Methodologie van de Rechtswetenschap

Methodologie van de Rechtswetenschap

  • Rechtswetenschappen
  • RM3203
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Methodologie van de Rechtswetenschap is verplicht voor alle masterstudenten. De cursus beoogt zowel een reflectie te bieden op de aard van de rechtswetenschap als te instrueren in het doen van juridisch onderzoek op masterniveau.

In de eerste plaats wordt in deze cursus aandacht besteed aan de aard van de rechtswetenschap en plaatsbepaling ten opzichte van andere disciplines met verschillende onderzoeksmethoden. Daarbij wordt kort stilgestaan bij de mogelijkheden die relevante sociaalwetenschappelijke disciplines kunnen bieden voor het begrip en de toepassing van het recht.

Ten tweede is er veel aandacht voor de uitvoering van rechtswetenschappelijk onderzoek. De kwaliteit van de argumentatie neemt daarbij een centrale plaats in. Studenten dienen in de masterfase een normatief oordeel te kunnen geven over de wijze waarop een juridisch probleem in het recht is geregeld, of de wijze waarop een rechter, wetgever of auteur gemaakte keuzes heeft beargumenteerd. Voor de vereiste kritische blik is het nodig te kunnen ‘schakelen’ tussen hoe een bepaalde kwestie is beoordeeld of geregeld en hoe ze zou moeten zijn (geregeld). Om tot een kwalitatief goede argumentatie te komen dient aan een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan, waaronder: (juridisch) correct redeneren, degelijk bronnenonderzoek en het formuleren van een afgebakende en juridisch zinvolle onderzoeksvraag. Al deze vaardigheden komen in deze cursus aan bod.

Deze cursus biedt aldus een training in de onderzoeks- en schrijfvaardigheden die nodig zijn in de andere mastercursussen, in het bijzonder de scriptie.

Deze cursus bestaat voor 40% uit een algemeen deel en voor 60% uit een specialisatie in de richting van de gekozen afstudeervariant (Privaatrecht, Bestuursrecht, Staatsrecht, Strafrecht en Europees en internationaal recht).

De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht, die bestaat uit een paper over een door de docenten vastgesteld onderwerp.


Leerdoelen
De belangrijkste twee doelstellingen van deze cursus zijn:
- het bieden van een reflectie op de methoden van rechtswetenschap, zowel van rechtswetenschap in het algemeen als van het specifieke afstudeergebied in het bijzonder;
- studenten te instrueren in het doen van juridisch onderzoek op masterniveau en de verslaglegging van het eigen onderzoek in een eindopdracht.

Na het bestuderen van deze cursus ben je in staat om:
- te reflecteren op de aard van de rechtswetenschap en de plaatsbepaling daarvan ten opzichte van andere wetenschapsgebieden uit te leggen;
- descriptieve, normatieve en empirische rechtswetenschap van elkaar te onderscheiden;
- de mogelijkheden in te zien die relevante sociaal- en geesteswetenschappelijke disciplines kunnen bieden voor het begrip en de toepassing van het recht;
- te reflecteren op de voor het afstudeerprofiel specifieke juridische methode(n) en technieken;
- zelfstandig een juridisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag op masterniveau te formuleren die te beantwoorden is in een eindopdracht van ca. 2.000 woorden;
- bronnen die nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden te vinden in (juridische) databases;
- bronnen op academisch verantwoorde en integere wijze weer te geven en te verwerken in een eindopdracht;
- feedback op academisch-juridisch onderzoek te verwerken;
- juridisch-wetenschappelijk onderzoek van beperkte omvang uit te voeren en daarvan verslag te doen in een eindopdracht van ca. 2.000 woorden.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.


De cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van de afstudeerrichtingen Privaatrecht, Bestuursrecht, Strafrecht, Internationaal en Europees recht en Staatsrecht en Encyclopedie.

Let op: Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Recht in context (RM0002). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding met online video’s, Q&A via virtuele klassen en kennisclips.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomten

Kwartiel 1 - examinator: mw. mr. dr. S. Devriendt
- ma 02-09-2024 / 19.30 uur / startbijeenkomst
- do 26-09-2024 of vrij 27-09-2024 / avond / inloopmoment met de richting specifieke begeleider (Q&A)

Kwartiel 3 - examinator: n.n.b.
- ma 10-02-2025 / 19.30 uur / startbijeenkomst
- do 06-03-2025 of vrij 07-03-2025 / avond / inloopmoment met de richting specifieke begeleider (Q&A)Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Deze cursus wordt getentamineerd met een eindopdracht die bestaat uit een kort paper over een door de docenten geselecteerd onderwerp.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
G. van Dijck, M.V.R. Snel & T. van Golen, Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente uitgave) en aanvullend voorgeschreven materiaal op de cursuswebsite.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.