Schakelprogramma Environmental Sciences

Schakelprogramma Environmental Sciences

 • Natuurwetenschappen
 • Deeltijd
 • 15 EC - 60 EC
 • Nederlands
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Environmental Sciences? Het schakelprogramma Environmental Sciences is een opleiding die na afronding rechtstreeks toelating geeft tot deze master. Na het afronden van het schakelprogramma heb je voldoende kennis opgedaan om de masteropleiding te kunnen volgen.


Wat leer je in deze opleiding?

De ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional – diagnose, onderzoek en interventie – staat centraal in de samenstelling van je individuele schakelprogramma. 
Na voldoende afronding van het schakelprogramma voldoe je aan de startcompetenties om succesvol de master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen. 
 
Aan het eind van de masteropleiding Environmental Sciences (MSc) kun je:
- een milieuwetenschappelijke vraagstelling van een opdrachtgever op basis van actuele natuur-, gezondheids- en beleidswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden beschrijven en tot verifieerbare onderzoeksvragen reduceren (diagnosecompetentie) 
- relevante gegevens verzamelen, deze met wetenschappelijk gefundeerde methoden en technieken analyseren en de resultaten interpreteren, teneinde de onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden (onderzoekscompetentie) 
- onderzoeksresultaten vertalen naar mogelijke oplossingsrichtingen, de relevantie en haalbaarheid hiervan duiden, en het geheel voor relevante actoren presenteren en verdedigen (interventiecompetentie) 
- zelfstandig en in groepsverband kritisch reflecteren op het eigen professionele functioneren, en op basis van de resultaten je eigen ontwikkeltraject richting geven 
- op basis van eigen interesses, ervaringen, kwaliteiten en competenties een beargumenteerde keuze maken voor een professionele carrière of vervolgopleiding.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Het schakelprogramma is bedoeld voor alle universitaire wo-bachelors en voor alle hbo-bachelors, die in het verleden hun wo-bachelor-getuigschrift (of gelijkwaardig diploma) hebben behaald of hun hbo-bachelor-getuigschrift (of gelijkwaardig diploma).  

Milieu en natuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Doorstromen naar de wo-master Environmental Sciences (MSc) is een prima stap om je als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Het realiseren van een duurzame samenleving is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarvoor zijn wetenschappelijk geschoolde milieuprofessionals nodig. Professionals met onderzoeks- of innovatietaken, zoals
- het verwerven van meer kennis over veranderingen in het klimaat 
- het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren 
- het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe energieplannen 
- de klimaatbestendigheid van governance-innovaties in het watermanagement. 
 
Voor hbo-bachelors en wo-bachelors bieden we een individueel schakelprogramma aan. Dit schakelprogramma is opgebouwd uit één of twee premasters (Premaster Milieuwetenschappen en/of Premaster Research in Environmental Sciences) en eventueel nog een persoonlijk traject. Afhankelijk van je vooropleiding heeft het schakelprogramma een omvang van 15 - 60 studiepunten (EC).  
We maken onderscheid in de schakelprogramma’s voor hbo-bachelors, wo-bachelors, de Premaster Research in Environmental Sciences (deze maakt altijd deel uit van een schakelprogramma voor hbo-bachelors) en de Premaster Milieuwetenschappen (deze maakt deel uit van zowel het schakelprogramma voor hbo- als voor wo-bachelors). 
Je werkt zelfstandig toe naar de masteropleiding. Je studeert in deeltijd. Daarbij word je begeleid door docenten via online klassen en een elektronische leeromgeving. Er zijn inspirerende themadagen met lezingen en werkbijeenkomsten. Het tempo kun je zelf aanpassen met per kwartiel één, twee of meer cursussen. In overleg met onze studieadviseur maak je een studieplan.

Opbouw

 
- Bij een milieukundige hbo-vooropleiding is de studieduur een half jaar: je volgt dan alleen de Premaster Research in Environmental Sciences, om met name je academische competenties op niveau te brengen. 
- Als je geen milieuvooropleiding hebt, maar bijvoorbeeld een hbo-lerarenopleiding, dan begin je met de cursussen Aarde, Mens en Milieu 1 en Aarde, mens en milieu 2, gevolgd door eventueel andere milieu- natuurwetenschappelijke cursussen en de Premaster Milieuwetenschappen. Via deze Premaster verdiep je je milieukennis en werk je aan de competenties van de milieuonderzoeker op bachelorniveau, bijvoorbeeld door de cursus Milieuproblemen en Duurzame ontwikkeling. Vervolgens sluit je het schakelprogramma af met de Premaster Research in Environmental Sciences. Zo ben je via het schakelprogramma zowel op milieuwetenschappelijk gebied als op academisch niveau voldoende voorbereid om de master-of-science-opleiding Environmental Sciences succesvol te doorlopen. 
- Heb je wel een exacte of technische (bèta) hbo-vooropleiding, maar geen theoretische milieukundige basis, dan start je schakelprogramma in de meeste gevallen met de Premaster Milieuwetenschappen (half jaar in deeltijd) met vervolgens de Premaster Research in Environmental Sciences (half jaar in deeltijd).
 
