CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Onze onderzoekers
We stellen onszelf voor.

Decaan

Prof. dr. Jan Don
 

Hoogleraren

Prof. dr. Brigitte Adriaensen
Onderzoeksinteresse
In mijn onderzoek ga ik vooral in op de verbeelding van geweld in de hedendaagse literatuur, maar ook wel kunst (film, performance, televisieseries) in bredere zin. Geweld neemt dan erg verschillende vormen aan: politiek geweld in Latijns-Amerika, geweld gerelateerd aan drugs en de criminalisering van drugsgebruikers, geweld gerelateerd aan klimaatverandering ('slow violence'), maar ook de analyse van geweld als onderdeel van een bepaalde stijl, taal of poëtica, zoals bijvoorbeeld in de diatribe of in het scheldproza. Graag werk ik hierbij samen met collega’s van andere disciplines, zoals antropologie, sociale wetenschappen, of in relatie tot drug studies, met collega’s van geneeskunde, geschiedenis of psychologie.
Onderzoeksgebieden
Drug studies, memory studies, comparative literature.
Gemma Blok Prof. dr. Gemma Blok
Onderzoeksinteresse 
Mijn interesse ligt allereerst bij de geschiedenis van psychiatrie en verslavingszorg (GGZ) in Nederland. Visies op geestesziekten en verslaving zijn sterk wisselend en verbonden met bredere culturele ontwikkelingen, dat maakt het boeiend voor de historicus.
Ook onderzoek ik de geschiedenis van 'drank, drugs en pillen'. De moderne tijd kent hevige controverses rond het gebruik van psychoactieve middelen. De consumptie ervan steeg explosief, van jenever, cocaïne en morfine tot en met XTC, Prozac, cannabis en valium. Dat riep felle tegenreacties op. Rond 1900 was de drankbestrijding op haar hoogtepunt en startte de War on Drugs. Eind twintigste eeuw leidde de 'heroïne-epidemie' tot grote maatschappelijke onrust en klonk er kritiek op de populariteit van antidepressiva en tranquilizers.
Welke waardenpatronen, belangen en emoties gaan er schuil achter de controverses rond drank, drugs en pillen? Vooral ben ik geïnteresseerd in verhalen van gebruikers over de rol die psychoactieve middelen speelden in hun leven.
Onderzoeksgebieden
Geschiedenis van alcohol- en drugsgebruik en – beleid, Geschiedenis van therapeutische regimes in de GGZ, Geschiedenis van sociale bewegingen, Jeugdculturen in de twintigste eeuw.

Prof. dr. Eddo Evink
Onderzoeksinteresse 
Mijn onderzoek richt zich allereerst op een aantal manieren van denken: fenomenologie, hermeneutiek, deconstructie. Ik vergelijk deze denkwijzen met elkaar en pas ze toe op allerlei terreinen en met betrekking tot allerlei vraagstukken: ruimte, religie, veiligheid, geweld, kunst. Mijn onderzoek beweegt zich hiermee in verschillende domeinen: metafysica, geschiedenis van de filosofie, kunstfilosofie, filosofie van de geesteswetenschappen, filosofie van de religie. Op dit moment concentreert mijn onderzoek zich op drie thema’s: filosofie van de geesteswetenschappen, het gedachtengoed van de Tsjechische fenomenoloog Jan Patočka, en hermeneutische metafysica.
Onderzoeksgebieden
Metafysica, Geschiedenis van de filosofie, Kunstfilosofie, Filosofie van de geesteswetenschappen, Filosofie van de religie.

