Nederlands migratierecht

Nederlands migratierecht

  • Rechtswetenschappen
  • RM4303
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Het Nederlands migratierecht is het geheel van regels voor de toelating tot, het verblijf in en het vertrek uit Nederland. Nederland is echter niet volledig vrij om zelf te bepalen hoe zij de migratie van vreemdelingen reguleert. Diverse internationale en Europese verdragen waaraan Nederland zich heeft verbonden, zoals het Vluchtelingenverdrag en het EVRM zijn van invloed op de bandbreedte die Nederland heeft bij het voeren van een Nederlands migratiebeleid. Intra-EU-migratie van Unieburgers en hun familieleden wordt grotendeels door het Unierecht bepaald. Sinds het Verdrag van Amsterdam hebben de lidstaten ook bevoegdheden aan de EU overgedragen met betrekking tot de regulering van asiel en migratie van derdelanders naar de EU. Migratierecht is daardoor in belangrijke mate ook Unierecht geworden. Binnen deze juridische context en in een maatschappelijk en politiek sterk gepolariseerd klimaat moeten wetgever, bestuur en rechter een balans zien te vinden tussen enerzijds de rechtsbescherming van migranten en anderzijds het belang van de Nederlandse samenleving als geheel. In deze cursus gaan we dit complexe landschap verkennen. Het migratierecht kan worden opgesplitst in enkele deelgebieden: intra-EU-migratie van Unieburgers, toegang en kort verblijf, reguliere migratie van derdelanders waaronder arbeidsmigratie en gezinshereniging en asielmigratie. In deze cursus worden de materiële regels die gelden met betrekking tot deze deelgebieden besproken. Verder wordt gekeken hoe de procedure in deze gevallen verloopt. Hierbij wordt telkens in kaart gebracht welke rechtsbronnen relevant zijn, en hoe de verschillende rechtslagen zich tot elkaar verhouden. Ten slotte wordt aandacht besteedt aan hoe de rechtsbescherming van de migranten is geregeld, hoe deze zich verhoudt tot het uitgangspunt van een restrictief toelatingsbeleid en welke rol nationale en Unierechtelijke rechtsbeginselen hierin spelen.

Leerdoelen
Het migratierecht kan onderverdeeld worden in enkele deelgebieden. Na afronding van deze cursus heb je voor elk van deze deelgebieden de volgende leerdoelen bereikt:
- Je hebt gedegen kennis van het materiële en procedurele migratierecht (kennis en inzicht);
- Je hebt kennis van en inzicht in de wijze waarop het Unierecht, Europees en internationaal recht doorwerkt in het nationale migratierecht (kennis en inzicht);
- Je hebt kennis van en inzicht in de wijze waarop rechtsbescherming van migranten is geregeld en kunt dit toepassen in een casus ((toepassen) kennis en inzicht);
- Je bent in staat op creatieve wijze een migratierechtelijke casus op te lossen met gebruikmaking van de verschillende rechtsbronnen die in het migratierecht van toepassing zijn op het niveau van een beginnende professional (toepassen kennis en inzicht);
- Je bent in staat om zelfstandig een juridisch betoog op te bouwen op het niveau van een beginnende professional (oordeelsvorming).

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op het gebied van materieel en formeel bestuursrecht op bachelorniveau en Europees en internationaal recht op propedeuseniveau.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Virtuele Klassen, zelfstudievragen met voorbeeldantwoorden, werkgroepbijeenkomsten waar oefencasussen worden besproken en feedback op (schriftelijke) opdrachten. De data van de virtuele klassen kunt u t.z.t. vinden in de digitale cursusomgeving.

Docenten

Mw. mr. dr. G. Lodder (examinator) en dhr. prof. dr. mr. R. Ortlep (plv. examinator).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

De toetsing omvat een tentamen met open vragen en een opdracht in de vorm van een processtuk dat gepresenteerd dient te worden in een oefenrechtbanksessie.

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 28-08-2024 19:00, 04-02-2025 14:00, 23-04-2025 14:00, 27-08-2025 19:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het tekstboek 'Nederlands migratierecht' (K. Zwaan e.a.), 4e druk
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het studieboek K. Zwaan e.a., Nederlands migratierecht, Den Haag: Boom Juridisch (meest recente uitgave), en aanvullende literatuur en jurisprudentie die geplaatst wordt in de digitale leeromgeving.

Je dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Mediagebruik

Als student (na inschrijving) heb je toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. De verwijzingen naar verplichte literatuur en jurisprudentie, zelfstudievragen en oefencasussen zijn alleen via de digitale leeromgeving te raadplegen. Daarnaast biedt deze leeromgeving toegang tot virtuele klassen en een discussieruimte.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.