Premaster Gezondheidspsychologie

Premaster Gezondheidspsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 55 EC
 • Nederlands
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Doorstromen als hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant gezondheidspsychologie? De premaster gezondheidspsychologie geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze mastervariant. In de premaster leg je de basis voor jouw onderzoeksvaardigheden, breid je jouw gespreksvaardigheden uit en leg je een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De premaster is bedoeld voor studenten die een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen: 
 
HBO: 
Psychologie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Ergotherapie, Fysiotherapie, Godsdienst/pastoraal werk, Logopedie, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde, Voeding en diëtetiek. 
 
WO-bachelor: 
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde. 
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen): 
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Deze premaster is de ideale voorbereiding op de mastervariant Gezondheidspsychologie. In de premaster is uitgebreid aandacht voor diverse onderzoeksmethoden, je behandelt theoretische en praktische vraagstukken en je gaat aan de slag met het versterken van vaardigheden in gespreksvoering en het ontwikkelen van interventies. De premaster is een deeltijdopleiding waarin de studeerbaarheid voorop staat. In twee jaar kun je met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar de premaster afronden, maar het is ook mogelijk om sneller te studeren. Past dit studietempo niet bij jouw persoonlijke situatie, dan spreek je in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Opbouw

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Premaster Gezondheidspsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
PB0512 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB0214 Psychologie van arbeid en gezondheid
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB1112 Psychologische gespreksvoering
Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2212 Adolescentiepsychologie
PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1502 Test- en toetstheorie

Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Studieduur

Een jaar (voltijd), twee jaar (deeltijd). Past dit studietempo niet bij jouw persoonlijke situatie, dan spreek je in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Begeleiding

Een aantal cursussen in de premaster wordt intensief en gedurende een bepaald kwartiel begeleid. Kijk in het Jaarrooster Premaster Gezondheidspsychologie wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Een aantal cursussen heeft online begeleidingsbijeenkomsten. De onderzoekspractica hebben facultatieve bijeenkomsten (niet verplicht) die dringend aangeraden worden om te bezoeken. De cursus Psychologische gespreksvoering heeft verplichte fysieke bijeenkomsten.

Tentaminering

De tentamenvorm is cursus gebonden. In het jaarrooster Premaster Gezondheidspsychologie zie je op welke wijze de cursus wordt getentamineerd.

Digitale omgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijg je toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. Je kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, opdrachten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer. 
Je hebt ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kun je hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.
 

Studiecentra

De tentamens en de bijeenkomsten vinden plaats in diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wanneer je wil starten met de premaster dan kun je contact opnemen met een van de studieadviseurs van de opleiding. Zij gaan na of je op basis van jouw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de premaster of dat je in aanmerking komt voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken aan de hand van het jaarrooster.  
Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen door je aan te melden voor deze premaster. 
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster) formeel toelating aan. 
 
Nadat je toegelaten bent tot de premaster en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je aanmelden voor de cursussen. Voor de premaster meld je per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

September (kwartiel 1). Later in het studiejaar starten is alleen mogelijk na overleg met een studieadviseur gezien de studeerbaarheid van het programma.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Vrijstelling

Indien je een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit en je dit kunt onderbouwen met de juiste bewijsstukken, wordt de omvang van de premaster kleiner.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos.
 
Nadat je officieel bent toegelaten tot de premaster betaal je voor de cursussen uit de premaster een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

Na de premaster word je toegelaten tot de mastervariant Gezondheidspsychologie. Na deze masteropleiding kun je als zelfstandig psycholoog aan de slag, je kunt gaan werken als beleidsmedewerker bij gemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheid en ziekenhuizen. Je kunt ook denken aan het beroep van trainer, leefstijlcoach of adviseur bij gezondheidscentra. Als onderzoeker of docent kun je werkzaam zijn bij universiteiten, hbo-instellingen of onderzoeksinstituten. Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. Je kunt ook solliciteren naar een opleidingsplaats in een postmasteropleiding (indien je aanvullende vakken hebt afgerond) en je kunt bijscholen voor de registers psycholoog Arbeid en gezondheid NIP en Arbeid- en organisatiepsycholoog NIP.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Contact

Vragen over de premaster kun je stellen aan onze studieadviseurs.

Accreditatie

Alle cursussen uit de premaster zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).