Bestuurs(proces)recht in een veranderende rechtsorde

Bestuurs(proces)recht in een veranderende rechtsorde

  • Rechtswetenschappen
  • RM3403
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Een belangrijk doel van deze cursus is om enige afstand te nemen van het Awb-recht. De dynamiek rondom de Algemene wet bestuursrecht is zo groot dat men soms vergeet dat het in het bestuursrecht om meer draait dan deze - overigens zeer belangrijke - wet. De Algemene wet bestuursrecht steunt op diepere grondslagen. Deze cursus heeft tot doel deze grondslagen te verkennen. De (rechts)theorie wordt hierbij niet gemeden! Ook is van belang dat de Algemene wet bestuursrecht steeds naast het ‘bijzondere’ bestuursrecht staat (bijvoorbeeld omgevingsrecht, socialezekerheidsrecht).

Ook aan de ontwikkelingen in het positieve recht wordt in deze cursus aandacht geschonken. De laatste jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot verschillende bestuursrechtelijke leerstukken. Vooral de (aanbouw van de) Algemene wet bestuursrecht heeft belangrijke gevolgen voor de rechtspraktijk. Materieelrechtelijke en procesrechtelijke onderwerpen met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht vormen daarom een belangrijk onderdeel van deze cursus. Daarbij zal onder meer aandacht besteed worden aan actuele maatschappelijke en bestuursrechtelijke ontwikkelingen en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor de bestuursrechtspraak en de Awb. Ook (recente wijzigingen van) het algemeen bestuurs(proces)recht en het bestuurlijke schadevergoedingsrecht worden grondig belicht. Hierbij zal onder meer aandacht uitgaan naar de doelstellingen van de Algemene wet bestuursrecht, de vraag of deze wet haar doelstellingen weet waar te maken en de vraag hoe het is gesteld met de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid.

Leerdoelen
- Je vergaart verdiepende kennis ten aanzien van het algemeen deel van het bestuursrecht op het niveau van het wetenschappelijke debat, met in het bijzonder aandacht voor de grondslagen en beginselen, actuele ontwikkelingen in de sfeer van wetgeving en rechtspraak alsmede relevante internationale dimensies;
- Je verwerft een brede actuele kennis van en inzicht in de belangrijkste bestuursrechtspraak en (nieuwe) wetgeving;
- Je leert het positieve recht kritisch te beschouwen, onder meer in rechtshistorisch en rechtscultureel perspectief;
- Je ontwikkelt de vaardigheid verschillende standpunten in de literatuur te onderkennen en tegen een meer theoretische achtergrond te kunnen plaatsen.

Ingangseisen

Materieel en formeel bestuursrecht op bachelorniveau is vereist. Het moet daarbij gaan om het actuele bestuur(proces)recht.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.

De cursus wordt dit academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van de afstudeerrichting Bestuursrecht, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van de cursussen Inleiding bestuursrecht, Bestuursrecht I en Bestuursrecht II.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding geschiedt middels een aantal virtuele klassen. Daarnaast worden verschillende kennisclips aangeboden. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om vragen over de studiestof te stellen in een door docenten gemodereerde discussieruimte.

Docenten

Mw. mr. dr. C. Albers (examinator) en mw. mr. dr. E. Hardy (plv. examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit het inleveren van een aantal opdrachten via de digitale leeromgeving en het schrijven van een afsluitend paper. Het cijfer wordt bepaald op basis van een beoordeling van de paper.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- leereenheden met opdrachten die via de digitale leeromgeving beschikbaar worden gesteld;
- R.J.N. Schlössels, J.A.F. Peters, C.L.G.F.H. Albers, B.A. Beijen & S.D.P. Kole (red.), JB (Jurisprudentie Bestuursrecht) Select, Den Haag: Sdu (meest recente uitgave);
- literatuur uit rechtswetenschappelijke boeken en tijdschriften. Deze literatuur wordt ter beschikking gesteld op de cursussite en in de bij het cursusmateriaal geleverde readers.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.