De schouders eronder en vooruit! Nederland 1948-1973

De schouders eronder en vooruit! Nederland 1948-1973

  • Cultuurwetenschappen
  • CB1402
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In 1950 reden in Nederland 139.000 auto’s, in 1980 waren dar er 4.515.000. In 1957 waren er 8 zwartwittelevisies per 100 Nederlandse gezinnen, in 1970 maar liefst 82 (en ook nog 6 kleurentelevisies). Tot 1988 zijn er 1460 ruilverkavelingsprojecten uitgevoerd met een gezamenlijke oppervlakte van 1.472.000 ha, hetgeen ruim de helft van het totale landelijke gebied omvat. Zomaar wat gegevens uit het handboek 1950 Welvaart in zwart-wit van Schuyt en Taverne, die de fundamentele transformatie van Nederland in de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog aangeven. Het land ging op de schop, we zetten de schouders er onder en vormden een nieuw land in economische, sociale en culturele zin. Met andere woorden: Nederland moderniseerde.
De cursus De schouders eronder en vooruit! Nederland 1948-1973 biedt u een inkijk in de fundamentele transformatie op economisch, sociaal en cultureel gebied die Nederland heeft doorgemaakt. Deze weg naar de moderne verzorgingsstaat wordt wel aangeduid met de term 'modernisering'. Veelal betekende 'modernisering' intensivering van ontwikkelingen die al eerder begonnen waren. In tegenstelling tot wat de toenmalige moderniseerders betoogden was er allerminst sprake van een lineair transformatieproces dat van bovenaf was opgelegd of zorgvuldig werd gecontroleerd. Noch was het onomstreden. Eerder was er sprake van een proces dat stukje bij beetje, compromis na compromis is voortgegaan.
In deze cursus wordt vanuit twee invalshoeken naar de periode 1948-1973 in de Nederlandse geschiedenis gekeken. Enerzijds gaat het om de veranderingen zelf, zoals die zich in vele gedaanten hebben voorgedaan. Informatie hierover wordt aangeboden via het handboek 1950. Welvaart in zwart-wit van K. Schuyt en E. Taverne. U bestudeert de belangrijkste hoofdstukken van het boek en door middel van opdrachten leert u deze informatie te verwerken en toe te passen. Anderzijds wordt in de cursus nagegaan hoe dit handboek zelf is opgebouwd. Welke theoretische en historiografische uitgangspunten worden er gehanteerd, hoe wordt het concept ‘modernisering’ gebruikt en hoe komen de auteurs aan hun informatie? Met andere woorden hoe komt een cultuurwetenschappelijke studie als deze tot stand? U gaat aan de hand van een zelf gekozen thema na welke keuzes er zijn gemaakt en hoe cultuurwetenschappelijke literatuur in het handboek is verwerkt. U leert zo kritisch te kijken naar cultuurwetenschappelijke producten.

Vaardigheden
- kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in Nederland tussen 1948 en 1973.
- kennis van en inzicht in het gebruik van concepten.
- kritisch reflecteren op de opzet en inhoud van een handboek (oordeelsvorming).
- kritisch reflecteren op het gebruik van bewijsmateriaal (secundaire bronnen).
- toepassen van kennis op nieuw materiaal/nieuwe literatuur.

Leerdoelen
- kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in Nederland tussen 1948 en 1973;
- kennis van het gebruik van concepten in cultuurhistorische publicaties;
- kennis van en reflectie op het gebruikte concept in het handboek K. Schuyt en E. Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit;
- kritisch kunnen reflecteren op het gebruik van bewijsmateriaal.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 15 augustus 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

Deze cursus kent een vast startmoment, de cursus wordt begeleid in het eerste kwartiel.

Wederzijdse uitsluiting
Hebt u in het verleden de cursus Nederland moderniseert 1948-1973 (C36311) of Modernisering: Nederland en Vlaanderen 1948-1973 (C36321) met een certificaat afgesloten, betekent dit dat de behaalde 5 studiepunten voor De schouders eronder en vooruit! NIET in uw studiepad worden opgenomen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een landelijke dag.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. N. Beyens
za 11-09-2021 / 10.30-15.30 uur / begeleidingsdag


Docenten

Mw. dr. Nele Beyens (examinator).

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata (onder voorbehoud): 10-11-2021, 03-02-2022, 07-07-2022.

Tentamendata

08-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.