Strafrecht en mensenrechten

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Strafrecht en mensenrechten
Rechtswetenschappen | 7,5 EC
Code RM0003
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Tijdens de cursus Strafrecht en mensenrechten wordt het strafrecht vanuit het perspectief van de bescherming van mensenrechten bekeken en wordt ingegaan op het belang en de waarde van die mensenrechten. Tijdens de cursus komt een aantal rechten en waarborgen aan bod, welke onder andere in het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest EU) staan. In de eerste leereenheid gaan we in op de betekenis van de mensenrechten in het algemeen en de waarde daarvan voor de strafrechtspleging in het bijzonder. Omdat we ons in de cursus beperken tot Europa zal in die leereenheid aandacht worden besteed aan het EVRM en het Handvest EU en de vraag hoe die twee mensenrechtenverdragen zich tot elkaar verhouden.
In de leereenheden 2 tot en met 8 wordt vervolgens op specifieke rechten ingegaan, waarbij de focus vooral ligt op de vraag in hoeverre er discrepanties bestaan tussen de wijze waarop het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en/of het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) daaraan invulling geven en de
wijze waarop die rechten in Nederland door de wetgever en/of de Hoge Raad (HR) worden geïnterpreteerd.
De volgende mensenrechten komen in ieder geval aan de orde:
- het legaliteitsbeginsel;
- het verbod op onmenselijke en vernederde behandeling;
- de presumptie van onschuld;
- het nemo-teneturbeginsel;
- het recht op verdediging;
- het recht op eerbiediging van het privéleven.

Leerdoelen
U bent in staat om:
- de rechtsgang voor burgers in het kader van een klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te schetsen (kennis);
- de reikwijdte en inhoud van een aantal beginselen en rechten (het legaliteitsbeginsel, het ne bis in idem beginsel, het folterverbod, de presumptie van onschuld, het nemo-teneturbeginsel, het recht op verdediging en het recht op eerbiediging van het privéleven) zoals opgenomen in het EVRM en het Handvest van de EU uit te leggen (kennis);
- de bovengenoemde rechten en beginselen toe te passen op een strafrechtelijke casus (toepassing);
- de rechtspraak van het EHRM en het HvJ-EU ter zake van bovengenoemde rechten en beginselen te begrijpen en eventuele verschillen tussen het EHRM en het HvJ-EU te identificeren (inzicht);
- eventuele discrepanties tussen de uitleg van de bovengenoemde rechten en beginselen op Europees en nationaal niveau te identificeren (inzicht), en
- een uitspraak van het EHRM, HvJ-EU, of nationale rechter te toetsen aan de bestaande rechtspraak ter zake en daarover schriftelijk te rapporteren in de vorm van een zogeheten annotatie (oordeelsvorming en communicatie).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Als u zich aanmeldt voor deze cursus geldt dat u in principe deelneemt aan de onderwijsactiviteiten (het volgen van bijeenkomsten en het maken van de verplichte opdrachten) in de daarvoor bestemde periode. Mocht dat onverhoopt niet tot de mogelijkheden behoren, dan moet u contact opnemen met de examinator.

Voorkennis

Formeel strafrecht op wo-bachelorniveau.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Docenten

Mw. mr. dr. W. Dreissen en dhr. mr. M. Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen voor deze cursus bestaat uit een opdracht, te weten het schrijven van een annotatie bij een rechterlijke uitspraak. U kunt echter pas deelnemen aan deze opdracht indien u drie van de vier tijdens de cursus in te leveren instuuropdrachten met een voldoende heeft afgesloten. De instuuropdrachten zijn gepland in de weken 2, 4, 6 en 8 van de cursus. Voor het schrijven van de annotatie zijn de weken 9 tot en met 11 gereserveerd.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een reader en de teksten zoals deze zijn opgenomen op de cursussite. Daarenboven moet de student literatuur en rechtspraak zelf via de relevante elektronische databanken opzoeken en bestuderen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.