalisering van de samenleving en heeft aldus kenmerken van strafrecht, criminologie en soms ook sociologie en rechtsfilosofie. De cursus is toegespitst en verdiepend in die zin dat wordt ingezoomd op vraagstukken van strafrecht in ‘cyberspace’ en tegelijk verbredend omdat strafrechtspleging wordt bestudeerd tegen de achtergrond van een omvattende maatschappelijke ontwikkelingen, met niet alleen aandacht voor rechtsvragen maar ook voor de werking van het recht (‘law in action’). Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel interesse in de maatschappelijke en juridische betekenis van digitalisering.

De cursus is opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s:
- inkadering van de cursus aan de hand van de begrippen digitalisering, criminaliteit en sociale controle;
- een rechtssociologische verkenning van basisbegrippen zoals cyberspace, cybercrime, cybersecurity en cybersafety;
- cybercrime en straf(proces)recht: internationale verdragen en nationale wetgeving, in het bijzonder de wetten Computercriminaliteit I t/m III. Welke cybercrimes zijn er inmiddels en welke bevoegdheden hebben politie en justitie?
- enkele cybercrimes nader beschouwd: aard en omvang, daders, modus operandi. Hierbij komen aan bod hacken, e-fraude en kinderporno;
- politie en cybercrimebestrijding.

Leerdoelen
U leert om strafrechtspleging en digitalisering actief op elkaar te betrekken, hetgeen inhoudt enerzijds het kunnen beschouwen van bestaande vraagstukken van strafrechtspleging in een digitale context (strafrechtspleging als vertrekpunt in het denken) en anderzijds het kunnen waarderen van digitale ontwikkelingen in het licht van strafrechtspleging (digitalisering als vertrekpunt in het denken). Bij het op elkaar betrekken van strafrechtspleging en digitalisering weet u gebruik te maken van in de cursus behandelde centrale begrippen, wetenschappelijke bevindingen en essentiële arresten.

Ingangseisen

Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel interesse in de maatschappelijke en juridische betekenis van digitalisering.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding vindt plaats middels fysieke (in studiecentrum Utrecht) en virtuele bijeenkomsten in het vierde kwartiel, tevens zijn de docenten dagelijks bereikbaar per mail en wekelijks tijdens een telefonisch spreekuur. Middels opdrachten/discussies in de digitale leeromgeving vindt 24/7 vakinhoudelijke interactie tussen studenten plaats (onderlinge begeleiding in de vorm van intervisie).

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het tentamen bestaat uit open vragen die erop gericht zijn te toetsen of de leerdoelen zijn behaald.

Tentamendata

06-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

W. Stol & L. Strikwerda, Strafrechtspleging in een digitale samenleving. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag (meest recente uitgave). Naast het tekstboek worden er een aantal artikelen op de cursussite in de digitale leeromgeving aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.