Prof. dr. Gregor Langfeld
Onderzoeksinteresse
Gregor Langfeld is gespecialiseerd in moderne en hedendaagse kunst. Hij verricht onderzoek naar Duitse kunst en de interactie tussen kunst, politiek en maatschappij gedurende specifieke periodes zoals de jaren van het nationaalsocialisme. Speciale aandachtsgebieden zijn migratie, roofkunst en herkomstonderzoek. Zijn wetenschappelijke interesse gaat verder uit naar receptieonderzoek, de geschiedenis van het verzamelen van kunst en canoniseringsprocessen in het kunstveld, de wijze waarop de voorkeuren voor bepaalde kunstvormen veranderen. In het verlengde daarvan heeft hij een internationaal onderzoeksproject over de institutionalisering van moderne kunst geïnitieerd: (Un)Mapping Infrastructures: Transnational Perspectives on Modern Art, 1900-1990.
Belangrijke boeken: Gregor Langfeld, Duitse Kunst in Nederland: Verzamelen, tentoonstellen, kritieken, 1919-1964 (Gemeentemuseum Den Haag/Waanders 2004); Langfeld, Deutsche Kunst in New York. Vermittler – Kunstsammler – Ausstellungsmacher, 1904–1957 (Reimer Verlag 2011; Engels: German Art in New York: The Canonization of Modern Art, 1904–1957, 2015) en Langfeld (red.), Het Stedelijk in de oorlog (Stedelijk Museum/Bas Lubberhuizen 2015, ook in het Engels).
Onderzoeksgebieden
Moderne kunst, De artistieke canon en canoniseringsprocessen, Receptiegeschiedenis en de institutionalisering van kunst, Verzamel- en tentoonstellingsgeschiedenis, Herkomstonderzoek.
Prof. dr. Sarah de Mul
Onderzoeksinteresse
De leerstoel Literatuur, cultuur en diversiteit heeft een uitgesproken interdisciplinair profiel. Het onderzoek richt zich op de rol van literatuur in relatie tot interculturele, (trans)nationale en mondiale processen in de moderne samenleving vanaf de koloniale periode tot heden. Het benadert literatuur als drager van culturele herinnering en identiteit en onderzoekt de rol van etniciteit, gender, nationaliteit, klasse en seksualiteit in deze. Centraal staan nieuwe literaire ontwikkelingen die voortvloeien uit een mondiale geschiedenis gekenmerkt door cross-culturele interactie, mobiliteit en uitwisseling over nationale, talige en geografische grenzen heen. Methodologisch wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de letterkunde en postkoloniale, gender en globalisation studies. Op deze manier kan vanuit de literatuur een verhelderende bijdrage geleverd worden aan actuele, maatschappelijke vraagstukken als migratie, feminisme, nationale identiteit en culturele herinnering, en meest recent, burn-outcultuur.
Onderzoeksgebieden
Comparative Literature, Gender studies, Postkoloniale studies, Narrative Medicine.
Prof. dr. Alexander Peine
Onderzoeksinteresse
I am a Full Professor of Culture, Innovation and Communication at the Open Universiteit. My research links two pertinent societal developments (i) population ageing, including the challenges it allegedly poses for care and health systems, and (ii) technological change, including the push towards more interactive and 'smarter' technologies. In simple terms, one could say I study what population ageing means for the way we organise and direct technology and innovation, and, vice versa, how technology and innovation have come to shape how we age and how we imagine the future of health and care. This very intersection of ageing, health and care, on the one hand, and technological innovation, on the other, is a top priority for policy makers, industry and 3rd sector organisations worldwide.
Research areas
Science and Technology Studies, Age Studies, ageing and technology, digitization and society, Socio-gerontechnology

Prof. dr. Leo Wessels
Onderzoeksinteresse 
Interdisciplinair onderzoek op het grensvlak van geschiedenis en cultuurwetenschappen, toegespitst op de (moderne) Nederlandse geschiedenis in Europese context.
Onderzoeksgebieden
Verlichting en Romantiek, Mediageschiedenis, Generaties en de interactie tussen generaties, Politieke en ideeëngeschiedenis (1650-1850), Natievorming, identiteit en historiografie.

