CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Onze onderzoekers
We stellen onszelf voor.

Decaan

Prof. dr. Thomas Vaessens
Onderzoeksinteresse
Ik ben geïnteresseerd in wat literatuur doet in en met de wereld. Hoe worden literaire werken gelezen en waarom veranderen die lezingen in de loop van de tijd? Hoe eigenen mensen zich (de vorm of inhoud van) boeken toe, en waarom doen ze dat? Hoe dragen boeken bij aan ons beeld van het verleden, het heden en de toekomst? Wat leert de onderhandeling over de waarde van literaire werken ons over de wereld en over de mens? Op minder bescheiden momenten mag ik in vragen als deze het woord 'literatuur' graag vervangen door het bredere 'cultuur'. Ik geloof dat het instrumentarium van de literatuurwetenschapper - van close reading tot discoursanalyse - van grote waarde is voor ons begrip van culturele verandering. Onderzoeksgebieden
Literatuurgeschiedschrijving, Cultuurgeschiedenis, Literatuur en canonisering, Romanschrijven als artistic research.

Hoogleraren

Prof. dr. Brigitte Adriaensen
Onderzoeksinteresse
In mijn onderzoek ga ik vooral in op de verbeelding van geweld in de hedendaagse literatuur, maar ook wel kunst (film, performance, televisieseries) in bredere zin. Geweld neemt dan erg verschillende vormen aan: politiek geweld in Latijns-Amerika, geweld gerelateerd aan drugs en de criminalisering van drugsgebruikers, geweld gerelateerd aan klimaatverandering (‘slow violence’), maar ook de analyse van geweld als onderdeel van een bepaalde stijl, taal of poëtica, zoals bijvoorbeeld in de diatribe of in het scheldproza. Graag werk ik hierbij samen met collega’s van andere disciplines, zoals anthropologie, sociale wetenschappen, of in relatie tot drug studies, met collega’s van geneeskunde, geschiedenis of psychologie.
Onderzoeksgebieden
Drug studies, memory studies, comparative literature.
  Prof. dr. Paul van den Akker
Onderzoeksinteresse
Paul van den Akker is kunsthistoricus. Binnen het gebied van de historiografie van de kunst- en cultuurgeschiedenis onderzoekt hij de veranderingen na 1800 in het denken over kunst, cultuur en geschiedenis en de invloed ervan op de benadering van de kunst (en cultuur) van voor 1800. Zo richt hij in Looking for Lines. Theories on the Essence of Art and the Problem of Mannerism (2010) de schijnwerper op het wijdverbreide anachronisme om de ‘oude kunst’ te analyseren vanuit de moderne opvatting over een kunstwerk als een samenspel van abstractie en figuratie. Een tweede onderzoeksgebied betreft de historische atelierpraktijk. Centraal onderwerp van onderzoek is de geschiedenis van leermethoden en ontwerpprocessen met speciale aandacht voor de rol die het vervaardigen van schetsen en tekeningen daarin speelt. De tekenkunst wordt bestudeerd in relatie tot de eigentijdse kunsttheorie én moderne inzichten in leerprocessen waarmee cognitie, perceptie en motoriek gemoeid zijn.
Onderzoeksgebieden
Historiografie van de kunst in cultuurhistorische context, het denken over evolutie in de kunst en de natuur, de relatie tussen kunsttheorie en kunstpraktijk, de leer- en ontwerpprocessen in de beeldende kunst met speciale aandacht voor de rol van de tekenkunst.
Gemma Blok Prof. dr. Gemma Blok
Onderzoeksinteresse 
Mijn interesse ligt allereerst bij de geschiedenis van psychiatrie en verslavingszorg (GGZ) in Nederland. Visies op geestesziekten en verslaving zijn sterk wisselend en verbonden met bredere culturele ontwikkelingen, dat maakt het boeiend voor de historicus. 
Ook onderzoek ik de geschiedenis van ‘drank, drugs en pillen’. De moderne tijd kent hevige controverses rond het gebruik van psychoactieve middelen. De consumptie ervan steeg explosief, van jenever, cocaïne en morfine tot en met XTC, Prozac, cannabis en valium. Dat riep felle tegenreacties op. Rond 1900 was de drankbestrijding op haar hoogtepunt en startte de War on Drugs. Eind twintigste eeuw leidde de ‘heroïne-epidemie’ tot grote maatschappelijke onrust en klonk er kritiek op de populariteit van antidepressiva en tranquilizers.
Welke waardenpatronen, belangen en emoties gaan er schuil achter de controverses rond drank, drugs en pillen? Vooral ben ik geïnteresseerd in verhalen van gebruikers over de rol die psychoactieve middelen speelden in hun leven.
Onderzoeksgebieden
Geschiedenis van alcohol- en drugsgebruik en – beleid, Geschiedenis van therapeutische regimes in de GGZ, Geschiedenis van sociale bewegingen, Jeugdculturen in de twintigste eeuw.

