De dynamiek van het goederenrecht

De dynamiek van het goederenrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0102
  • 5 EC
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

In deze cursus wordt het goederenrecht bestudeerd met nadruk op de raakvlakken tussen het verbintenissenrecht en het goederenrecht. De cursus geeft inzicht in de overdraagbaarheid van goederen (zaken en vermogensrechten) en de vereisten voor overdracht, waaronder een geldige overdrachtstitel. Overdracht van goederen raakt de rechtspositie van de direct betrokkenen (vervreemder en verkrijger) en kan ook invloed hebben op de rechtspositie van derden (bijvoorbeeld de positie van de huurder bij overdracht van een verhuurde onroerende zaak). De (potentiële) rechtsgevolgen van overeenkomsten voor de vermogensrechtelijke positie van derden komen ook in deze cursus aan de orde. Hierbij komen eveneens de verschillen tussen handelingen met goederenrechtelijke werking en handelingen met alleen obligatoire werking aan de orde.

De cursus behandelt daarnaast de verschillende zekerheidsrechten die schuldeisers van een geldvordering ten dienste staan. De nadruk ligt op de goederenrechtelijke zekerheidsrechten van pand (op roerende zaken en op vorderingen) en hypotheek, maar ook vormen van persoonlijke zekerheid zoals borgtocht en hoofdelijkheid komen aan bod. Daarnaast komen het retentierecht, eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame aan de orde.

Traditioneel wordt het verschil tussen het goederenrecht en het verbintenissenrecht gekoppeld aan het onderscheid tussen absolute en relatieve rechten. De rechten ten aanzien van goederen, zoals het eigendomsrecht, hebben in beginsel absolute werking (ze gelden jegens iedereen) en de rechten ten aanzien van personen, zoals de verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, hebben relatieve werking (ze gelden alleen tussen contractspartijen).

In de praktijk is deze scheidslijn niet zo strikt en zijn zowel in de wet als in de jurisprudentie tussenvormen ontwikkeld, waaronder de kwalitatieve rechten en verplichtingen.

Na bestudering van deze cursus bent u vertrouwd met de samenhang tussen goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke rechtsverhoudingen.

Ingangseisen

Voor De dynamiek van het goederenrecht kan niet ingeschreven worden voordat inschrijving voor Overeenkomstenrecht heeft plaatsgevonden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

De cursus De dynamiek van het goederenrecht is bedoeld als een verdiepings- en verbredingscursus binnen het privaatrecht. De cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van het privaatrecht.

Begeleidingsvorm

Online bijeenkomsten in het vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleiders: mw.mr.dr. J. Broese van Groenou en mw. C. Ramautar
1. wo 24-05-2023 / 19.00-20.30 uur
2. wo 14-06-2023 / 19.00-20.30 uur
3. wo 05-07-2023 / 19.00-20.30 uur

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

Het digitale individuele tentamen dient idealiter plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus eindigt. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een elektronisch werkboek en de volgende tekstboeken:
1. W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
2. J. Hijma e.a., Rechtshandeling en overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 3). Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
3. G.T. de Jong, H.B. Krans & M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 4). Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

U kunt (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving via de discussiegroep met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.