Universitair docenten

Dr. Nele Beyens
Onderzoeksinteresse 
Mijn onderzoek richt zich vooral op het snijvlak van de gezondheidszorg aan de ene kant en de wereld van de politiek en beleidsvoering aan de andere kant, en dat vanaf de late negentiende eeuw. Wat mij vooral interesseert is de vraag hoe een maatschappij omgaat met het idee van (volks)gezondheid en daar in de praktijk vorm aan probeert te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vormgeving van het anti-tabaksbeleid vanaf de jaren negentig of de inzet van evidence-based medicine als beleidsinstrument om de almaar stijgende kosten in de gezondheidszorg onder controle te krijgen. Mijn onderzoek vertrekt vaak vanuit een biografisch perspectief. Eerder schreef ik een biografie over de arts Hector Treub, die in de late negentiende eeuw de gynaecologie in Nederland als nieuw specialisme op de kaart zette. Momenteel werk ik aan een biografie van Els Borst-Eilers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Onderzoeksgebieden
Historische biografie, Medische geschiedenis, Politieke geschiedenis.

Dr. Marieke Borren
Onderzoeksinteresse 
Mijn onderzoeks-expertise ligt op snijvlak van de continentale politieke filosofie en de fenomenologie. Kernbegrip is 'wereldlijkheid', de verknoping en interactie van zelf met wereld. Daarbij heb ik bijzondere aandacht voor feministische en postkoloniale perspectieven. Ik ben gespecialiseerd in de politieke fenomenologie van Hannah Arendt. Ik heb veel gepubliceerd over displacement en het (niet) hebben van een plaats in de wereld, toegespitst op de situatie van vluchtelingen en illegalen. De zwaartepunten in mijn huidige onderzoek zijn:
  • Kritische fenomenologie van ras: de geleefde en belichaamde ervaring van witheid
  • Fenomenologische perspectieven op democratisch burgerschap en openbare ruimten. Hierbinnen richt ik mij op uiteenlopende thema’s:
a) Ontologische kwesties: ruimtelijkheid, openbaarheid, geplaatstheid en motiliteit,
b) Geleefde ervaringen van ongelijke machtsverhoudingen en processen van in- en uitsluiting, bijvoorbeeld displacement en 'thuisloosheid'.
c) Een ethos van democratisch ongemak (discomfort)
d) Het actorschap van publieke dingen
  • 'De mens' van de mensenrechten, misdaden tegen de menselijkheid en genociden: 'a place in the world' en 'sharing the world'
Onderzoeksgebieden
Ras, Witheid, Lichamelijkheid (in het bijzonder raciale en seksuele differentie), Openbare ruimten, Democratisch burgerschap.

Dr. Pieter de Bruijn
Onderzoeksinteresse
Het onderzoek van Pieter de Bruijn speelt zich af op het kruisvlak van cultureel erfgoed, historische representatie en geschiedenisonderwijs. In het bijzonder gaat zijn interesse uit naar de culturele herinnering van het slavernijverleden, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en de wijze waarop deze geschiedenissen worden gerepresenteerd in erfgoed, populaire cultuur en educatie. Het onderzoek van De Bruijn richt zich hoofdzakelijk op de (narratieve) analyse van verschillende vormen van historische representatie, en de betekenis die gebruikte strategieën en technieken hebben voor geschiedenis- en burgerschapsonderwijs. Daarbij werkt hij ook aan de vertaling van inzichten uit onderzoek rond erfgoedonderwijs naar de praktijk. Zijn interesse gaat daarnaast ook uit naar conflicten rond en ontwikkelingen in het behoud en de selectie van cultureel erfgoed in de negentiende en twintigste eeuw.
Onderzoeksgebieden
Cultureel erfgoed, Historische representatie, Erfgoedonderwijs, Geschiedenisdidactiek, Culturele herinnering slavernijverleden, Tweede Wereldoorlog en Holocaust.