Prof. dr. Eddo Evink
Onderzoeksinteresse 
Mijn onderzoek richt zich allereerst op een aantal manieren van denken: fenomenologie, hermeneutiek, deconstructie. Ik vergelijk deze denkwijzen met elkaar en pas ze toe op allerlei terreinen en met betrekking tot allerlei vraagstukken: ruimte, religie, veiligheid, geweld, kunst. Mijn onderzoek beweegt zich hiermee in verschillende domeinen: metafysica, geschiedenis van de filosofie, kunstfilosofie, filosofie van de geesteswetenschappen, filosofie van de religie. Op dit moment concentreert mijn onderzoek zich op drie thema’s: filosofie van de geesteswetenschappen, het gedachtengoed van de Tsjechische fenomenoloog Jan Patočka, en hermeneutische metafysica.
Onderzoeksgebieden
Metafysica, Geschiedenis van de filosofie, Kunstfilosofie, Filosofie van de geesteswetenschappen, Filosofie van de religie.

Prof. dr. Gregor Langfeld
Onderzoeksinteresse
Gregor Langfeld is gespecialiseerd in moderne en hedendaagse kunst. Hij verricht onderzoek naar Duitse kunst en de interactie tussen kunst, politiek en maatschappij gedurende specifieke periodes zoals de jaren van het nationaalsocialisme. Speciale aandachtsgebieden zijn migratie, roofkunst en herkomstonderzoek. Zijn wetenschappelijke interesse gaat verder uit naar receptieonderzoek, de geschiedenis van het verzamelen van kunst en canoniseringsprocessen in het kunstveld, de wijze waarop de voorkeuren voor bepaalde kunstvormen veranderen. In het verlengde daarvan heeft hij een internationaal onderzoeksproject over de institutionalisering van moderne kunst geïnitieerd: (Un)Mapping Infrastructures: Transnational Perspectives on Modern Art, 1900-1990.
Belangrijke boeken: Gregor Langfeld, Duitse Kunst in Nederland: Verzamelen, tentoonstellen, kritieken, 1919-1964 (Gemeentemuseum Den Haag/Waanders 2004); Langfeld, Deutsche Kunst in New York. Vermittler – Kunstsammler – Ausstellungsmacher, 1904–1957 (Reimer Verlag 2011; Engels: German Art in New York: The Canonization of Modern Art, 1904–1957, 2015) en Langfeld (red.), Het Stedelijk in de oorlog (Stedelijk Museum/Bas Lubberhuizen 2015, ook in het Engels).
Onderzoeksgebieden
Moderne kunst, De artistieke canon en canoniseringsprocessen, Receptiegeschiedenis en de institutionalisering van kunst, Verzamel- en tentoonstellingsgeschiedenis, Herkomstonderzoek.
Prof. dr. Sarah de Mul
Onderzoeksinteresse
De leerstoel Literatuur, cultuur en diversiteit heeft een uitgesproken interdisciplinair profiel. Het onderzoek richt zich op de rol van literatuur in relatie tot interculturele, (trans)nationale en mondiale processen in de moderne samenleving vanaf de koloniale periode tot heden. Het benadert literatuur als drager van culturele herinnering en  identiteit en onderzoekt de rol van etniciteit, gender, nationaliteit, klasse en seksualiteit in deze. Centraal staan nieuwe literaire ontwikkelingen die voortvloeien uit een mondiale geschiedenis gekenmerkt door cross-culturele interactie, mobiliteit en uitwisseling over nationale, talige en geografische grenzen heen. Methodologisch wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de letterkunde en postkoloniale, gender en globalisation studies. Op deze manier kan vanuit de literatuur een verhelderende bijdrage geleverd worden aan actuele, maatschappelijke vraagstukken als migratie, feminisme, nationale identiteit en culturele herinnering, en meest recent, burn-outcultuur.
Onderzoeksgebieden
Comparative Literature, Gender studies, Postkoloniale studies, Narrative Medicine.

