ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg
Promoveren
Een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteit is gericht op het verkrijgen van de graad van doctor. Daarvoor moet de onderzoeker gedurende een aantal jaren een groot onderzoeksproject voltooien en daarover een dissertatie publiceren.

Promotieonderzoek vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar, de promotor. Deze wordt in veel gevallen bijgestaan door een tweede promotor dan wel een co-promotor. De promotor dan wel promotores moet(en) het project of het onderzoeksplan goedkeuren en ook naar behoefte zorg dragen voor de begeleiding van de onderzoeker. Uiteindelijk moet de promotor de dissertatie goedkeuren. Voordat de kandidaat-doctor (promovendus) zijn uitkomsten openbaar mag verdedigen, wordt ook nog de goedkeuring van een aantal andere hoogleraren gevraagd, de zogenaamde beoordelingscommissie. Het promotieonderzoek van de faculteit wordt op dit moment uitgevoerd door een aantal fulltimeonderzoekers, leden van het docentencorps en een groeiende groep buitenpromovendi.

Buitenpromovendi

Voor onderzoek en promotie bij Rechtswetenschappen is het niet vereist dat de onderzoeker een dienstverband met de Open Universiteit heeft. Rechtswetenschappen verwelkomt graag onderzoekers die een plan voor promotieonderzoek hebben. Aan deze zogenaamde buitenpromovendi worden natuurlijk wel bepaalde eisen gesteld. De betrokkene moet al een academische graad hebben en over een flinke dosis motivatie en uithoudingsvermogen beschikken.

Procedure

Hoe kunt u solliciteren naar een plaats als buitenpromovendus/-promovenda?

U dient een omschrijving van het onderzoeksonderwerp in te dienen door een email te zenden aan prof. dr. mr. Ronald Janse.
Bij deze e-mail dient u een recent wetenschappelijk stuk van uw hand te voegen. Dit kan zijn uw scriptie (mits recent), een recente publicatie of anderszins. Tevens geeft u in uw mail kort aan waarom u heeft gekozen voor het door u voorgestelde onderwerp (waarom is dit wetenschappelijk een interessant onderwerp dat nader onderzoek verdient?).
Na ontvangst van uw mail stuurt prof. dr. mr. Ronald Janse u een ontvangstbevestiging.
Hij geleidt uw mail vervolgens door naar een inhoudsdeskundig OU-hoogleraar met het verzoek uw voorstel kort te beoordelen.

Organisatie

OUGS

Alle promovendi worden toegevoegd aan de OU Graduate School. Deze bovenfacultaire eenheid coördineert het beleid ten aanzien van promovendi en organiseert bepaalde cursus- en/of trainingsactiviteiten voor promovendi.

Onderzoeksbijeenkomsten

Een belangrijk forum om over onderzoek te debatteren wordt gevormd door de facultaire onderzoeksbijeenkomsten. Die hebben in de praktijk de naam 'Work in Progress' gekregen, omdat het veelal gaat om het bespreken van onderzoekswerk dat nog niet af is. Zowel de senioronderzoekers als de promovendi krijgen een beurt om hun plannen of producten te presenteren en daarover vervolgens met elkaar te discussiëren. Van fulltimepromovendi bij Rechtswetenschappen wordt in ieder geval verwacht dat zij twee maal een presentatie verzorgen: eerst wanneer zij fris met hun project zijn begonnen en later wanneer zij aan een afronding van hun studie toe zijn. Ook de promovendi van buiten de faculteit zijn welkom en zullen in de loop van hun project een keer worden ingeroosterd.

Onderzoekscommissie

De facultaire onderzoekscommissie C&R vormt het forum voor het bespreken van het onderzoeksbeleid en het bewaken van de kwaliteit. Promotieprojecten die door de faculteit worden gefinancierd, moeten door deze commissie zijn goedgekeurd en verder kan een hoogleraar altijd de commissie om advies vragen over een bepaald onderzoeksplan. De onderzoekscommissie stelt ook het wetenschappelijk verslag van de faculteit op en tevens de plannen voor de langere termijn. Formeel is de commissie een adviescommissie van de decaan. De commissie kent de volgende samenstelling:

prof. dr. mr. R. (Ronald) Janse, voorzitter
prof. dr. G. (Gemma) Blok, coördinator onderzoek cluster CW
dr. M. (Marieke) Borren, lid cluster CW
P. (Petra) de Munnik, contactpersoon
mr. M. (Mark) Visser, lid cluster RW

Coördinatie onderzoek Rechtswetenschappen

De coördinator onderzoek is eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma Rechtswetenschappen en het bijbehorende kwaliteitsbeleid. Hij of zij is de aanjager van het onderzoek en neemt het voortouw bij de verschillende activiteiten op dat gebied. Momenteel wordt deze functie vervuld door prof. dr. mr. R. (Ronald) Janse.

