Computercriminaliteit

Computercriminaliteit

  • Rechtswetenschappen
  • RM0213
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 528
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Deze cursus behandelt strafrecht en strafrechtspleging in relatie tot de digitalisering van de samenleving en heeft aldus kenmerken van strafrecht, criminologie en soms ook sociologie en rechtsfilosofie. De cursus is toegespitst en verdiepend in die zin dat wordt ingezoomd op vraagstukken van strafrecht in ‘cyberspace’ en tegelijk verbredend omdat strafrechtspleging wordt bestudeerd tegen de achtergrond van een omvattende maatschappelijke ontwikkelingen, met niet alleen aandacht voor rechtsvragen maar ook voor de werking van het recht (‘law in action’). Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel interesse in de maatschappelijke en juridische betekenis van digitalisering.

De cursus is opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s:
- Inkadering van de cursus aan de hand van de begrippen digitalisering, criminaliteit en sociale controle;
- Een rechtssociologische verkenning van basisbegrippen zoals cyberspace, cybercrime, cybersecurity en cybersafety;
- Cybercrime en straf(proces)recht: internationale verdragen en nationale wetgeving, in het bijzonder de wetten Computercriminaliteit I t/m III. Welke cybercrimes zijn er inmiddels en welke bevoegdheden hebben politie en justitie?;
- Enkele cybercrimes nader beschouwd: aard en omvang, daders, modus operandi. Hierbij komen aan bod hacken, e-fraude en kinderporno;
- Politie en cybercrimebestrijding.

Leerdoelen
Je leert om strafrechtspleging en digitalisering actief op elkaar te betrekken, hetgeen inhoudt enerzijds het kunnen beschouwen van bestaande vraagstukken van strafrechtspleging in een digitale context (strafrechtspleging als vertrekpunt in het denken) en anderzijds het kunnen waarderen van digitale ontwikkelingen in het licht van strafrechtspleging (digitalisering als vertrekpunt in het denken). Bij het op elkaar betrekken van strafrechtspleging en digitalisering weet je gebruik te maken van in de cursus behandelde centrale begrippen, wetenschappelijke bevindingen en essentiële arresten.

Ingangseisen

Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden


De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van het gebonden keuzedeel van de afstudeerrichting Strafrecht, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Het volgen van de cursus vereist geen kennis van digitale techniek, wel interesse in de maatschappelijke en juridische betekenis van digitalisering.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus Computercriminaliteit neemt in belangrijke mate de vorm aan van zelfstudie.
Er zullen geen fysieke bijeenkomsten worden gepland.
Wel zal gedurende de cursus een tweetal virtuele klassen worden aangeboden: een gastcollege en een inhoudelijk college.
De data zijn woensdag 15 mei en woensdag 29 mei 2024, beide dagen van 19.30 tot 21.00 uur.
Eén van die virtuele klassen (die van 29 mei) zal betrekking hebben op leereenheid 4, dit vanwege de omvang en complexiteit van die leereenheid.
De overige leereenheden lenen zich goed voor kennisvergaring door middel van zelfstudie.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.prof.mr.dr. D. Abels
1. wo 15-05-2024 / 19.30-21.00 uur
2. wo 29-05-2024 / 19.30-21.00 uur / heeft betrekking op LEH 4, dit vanwege de omvang en
complexiteit van deze leereenheid.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit open vragen die erop gericht zijn te toetsen of de leerdoelen zijn behaald.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

12-11-2024 19:00, 04-02-2025 14:00, 08-07-2025 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

W. Stol & L. Strikwerda, Strafrechtspleging in een digitale samenleving, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente uitgave). Naast het tekstboek worden er een aantal artikelen op de cursussite in de digitale leeromgeving aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.