Prof. dr. Leo Wessels
Onderzoeksinteresse 
Interdisciplinair onderzoek op het grensvlak van geschiedenis en cultuurwetenschappen, toegespitst op de (moderne) Nederlandse geschiedenis in Europese context.
Onderzoeksgebieden
Verlichting en Romantiek, Mediageschiedenis, Generaties en de interactie tussen generaties, Politieke en ideeëngeschiedenis (1650-1850), Natievorming, identiteit en historiografie.

Universitair hoofddocent

Dr. Lizet Duyvendak
Onderzoeksinteresse
Ik ben geïnteresseerd in de werking en receptie van literatuur, zowel van proza als poëzie. Hiernaar heb ik onderzoek gedaan in historische en hedendaagse leesgezelschappen: wat lezen zij, wat vinden ze ervan, hoe kiezen ze hun literatuur, lezen vrouwen andere boeken dan mannen?
Op dit moment ben ik vooral bezig met onderzoek naar poëzie in de openbare ruimte. Dit is een bijzondere vorm van gelegenheidspoëzie. Vragen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld: bij wat voor gelegenheden worden stadsgedichten en gedichten van de Dichter des Vaderlands geschreven, hoe reageren lezers op stadsgedichten, waarom zijn de gedichten van de Eenzame uitvaart zo aangrijpend, hoe is de gelegenheidspoëzie geëvolueerd?
Daarnaast voorzitter vakgroep Letterkunde en Kunstgeschiedenis.
Onderzoeksgebieden 
De sociale functie van poëzie, Leesclubs en bibliotheken in heden en verleden, Vrouwen en literatuur.

Universitair docenten

Dr. Tessel Bauduin
Onderzoeksinteresse 
 • Surrealism, in principle in a global context, but mainly focussed upon forms of surrealism in France, the Netherlands, the Caribbean and Indonesia, including connections between surrealists in these regions;
 • The avant-gardes known as ‘historical’, such as Dada, Surrealism, Futurism, and their context more broadly, also in relation to/in their manifestation in the avant-gardes of the 1950s and later; 
 • Surrealist and avant-garde exhibition practices and the role of exhibitions as objects of knowledge;
 • Modernism in the arts, globally;
 • Periodical culture and the role of periodicals in Modernism and the avant-gardes;
 • Western occultism and esotericism, in Modernism and specifically in relation to the visual arts;
 • Transhistorical art history, in particular related to the crossroads between late-medieval/early renaissance and modern(ist) art;
 • Art historiography;
 • Interventions in art history by the avant-gardes;
 • Global art history: as a paradigm, its conceptual challenges, and its place/manifestation in the curriculum of academic art history.
Onderzoeksgebieden
Surrealism and the (global) avant-gardes, Modernism and modern art, Transhistorical art history, Art historiography.
  Dr. Nele Beyens
Onderzoeksinteresse 
Mijn onderzoek richt zich vooral op het snijvlak van de gezondheidszorg aan de ene kant en de wereld van de politiek en beleidsvoering aan de andere kant, en dat vanaf de late negentiende eeuw. Wat mij vooral interesseert is de vraag hoe een maatschappij omgaat met het idee van (volks)gezondheid en daar in de praktijk vorm aan probeert te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vormgeving van het anti-tabaksbeleid vanaf de jaren negentig of de inzet van evidence-based medicine als beleidsinstrument om de almaar stijgende kosten in de gezondheidszorg onder controle te krijgen. Mijn onderzoek vertrekt vaak vanuit een biografisch perspectief. Eerder schreef ik een biografie over de arts Hector Treub, die in de late negentiende eeuw de gynaecologie in Nederland als nieuw specialisme op de kaart zette. Momenteel werk ik aan een biografie van Els Borst-Eilers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Onderzoeksgebieden
Historische biografie, Medische geschiedenis, Politieke geschiedenis.