 

Dr. Martijn van der Burg
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van staats- en natievorming vanuit vergelijkend en transnationaal perspectief. Met name historisch netwerkonderzoek heeft mijn bijzondere aandacht. Concreet ligt de focus op de ontwikkeling van moderne staatsinstellingen, in combinatie met een prosopografische analyse van sleutelfiguren. De vraag is in hoeverre grensoverschrijdende bewegingen hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen binnen een natiestaat. Kwesties rondom Europese integratie, niet in de laatste plaats onder Napoleon, leveren relevante casussen voor verder onderzoek. Ook meer mondiale ontwikkelingen lenen zich voor een dergelijke benadering.
Onderzoeksgebieden
Bestuursgeschiedenis, Napoleontische studies, Netwerkonderzoek, Politieke geschiedenis, Rechtsgeschiedenis.

Dr. Caroline Drieënhuizen
Onderzoeksinteresse
Mijn belangstelling ligt bij de materiële cultuur en het verzamelen van allerhande voorwerpen in koloniale contexten. De museologie (de geschiedenis van het verzamelen en presenteren van voorwerpen in musea) hoort daarbij, net als het cultureel erfgoed op het gebied van koloniale geschiedenis. Verder kijk ik naar de (post)koloniale geschiedenis van voornamelijk Nederland en Indonesië en naar de (culturele) dekolonisatie van zowel kolonie als voormalig kolonisator. Met name de rol van netwerken, de natiestaat, gender en ras vind ik daarin interessant.
Onderzoeksgebieden
(Post)kolonialisme, collectiegeschiedenissen, museologie, Indonesië.

Dr. Tom Giesbers
Onderzoeksinteresse
Ik hou me binnen de geschiedenis van de filosofie vooral bezig met de 19e eeuwse Duitse filosofie (plus de 18e eeuw vanaf Kant) en de 20e eeuwse Franse filosofie. Daarbinnen hou ik me ook bezig met filosofische begripsgeschiedkundige onderwerpen zoals realisme, idealisme, nihilisme, relativisme en drift.
Mijn expertise op het gebied van de auteurs: Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Heinrich Jacobi, Johann Gottfried Herder, Karl Leonhard Reinhold, Solomon Maimon, Wilhelm Traugott Krug, Johann Georg Hamann, Friedrich Schlegel, Christoph Gottfried Bardili, Friedrich Köppen, Daniel Jenisch, Friedrich Bouterwek, Joseph Rückert, Christian Weiss, Jakob Hermann Obereit, Sigmund Freud, Theodor Adorno, Jacques Lacan, Pierre Klossowski, Michel Foucault, Jacques Derrida.
Onderzoeksgebieden
Kennisleer, ethiek, esthetica, psychoanalyse, Duits idealisme.

Dr. Marjolein van Herten
Onderzoeksinteresse
Marjolein van Herten (1981) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit. In 2015 promoveerde zij aan de Open Universiteit op een onderzoek naar hedendaagse leesclubs. Haar huidige onderzoek heeft betrekking op leesclubs in het onderwijs en op toekomst- en klimaatfictie. Zij is werkzaam als universitair docent letterkunde en vakdidactiek Nederlands. Zij is lid van het Meesterschapsteam Nederlands
Onderzoeksgebieden
Klimaatfictie, Speculatieve fictie, Literatuuronderwijs

Dr. Susan Hogervorst
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich op de omgang met het verleden en de constructie van historische kennis. Daarbij richt ik me op persoonlijke herinneringen, vervat in egodocumenten of oral history, op herinneringscultuur in de vorm herdenkingen, monumenten, of tentoonstellingen, op wetenschappelijke geschiedschrijving, en op de interactie tussen die drie. Inhoudelijk richt ik me daarbij voornamelijk maar niet uitsluitend op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Een zwaartepunt in mijn onderzoek vormt de ooggetuige als historische bron en als culturele figuur, waarbij theoretische kwesties rond authenticiteit en representatie een belangrijke rol spelen. Daarnaast richt ik me op het gebruik en de impact van digitale bronnen en methoden van historisch onderzoek, met name op het gebied van oral history.
Onderzoeksgebieden
Cultural memory, digital humanities, oral history

 

