Registratie Trial register en intellectueel eigendomsrecht

Onderzoekers dienen prospectief vergelijkend mensgebonden medisch onderzoek voorafgaand aan de start van het onderzoek te registeren in het Nederlands Trial Register (NTR). Registratie van experimenteel interventieonderzoek is verplicht, bij observationeel onderzoek geldt de verplichting niet. Steeds meer (medische) tijdschriften (ook Nederlandse) stellen de registratie als voorwaarde voor publicatie. WMO-plichtig onderzoek dient altijd te worden geregistreerd in het NTR.

Afspraken rondom intellectueel eigendomsrecht

De intellectuele eigendomsrechten van materialen die door medewerkers (inclusief  promovendi) van de Open Universiteit (OU) zijn gemaakt berusten bij de OU (conform Auteurswet). Medewerkers hoeven geen auteursrechten over te dragen; deze liggen automatisch bij de OU.

Voor materialen (onderzoeksdata) die door studenten zijn verzameld, geldt dat het intellectueel eigendomsrecht zowel bij student als bij de eerste begeleider berust. Dit betekent dat beiden afzonderlijk van elkaar de data mogen gebruiken en erover mogen publiceren (tenzij van te voren anders overeengekomen). Ze hebben wel elkaars toestemming nodig (conform Auteurswet), waarbij toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

Bij een wetenschappelijke publicatie over de data van een scriptieonderzoek zijn ten minste de begeleider(s) en student auteurs. Afhankelijk van de bijdragen van de partijen worden onderling afspraken gemaakt over de auteursvolgorde.

Onderzoekskosten behorende bij het scriptieonderzoek (inclusief METC kosten) zijn voor de student, ongeacht of erover wordt gepubliceerd met de begeleider.

Zie ook
CCMO
ICMJE
Trialregister