Strafrechtelijk bewijs

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Strafrechtelijk bewijs
Rechtswetenschappen | 7,5 EC
Code RM0903
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het onderzoek in strafzaken staat voor het grootste gedeelte in het teken van het bewijs. Tijdens het vooronderzoek is politie en justitie druk in de weer met het verzamelen van feiten die mogelijk enig licht werpen op de vraag of er een strafbaar feit is gepleegd en zo ja, welk en door wie? Tijdens het onderzoek ter terechtzitting is het aan de strafrechter om die feiten te waarderen en mogelijk ook zelf onderzoek te doen, bijvoorbeeld door het horen van de verdachte, getuigen en deskundigen. Een groot deel van het Wetboek van Strafvordering is gewijd aan enerzijds creëren van bevoegdheden die politie en justitie in staat stelt om feiten te verzamelen en anderzijds het normeren van het onderzoek ter zitting en het eindoordeel opdat aldus gevonden feiten zorgvuldig - onder andere met oog voor tegenspraak - worden gewaardeerd. Kennis van bewijs en bewijsrecht is derhalve onontbeerlijk voor de strafrechtjurist.

Tijdens de cursus zullen we in beeld brengen hoe thans het feitenoordeel in strafzaken is genormeerd. Daartoe komen de volgende vragen aan bod:
- uit welke bronnen mag de rechter bewijs putten en welke eisen worden daaraan gesteld?
- welke mogelijkheden zijn er om het door het Openbaar Ministerie aangedragen bewijs te toetsen en ter discussie te stellen en eventueel aan te vullen?
- op welke wijze kan de rechter reageren op onrechtmatig verkregen bewijs?
- welke motiveringseisen gelden er voor de strafrechter met betrekking tot de bewijsbeslissing?
- en in welke gevallen is herziening van een onherroepelijk vonnis van de strafrechter mogelijk?
De beantwoording van deze vragen moet u in staat stellen om aan het eind van de cursus zelf een oordeel vellen over de vraag of het strafrechtelijk bewijsrecht aan de maat is. Dat laatste is relevant omdat met name vanuit de rechtspsychologie veel kritiek is geweest op de wijze waarop politie, justitie en rechters omgaan met bewijsgaring en bewijswaardering. Niet alleen zouden politie en justitie leiden aan tunnelvisie, maar ook kwam er het verwijt van 'slapende strafrechters'; rechters die onvoldoende kritisch het ter zitting door het Openbaar Ministerie aangedragen bewijsmateriaal benaderden. Op die kritiek zal ook in deze cursus nadrukkelijk worden ingegaan. Temeer omdat u daarmee doordrongen wordt van het feit dat bewijs in strafzaken niet alleen een kwestie is van toepassing van de relevante bewijsregels.

Leerdoelen
U bent na afronding van de cursus in staat om:
- de uitgangspunten van het bewijs en bewijsrecht en de wijze waarop die in het Nederlandse bewijsrecht tot uiting komen weer te geven (kennis en inzicht);
- de wettelijke en de in de jurisprudentie ontwikkelde eisen met betrekking tot het bewijs in strafzaken toe te passen op een concrete casus (kennis en toepassing);
- de diverse vormen van normering van het bewijsoordeel (wettelijke bewijsvoorschriften, het creëren van de mogelijkheid tot tegenspraak, motiveringsvoorschriften en de mogelijkheid tot revisie) te onderscheiden en tevens te duiden hoe deze verschillende wijzen van normering op elkaar inwerken (inzicht);
- inzichten vanuit de psychologie toe te passen op een strafrechtelijke casus (kennis en toepassing);
- zich een oordeel te vormen over de vraag of de normering van het bewijsoordeel in de Nederlandse strafrechtspleging aan de maat is (inzicht en oordeelsvorming).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden.

Let op: deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Keuzevak strafrecht 2 (R66312).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr.dr. W. Dreissen
1. wo 02-09-2020 / 20.00-22.00 uur
2. wo 23-09-2020 / 20.00-22.00 uur
3. wo 21-10-2020 / 20.00-22.00 uur

Docenten

Mw. mr. dr. W. Dreissen en dhr. mr. M. Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De cursus wordt afgerond door het maken van
- een achttal meerkeuzetoetsen bestaande uit telkens 10 vragen (u dient 5 van de 8 toetsen met een voldoende te hebben afgerond),
- een tussentijdse opdracht (die voor 40% het eindresultaat bepaalt), en
- een eindopdracht bestaande uit het schrijven van een paper (die voor 60% het eindresultaat bepaalt).

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader en de informatie die is opgenomen op de cursussite.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.