Dr. Eline Huiberts
Onderzoeksinteresse 

Als onderzoeker is Eline vooral geïnteresseerd in de receptiekant van media (mediagebruikers, iedereen dus). Specifiek onderzoekt ze de manier waarop het publiek om gaat met slecht nieuws uit verre landen (mediated distant suffering). Ze onderzoekt daarbij de morele overwegingen en de emotionele reacties. Daarnaast onderzoekt ze hoe verschillende vormen van journalistiek tot verschillende reacties kunnen leiden. Op dit moment onderzoekt ze bijvoorbeeld hoe constructieve journalistiek werkt in relatie tot het zien van slecht nieuws uit verre landen. Met haar interdisciplinaire aanpak en het gebruiken van meerdere methoden slaat ze graag bruggen tussen verschillende wetenschappers en disciplines. Bovendien zoekt ze altijd naar een manier om onderzoek terug te kunnen brengen naar de praktijk. Ze is geneigd te zeggen dat ze geen onderzoeker van media is, maar van mensen.

Keywords: mediastudies, audience studies, constructive journalism, social psychology, distant suffering

Dr. Frank Inklaar
Onderzoeksinteresse
Culturele transfer in het algemeen en processen van toe-eigening van Amerikaanse cultuurelementen (Amerikanisering) in het bijzonder. Beeldvorming over Amerika in Europa en specifiek Nederland is daarbij een van de sturende kaders. Een specifiek element binnen dit onderzoeksgebied is de Marshallhulp en de daaropvolgende Wederopbouw in Nederland.
Een tweede veld van onderzoek dat mijn interesse heeft is de hedendaagse beleveniseconomie in de vrijetijdssector. Daarbinnen richt ik me specifiek op het fenomeen Disneyization en op de historische cultuur, met name in de vorm van het gebruik van geschiedenis in elementen uit de beleveniseconomie, zoals evenementen, citymarketing, e.d.
Onderzoeksgebieden
Amerikanisering & beeldvorming van Amerika, Vrije tijd & beleveniseconomie & Disneyization, Historische cultuur, Modernisering van Nederland in de jaren ’50 en ’60, Marshallhulp

Dr. Femke Kok
Onderzoeksinteresse
Ik ben gespecialiseerd in de geschiedenis van de filosofie. Mijn huidige onderzoek gaat over de (geschiedenis van de) filosofie van de psychiatrie/ psychologie en de filosofie van het ouder worden (ageing). Ik ben vooral geïnteresseerd in de filosofie en fenomenologie van geestelijke ‘stoornissen’ zoals depressie, autisme en dementie, en de rol die het lichaam/ het belichaamd zijn daarbij speelt. Daarnaast gaat mijn interesse uit naar filosofische discussies over de aard en de ervaring van emoties en over de waarde (zowel moreel als ontologisch) van classificatiesystemen zoals de DSM.
Onderzoeksgebieden
Geschiedenis van de filosofie, Filosofie & psychiatrie, Philosophy of Ageing.

Dr. Frauke Laarmann-Westdijk
Onderzoeksinteresse
Mijn belangstelling was in eerste instantie gericht op schilderkunst uit de zeventiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden, in het bijzonder portretten met hun beeldtraditie en functie. Deze belangstelling is in de afgelopen jaren steeds breder geworden, onder meer door mijn taak als begeleider van verschillende cursussen oude kunst bij de Open Universiteit. Vooral materiaal-technische aspecten van heel uiteenlopende kunstgenres en de markt die voor deze producten bestond, hebben mijn interesse.
Onderzoeksgebieden
Zeventiende eeuwse schilderkunst, kunstproductie van de 14de tot 16de eeuw in uiteenlopende media, materieel-technische aspecten van kunst, portretten, religieuze iconografie.