 
- Bij een milieukundige wo-bachelor-vooropleiding kun je direct toegelaten worden tot de master Environmental Sciences (MSc).  
- Heb je een natuurwetenschappelijke (bèta) wo-vooropleiding (zoals technische natuurkunde, biotechnologie, biologie of biochemie), maar zonder milieukundige vakken, dan bestaat je schakelprogramma in de meeste gevallen uit de Premaster Milieuwetenschappen (half jaar in deeltijd). 
- Als je niet een milieu- of natuurwetenschappelijke (bèta) wo-bachelor als vooropleiding hebt, dan begin je met de introductiecursussen Aarde, Mens en Milieu 1 en Aarde, mens en milieu 2, gevolgd door de Premaster Milieuwetenschappen en door eventueel andere milieu-(natuurwetenschappelijke) cursussen. Via het schakelprogramma verdiep je je milieukennis en werk je aan de competenties van de milieuonderzoeker op bachelorniveau. 
 
Samenstelling Premaster Research in Environmental Sciences
 
 
Samenstelling premaster Milieuwetenschappen
 
Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Studieduur

Bij een andere dan een milieukundige wo-bachelor-vooropleiding is de studieduur voor het schakelprogramma een half jaar tot anderhalf jaar in deeltijd. 
Bij een milieukundige hbo-bachelor-vooropleiding is de studieduur een half jaar in deeltijd.  
Bij een andere hbo-bachelor-vooropleiding is de studieduur één tot twee jaar in deeltijd.

Begeleiding

Onder begeleiding van en in overleg met je studieadviseur houd je je aan een bepaald studieritme en ontwikkel je academische vaardigheden. De inhoudelijke begeleiding van de cursussen wordt gedaan door de docent(en) van de betreffende cursus. 
Voor hbo-bachelors is aan het einde van het schakelprogramma de Premaster Research opgenomen. Hier ben je zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten. In deze fase moet je rekening houden met een zevental bijeenkomsten, in Utrecht, Eindhoven en online.

Tentaminering

De tentamenvorm is cursus gebonden. Meer informatie kun je vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode).

Digitale omgeving

Elke cursus uit een schakelprogramma heeft een digitale leeromgeving met (online) werkcolleges, vraagbaken en discussiefora met actieve deelname van docenten en studenten.

Studiecentra

We organiseren inspirerende themadagen in studiecentrum Utrecht.

Aanmelden

Wanneer je wilt starten met een schakelprogramma, kun je een vrijblijvend advies over je mogelijke toelating en te volgen schakelprogramma aanvragen. Je wordt dan verzocht scans (geen foto’s) van je hbo- of wo-diploma’s en cijferlijsten te mailen naar studieadvies.natuur@ou.nl. De studieadviseur geeft dan een individueel advies af over de te volgen cursussen en mogelijke vrijstellingen. Dit advies ontvang je dan per e-mail. Ook de studieplanning kan worden besproken.  
Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen door je aan te melden voor dit schakelprogramma. 
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van het schakelprogramma) formeel toelating aan. 
 
Nadat je toegelaten bent tot een schakelprogramma, en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor de cursussen. Voor het schakelprogramma meld je je per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

Wanneer je kunt starten is afhankelijk van de samenstelling van je individuele schakelprogramma. 
Zie het tabblad ‘Samenstelling (Structuur opleiding)’ voor de samenstelling van de verschillende schakelprogramma’s. 
De Premaster Research in Environmental Sciences start bij voldoende belangstelling twee keer per jaar in september (kwartiel 1) en in februari (kwartiel 3). 
Voor de Premaster Milieuwetenschappen kun je je gedurende het gehele jaar aanmelden. Vraag voor meer informatie een adviesgesprek aan.

Toelating

Voor meer informatie over het schakelprogramma Environmental Sciences en de toelating tot de master MSc Environmental Sciences, kunt u een adviesgesprek aanvragen met onze studieadviseur via info@ou.nl.

Vrijstelling

Inhoud en omvang van het schakelprogramma worden individueel, op basis van je vooropleiding, samengesteld. Er is geen sprake van vrijstelling.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot het schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat je officieel bent toegelaten tot het schakelprogramma betaal je voor de cursussen uit het schakelprogramma een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

Het werkveld van de academisch milieuprofessional is zeer divers van aard. Denk bijvoorbeeld aan een milieuonderzoeker bij een universiteit of kennisinstituut, een bedrijfsmilieufunctionaris, een milieuconsultant, een beleidsmedewerker bij een overheidsinstelling of een vrijwilliger bij een organisatie die zich bezighoudt met duurzaamheidsvraagstukken. Voor een breed loopbaanperspectief is het van belang dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit bij je persoonlijke interesses en kwaliteiten. Hiervoor krijg je volop gelegenheid.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van het schakelprogramma ontvang je een cursuscertificaat. Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. Het schakelprogramma zelf levert geen titel op.

Waardering

De NVAO heeft de algehele kwaliteit van deze milieugerichte academische masteropleiding als ‘goed’ beoordeeld. De masteropleiding heeft de eerste plaats behaald in de Keuzegids Masters 2019. De opleiding kreeg ook het predicaat topopleiding. Kijk voor meer informatie op www.ou.nl/rankings.

Meer informatie

Studeer je momenteel als bachelorstudent aan een hbo of universiteit, dan kun je via Kies Op Maat een doorstroomminor (samengesteld uit onze Premaster Milieu-natuurwetenschappen of Premaster Research in Environmental Sciences) een deel van het schakelprogramma volgen. Afronding van de doorstroomminor geeft toelating tot de MSc Environmental Sciences.

Contact

Voor meer informatie over het schakelprogramma Environmental Sciences en de toelating tot de master MSc Environmental Sciences, kun je een adviesgesprek aanvragen met onze studieadviseur via studieadvies.natuur@ou.nl.

Accreditatie

De masteropleiding Environmental Sciences is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Accreditatie is nodig om officieel diploma's te mogen verstrekken.