Afgeronde promoties

 • 6 december 2019
  Piet Komduur
  Titel proefschrift: 'Achter twee ankers: interstatelijk vervoer over de binnenwateren'
  Promotor: prof. dr. J.W. Sap
  Co-promotor: prof. mr. J.G.J. Rinkes
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Zie persbericht
 • 6 september 2019
  Robin van Halderen
  Titel proefschrift: 'Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen: een verkennend onderzoek binnen de Nederlandse politie'
  Promotores: prof. dr. E.W. Kolthoff en prof. dr. K. Lasthuizen (Victoria University)
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Zie persbericht
 • 10 mei 2019
  Diana Marijnissen
  Titel proefschrift: 'Bedreigde wethouders: een onderzoek naar de aard en invloed van bedreigingen tegen lokale politici'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. dr. E.W. Kolthoff en prof. dr. L.W.J.C. Huberts (Vrije Universiteit Amsterdam)
  Zie persbericht.
 • 10 mei 2019
  Jacqueline Broese van Groenou
  Titel proefschrift: 'De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. dr. R.F.H. Mertens en prof. mr. A.L.H. Ernes
  Zie persbericht.
 • 23 november 2018
  Daniël Holthinrichs
  Titel proefschrift: 'Vrijheid verzekerd? Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en prof. mr. J.G.J. Rinkes
 • 8 juni 2018
  Jurjen Jansen
  Titel proefschrift: 'Do you bend or break? Preventing online banking fraud victimization through online resilience'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. W.Ph. Stol
  Co-promoter: dr. N. Kop (Politieacademie)
  Zie persbericht.
 • 6 juni 2018
  Sheila Adjiembaks
  Titel proefschrift: '(On)gemerkt bijzonder: levensverhalen van resisters en de betekenis van het uitblijven van een criminele carrière'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. E.W. Kolthoff
  Co-promotores: dr. B.O. Vogelvang (Van Montfoort) en dr. A.M. Sools (Universiteit Twente)
  Zie persbericht.
 • 23 maart 2018
  Mark Nelemans
  Titel proefschrift: 'Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. J.G.J. Rinkes en prof. mr. A.L.H. Ernes
  Zie persbericht: Vertrouwen in bankwezen niet alleen een zaak van financieel toezichters.
  Bekijk de video.
 • 8 december 2017
  Imke Smulders
  Titel proefschrift: '#Politie: twittergebruik door wijkagenten & de veiligheidsbeleving van de burger'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. dr. E.W. Kolthoff en prof. dr. W.P.M.S. Spooren (Radboud Universiteit Nijmegen)
  Zie persbericht: Burgers beoordelen tweets van wijkagent als digitaal 'blauw op straat'.
  Bekijk de video
 • 1 september 2017
  Mechteld van der Vleuten
  Titel proefschrift: 'Gemengde complexen: een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. R.F.H. Mertens en prof. mr. A.L.H. Ernes
  Zie persbericht: Ongelijke spelregels voor huurders en eigenaren in één woongebouw.
  Bekijk de video
 • 7 oktober 2016
  Elina Swaneveld-Bakelaar
  Titel proefschrift: 'De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. M.M. van Rossum en prof. mr. J.G.J. Rinkes
  Zie het persbericht: Huurder van ongebouwd onroerend goed vaak onvoldoende beschermd
  Bekijk de video
 • 30 september 2016
  Eric Rutger Leukfeldt
  Titel proefschrift: 'Cybercriminal networks: origin, growth and criminal capabilities'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. J.G.J. Rinkes en prof. dr. W.P. Stol
  Co-promoter: dr. N. Kop (Politieacademie)
  Zie het persbericht: 'Real life' contacten nog vaak basis voor online criminele netwerken
  Bekijk de video
 • 23 september 2016
  Kees Engel
  Titel proefschrift: 'De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en prof. mr. J.G.J. Rinkes
  Zie het persbericht: De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer
  Bekijk de video
 • 9 september 2016
  Sietske Dijkstra
  Titel proefschrift: 'De rechter als evenwichtskunstenaar: de vrijheid van de rechter om zijn persoonlijke meningen en overtuigingen te uiten'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. dr. H.C. G. Spoormans en prof. mr. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen
  Zie het persbericht: Beperkte vrijheid voor de persoonlijke mening van de rechter
  Bekijk de video
 • 2 september 2016
  Ria Slegers
  Titel proefschrift: 'Sociale markteconomie: basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. J.W. Sap
  Zie het persbericht: Sociale markteconomie. Basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?
  Bekijk de video
 • 4 maart 2016
  Mandy de Bruijn
  Titel proefschrift: 'Armslag voor de strafrechter'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. mr. dr. E.F. Stamhuis
  Zie het persbericht: Geen beperking beslissingsruimte in rechtspraak door EU-regelgeving
  Bekijk de video