Dr. Ted Laros
Onderzoeksinteresse
Ik ben m.n. geïnteresseerd in de ontwikkeling van discoursen rond vrijheid van meningsuiting en kunstvrijheid, en de wettelijke en judiciële invulling van deze (grond)rechten in de Westerse wereld en daarbuiten sinds ca. 1800. Mijn promotieproject richtte zich op de ontwikkeling van artistieke vrijheid, in het bijzonder met betrekking tot literatuur, in Zuid-Afrika sinds de stichting van de Unie van Zuid-Afrika in 1910. Mijn huidige projecten richten zich op (a) de (tuchtrechtelijke) zuivering van het literaire veld in Nederland na WOII en de deontologische en juridische discoursen rond de verantwoordelijkheid van de schrijver die werden uitgedragen tijdens deze zuivering; en (b) de rechterlijke omgang met humor in de Westerse wereld en daarbuiten in verschillende historische perioden.
Onderzoeksgebieden
Humanities and law/ cultuur en recht, (Historische) cultuursociologie, Literatuurhistoriografie.

Dr. Jan Oosterholt
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich momenteel op de plaats van buitenlandse literatuur in Nederland en meer in het algemeen op cultuurtransfers. Speciale aandacht gaat uit naar 19e-eeuwse toneelbewerkingen van romans uit het Franse, Engelse en Duitse taalgebied en naar ‘rewritings’ van gecanoniseerde literatuur.
Onderzoeksgebieden
Nederlandse literatuur van de 18e eeuw tot nu, Receptie buitenlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen, Theorie en praktijk van de literatuurgeschiedschrijving, Imagologie, Adaptaties van 
literaire teksten.

Dr. Sibo Kanobana
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek bevindt zich op het kruispunt van sociolinguïstiek, antropologie, postkoloniale studies en culturele studies. Ik focus op de analyse van zowel interacties, discours, als cultuurproducties - zoals literatuur, muziek, film, etc. - en verken hoe via taal en cultuur ideologische kaders worden uitgedragen of net uitgedaagd. Daarbij heb ik specifiek interesse voor spanningen en contradicties die tot uitdrukking komen bij sociale processen die geworteld zijn in ons koloniaal verleden. Op die manier probeer ik bij te dragen tot een beter begrip van maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met politieke economie, diversiteit, identiteit, migratie, communicatie en discriminatie.
Onderzoeksgebieden
Sociolinguïstiek, antropologie, postkoloniale studies, culturele studies.

Dr. Herman Simissen
Onderzoeksinteresse
Wetenschapsfilosofie van de cultuurwetenschappen, in het bijzonder van de geschiedenis, bezien in de historische en intellectuele context.
Onderzoeksgebieden
De (geschied)filosofie van Theodor Lessing (1872-1933); de (geschied)filosofie van R.G. Collingwood (1889-1943); algemene wetenschapsfilosofische kwesties met betrekking tot geschiedschrijving.

Dr. Jeroen Vanheste
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich op de wijze waarop filosofische vragen over mens en cultuur benaderd kunnen worden in romans. Literaire werken kunnen een filosofische zeggingskracht hebben die niet zoals in een filosofische verhandeling gekenmerkt wordt door een aangehouden logische redenering, maar veeleer door een literaire evocatie van filosofische thema’s. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als mensbeelden, de vrije wil, liefde, vervreemding, cultuurdiagnoses en cultuurkritiek. Dit onderzoek heeft een interdisciplinair karakter: het speelt zich af op het snijvlak van de filosofie en de (vergelijkende) literatuurwetenschap, waarbij vaak ook de cultuurhistorische context een belangrijke rol speelt. Het onderzoek past goed bij de aard van een cultuurwetenschappelijke faculteit en sluit ook aan bij de huidige internationale wetenschappelijke belangstelling voor onderzoek naar de interacties tussen filosofie en literatuur.
Onderzoeksgebieden
Raakvlakken filosofie en literatuur; cultuurfilosofie; wijsgerige antropologie; vergelijkende literatuurwetenschap.