Dr. Marieke Borren
Onderzoeksinteresse 
Mijn onderzoeks-expertise ligt op snijvlak van de continentale politieke filosofie en de fenomenologie. Kernbegrip is ‘wereldlijkheid’, de verknoping en interactie van zelf met wereld. Daarbij heb ik bijzondere aandacht voor feministische en postkoloniale perspectieven. Ik ben gespecialiseerd in de politieke fenomenologie van Hannah Arendt. Ik heb veel gepubliceerd over displacement en het (niet) hebben van een plaats in de wereld, toegespitst op de situatie van vluchtelingen en illegalen. De zwaartepunten in mijn huidige onderzoek zijn:
 • Kritische fenomenologie van ras: de geleefde en belichaamde ervaring van witheid
 • Fenomenologische perspectieven op democratisch burgerschap en openbare ruimten. Hierbinnen richt ik mij op uiteenlopende thema’s:
a) Ontologische kwesties: ruimtelijkheid, openbaarheid, geplaatstheid en motiliteit,
b) Geleefde ervaringen van ongelijke machtsverhoudingen en processen van in- en uitsluiting, bijvoorbeeld displacement en 'thuisloosheid'.
c) Een ethos van democratisch ongemak (discomfort)
d) Het actorschap van publieke dingen
 • 'De mens' van de mensenrechten, misdaden tegen de menselijkheid en genociden: 'a place in the world' en 'sharing the world'
Onderzoeksgebieden
Ras, Witheid, Lichamelijkheid (in het bijzonder raciale en seksuele differentie), Openbare ruimten, Democratisch burgerschap.

Dr. Pieter de Bruijn
Onderzoeksinteresse
Het onderzoek van Pieter de Bruijn speelt zich af op het kruisvlak van cultureel erfgoed, historische representatie en geschiedenisonderwijs. In het bijzonder gaat zijn interesse uit naar de culturele herinnering van het slavernijverleden, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en de wijze waarop deze geschiedenissen worden gerepresenteerd in erfgoed, populaire cultuur en educatie. Het onderzoek van De Bruijn richt zich hoofdzakelijk op de (narratieve) analyse van verschillende vormen van historische representatie, en de betekenis die gebruikte strategieën en technieken hebben voor geschiedenis- en burgerschapsonderwijs. Daarbij werkt hij ook aan de vertaling van inzichten uit onderzoek rond erfgoedonderwijs naar de praktijk. Zijn interesse gaat daarnaast ook uit naar conflicten rond en ontwikkelingen in het behoud en de selectie van cultureel erfgoed in de negentiende en twintigste eeuw.
Onderzoeksgebieden
Cultureel erfgoed, Historische representatie, Erfgoedonderwijs, Geschiedenisdidactiek, Culturele herinnering slavernijverleden, Tweede Wereldoorlog en Holocaust.

 

Dr. Martijn van der Burg
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van staats- en natievorming vanuit vergelijkend en transnationaal perspectief. Met name historisch netwerkonderzoek heeft mijn bijzondere aandacht. Concreet ligt de focus op de ontwikkeling van moderne staatsinstellingen, in combinatie met een prosopografische analyse van sleutelfiguren. De vraag is in hoeverre grensoverschrijdende bewegingen hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen binnen een natiestaat. Kwesties rondom Europese integratie, niet in de laatste plaats onder Napoleon, leveren relevante casussen voor verder onderzoek. Ook meer mondiale ontwikkelingen lenen zich voor een dergelijke benadering.
Onderzoeksgebieden
Bestuursgeschiedenis, Napoleontische studies, Netwerkonderzoek, Politieke geschiedenis, Rechtsgeschiedenis.

Dr. Caroline Drieënhuizen
Onderzoeksinteresse
Mijn belangstelling ligt bij de materiële cultuur en het verzamelen van allerhande voorwerpen in koloniale contexten. De museologie (de geschiedenis van het verzamelen en presenteren van voorwerpen in musea) hoort daarbij, net als het cultureel erfgoed op het gebied van koloniale geschiedenis. Verder kijk ik naar de (post)koloniale geschiedenis van voornamelijk Nederland en Indonesië en naar de (culturele) dekolonisatie van zowel kolonie als voormalig kolonisator. Met name de rol van netwerken, de natiestaat, gender en ras vind ik daarin interessant.
Onderzoeksgebieden
(Post)kolonialisme, collectiegeschiedenissen, museologie, Indonesië.