Dr. Marieke Winkler
Onderzoeksinteresse
In mei 2017 promoveerde ik aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland sinds 1876 waarin ik de relatie tussen de publieke en academische literatuurbeschouwing in Nederland onderzocht. Het onderzoek brengt de ontwikkeling van de academische literatuurstudie in Nederland in kaart en gaat nader in op het werk van drie hoogleraren die tevens bekende criticus waren: Albert Verwey (1865-1937), Nico Donkersloot (1902-1965) en H.A. Gomperts (1915-1998). In mijn huidige onderzoek richt ik mij op de uitwisseling van kennis tussen het literaire en het wetenschappelijke domein. Hoe verwerkt literatuur wetenschappelijke inzichten en - omgekeerd - hoe maken wetenschappers gebruik van literaire middelen? Op het moment onderzoek ik dit in het bijzonder voor het genre van de toekomst- en klimaatfictie.
Onderzoeksgebieden
Moderne Nederlandse letterkunde, Poëzie- en verhaalanalyse, Receptie-onderzoek (literaire kritiek), Discoursanalyse en circulatie van kennis, Geschiedenis van de geesteswetenschappen.

Dr. Nathalie Zonnenberg
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich op de moderne en hedendaagse beeldende kunst in haar institutionele en sociaal-politieke context, waarbij de volgende thema’s met name mijn interesse hebben:
  • Het tentoonstellen van hedendaagse kunst in een mondiaal perspectief, waarbij aandacht voor de positie van kunstenaars, curatoren en andere actoren binnen het bredere veld van de beeldende kunst, de invloed van mega-tentoonstellingen als de Documenta, biënnale van Venetië en de 'biennalisering' van de kunstwereld
  • Collectievorming van hedendaagse kunst en de rol van musea, kunstinstellingen, privéverzamelaars, bedrijven, galerieën, en de kunstmarkt
  • De rol van de (Nederlandse) overheid op het gebied van stimulering van hedendaagse beeldende kunst en de daaraan verbonden politieke motivaties, niet alleen in het museale en institutionele veld maar ook daarbuiten, zoals kunst in de openbare ruimte en internationale representatie
  • Kunstenaarsposities (en teksten) in de jaren 1960 en 1970 en hun invloed op de presentatie en receptie van hedendaagse kunst in een institutionele context (i.e. institutionele kritiek).
Onderzoeksgebieden
Tentoonstellingsgeschiedenis, musea en collecties, hedendaagse kunst in mondiaal perspectief, biennales en kunstmarkt.

Onderzoekers


 

Dr. Wim de Jong
Wim de Jong doet onderzoek op het snijvlak van burgerschap en democratie, met name in de context van moderne steden. Hij is daarbij sterk geïnteresseerd in de wisselwerking tussen top-down praktijken van elites en social engineering en 'history from below': de wijze waarop burgers tegendruk geven in de vorm van protestbewegingen en klachten.
Sinds januari 2022 doet hij aan de Open Universiteit onderzoek dat voortkomt uit het onderzoeksprogramma De Veilige Stad (Open Universiteit), gefinancierd door het fonds Politie en Wetenschap, een politiek-cultureel onderzoek naar de verhouding tussen gewone burgers en de politie in Amsterdam, Den Haag en Nijmegen in de jaren tachtig en nu, vooral naar klachten over de politie, ingediend bij instanties zoals Amnesty, de Ombudsman en natuurlijk de politie zelf. Zo legt hij de dilemma's en praktische uitdagingen vast bij het vormgeven van een 'democratische politie', in de tijd van de kraakbeweging en nu, een tijd van kritiek op etnisch profileren, tegen de achtergrond van Black Lives Matter.
Per 1 september start hij naast zijn onderzoek over klachten over de politie met een postdoctoraal onderzoek rond de ervaringen van inwoners van Groningen en Limburg als postkoloniaal wingewest. Zijn die categorieën van toepassing en vooral: hoe ervaren mensen dit zelf? Wat doet het met hun identiteit? Hoe werkt dit tot op heden door?
In november 2022 komt bij ISVW-uitgevers het boek 'Gesprekshonger. Hoe een naoorlogse overlegcultuur gestalte kreeg' uit, waarin hij asn de hand van de geschiedenis van het Nederlands Gesprek Centrum laat zien hoe het zelfbeeld en maatschappijanalyse van Nederlandse bestuurders en intellectuelen zich ontwikkelde.