Dr. Tom Giesbers
Onderzoeksinteresse
Ik hou me binnen de geschiedenis van de filosofie vooral bezig met de 19e eeuwse Duitse filosofie (plus de 18e eeuw vanaf Kant) en de 20e eeuwse Franse filosofie. Daarbinnen hou ik me ook bezig met filosofische begripsgeschiedkundige onderwerpen zoals realisme, idealisme, nihilisme, relativisme en drift.
Mijn expertise op het gebied van de auteurs: Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Heinrich Jacobi, Johann Gottfried Herder, Karl Leonhard Reinhold, Solomon Maimon, Wilhelm Traugott Krug, Johann Georg Hamann, Friedrich Schlegel, Christoph Gottfried Bardili, Friedrich Köppen, Daniel Jenisch, Friedrich Bouterwek, Joseph Rückert, Christian Weiss, Jakob Hermann Obereit, Sigmund Freud, Theodor Adorno, Jacques Lacan, Pierre Klossowski, Michel Foucault, Jacques Derrida.
Onderzoeksgebieden
Kennisleer, ethiek, esthetica, psychoanalyse, Duits idealisme.

Dr. Marjolein van Herten
Onderzoeksinteresse
Marjolein van Herten (1981) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit. In 2015 promoveerde zij aan de Open Universiteit op een onderzoek naar hedendaagse leesclubs. Haar huidige onderzoek heeft betrekking op leesclubs in het onderwijs en op toekomst- en klimaatfictie. Zij is werkzaam als universitair docent letterkunde en vakdidactiek Nederlands. Zij is lid van het Meesterschapsteam Nederlands
Onderzoeksgebieden
Klimaatfictie, Speculatieve fictie, Literatuuronderwijs

Dr. Susan Hogervorst
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich op de omgang met het verleden en de constructie van historische kennis. Daarbij richt ik me op persoonlijke herinneringen, vervat in egodocumenten of oral history, op herinneringscultuur in de vorm herdenkingen, monumenten, of tentoonstellingen, op wetenschappelijke geschiedschrijving, en op de interactie tussen die drie. Inhoudelijk richt ik me daarbij voornamelijk maar niet uitsluitend op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Een zwaartepunt in mijn onderzoek vormt de ooggetuige als historische bron en als culturele figuur, waarbij theoretische kwesties rond authenticiteit en representatie een belangrijke rol spelen. Daarnaast richt ik me op het gebruik en de impact van digitale bronnen en methoden van historisch onderzoek, met name op het gebied van oral history.
Onderzoeksgebieden
Cultural memory, digital humanities, oral history

Dr. Frank Inklaar
Onderzoeksinteresse
Culturele transfer in het algemeen en processen van toe-eigening van Amerikaanse cultuurelementen (Amerikanisering) in het bijzonder. Beeldvorming over Amerika in Europa en specifiek Nederland is daarbij een van de sturende kaders. Een specifiek element binnen dit onderzoeksgebied is de Marshallhulp en de daaropvolgende Wederopbouw in Nederland.
Een tweede veld van onderzoek dat mijn interesse heeft is de hedendaagse beleveniseconomie in de vrijetijdssector. Daarbinnen richt ik me specifiek op het fenomeen Disneyization en op de historische cultuur, met name in de vorm van het gebruik van geschiedenis in elementen uit de beleveniseconomie, zoals evenementen, citymarketing, e.d.
Onderzoeksgebieden
Amerikanisering & beeldvorming van Amerika, Vrije tijd & beleveniseconomie & Disneyization, Historische cultuur, Modernisering van Nederland in de jaren ’50 en ’60, Marshallhulp

Dr. Femke Kok
Onderzoeksinteresse
Ik ben gespecialiseerd in de geschiedenis van de filosofie. Mijn huidige onderzoek gaat over de (geschiedenis van de) filosofie van de psychiatrie/ psychologie en de filosofie van het ouder worden (ageing). Ik ben vooral geïnteresseerd in de filosofie en fenomenologie van geestelijke ‘stoornissen’ zoals depressie, autisme en dementie, en de rol die het lichaam/ het belichaamd zijn daarbij speelt. Daarnaast gaat mijn interesse uit naar filosofische discussies over de aard en de ervaring van emoties en over de waarde (zowel moreel als ontologisch) van classificatiesystemen zoals de DSM.
Onderzoeksgebieden
Geschiedenis van de filosofie, Filosofie & psychiatrie, Philosophy of Ageing.

Dr. Frauke Laarmann-Westdijk
Onderzoeksinteresse
Mijn belangstelling was in eerste instantie gericht op schilderkunst uit de zeventiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden, in het bijzonder portretten met hun beeldtraditie en functie. Deze belangstelling is in de afgelopen jaren steeds breder geworden, onder meer door mijn taak als begeleider van verschillende cursussen oude kunst bij de Open Universiteit. Vooral materiaal-technische aspecten van heel uiteenlopende kunstgenres en de markt die voor deze producten bestond, hebben mijn interesse.
Onderzoeksgebieden
Zeventiende eeuwse schilderkunst, kunstproductie van de 14de tot 16de eeuw in uiteenlopende media, materieel-technische aspecten van kunst, portretten, religieuze iconografie.

Dr. Ted Laros
Onderzoeksinteresse
Ik ben m.n. geïnteresseerd in de ontwikkeling van discoursen rond vrijheid van meningsuiting en kunstvrijheid, en de wettelijke en judiciële invulling van deze (grond)rechten in de Westerse wereld en daarbuiten sinds ca. 1800. Mijn promotieproject richtte zich op de ontwikkeling van artistieke vrijheid, in het bijzonder met betrekking tot literatuur, in Zuid-Afrika sinds de stichting van de Unie van Zuid-Afrika in 1910. Mijn huidige projecten richten zich op (a) de (tuchtrechtelijke) zuivering van het literaire veld in Nederland na WOII en de deontologische en juridische discoursen rond de verantwoordelijkheid van de schrijver die werden uitgedragen tijdens deze zuivering; en (b) de rechterlijke omgang met humor in de Westerse wereld en daarbuiten in verschillende historische perioden.
Onderzoeksgebieden
Humanities and law/ cultuur en recht, (Historische) cultuursociologie, Literatuurhistoriografie.

Dr. Jan Oosterholt
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich momenteel op de plaats van buitenlandse literatuur in Nederland en meer in het algemeen op cultuurtransfers. Speciale aandacht gaat uit naar 19e-eeuwse toneelbewerkingen van romans uit het Franse, Engelse en Duitse taalgebied en naar ‘rewritings’ van gecanoniseerde literatuur.
Onderzoeksgebieden
Nederlandse literatuur van de 18e eeuw tot nu, Receptie buitenlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen, Theorie en praktijk van de literatuurgeschiedschrijving, Imagologie, Adaptaties van 
literaire teksten.

 

Dr. Jos Pouls
Onderzoeksinteresse
Sinds 1997 richt mijn onderzoek zich op de religieuze kunst en architectuur van katholiek Nederland en incidenteel ook Vlaanderen in de 20ste eeuw. Het onderzoek gaat over kerkenbouwers en kerkelijke kunstenaars, over hun worsteling met de traditie, met hun doelgroepen en opdrachtgevers en vooral met de moderne kunst en architectuur. Aanvankelijk lag de nadruk op kerkelijke en dan met name katholieke kunst (Sensus catholicus), maar inmiddels is sprake van een verbreding naar niet-kerkelijke kunstenaars en architecten die zich met religie en spiritualiteit bezighouden. In zekere zin voltrekt zich sinds 2005 de ‘ontzuiling’ van mijn eigen onderzoek. Ten grondslag aan de gehanteerde onderzoeksbenadering ligt de visie dat de religieuze kunst en architectuur de materiële en artistieke neerslag vormen van sociale, culturele, theologische en (kerk)politieke opvattingen, ontwikkelingen, waardes en conflicten.
Onderzoeksgebieden
De religieuze kunst en architectuur van de 20ste eeuw, zowel de traditionele als moderne. Inclusief de (katholieke) omgang met het fysieke landschap.

Dr. Herman Simissen
Onderzoeksinteresse
Wetenschapsfilosofie van de cultuurwetenschappen, in het bijzonder van de geschiedenis, bezien in de historische en intellectuele context.
Onderzoeksgebieden
De (geschied)filosofie van Theodor Lessing (1872-1933); de (geschied)filosofie van R.G. Collingwood (1889-1943); algemene wetenschapsfilosofische kwesties met betrekking tot geschiedschrijving.

Dr. Jeroen Vanheste
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich op de wijze waarop filosofische vragen over mens en cultuur benaderd kunnen worden in romans. Literaire werken kunnen een filosofische zeggingskracht hebben die niet zoals in een filosofische verhandeling gekenmerkt wordt door een aangehouden logische redenering, maar veeleer door een literaire evocatie van filosofische thema’s. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als mensbeelden, de vrije wil, liefde, vervreemding, cultuurdiagnoses en cultuurkritiek. Dit onderzoek heeft een interdisciplinair karakter: het speelt zich af op het snijvlak van de filosofie en de (vergelijkende) literatuurwetenschap, waarbij vaak ook de cultuurhistorische context een belangrijke rol speelt. Het onderzoek past goed bij de aard van een cultuurwetenschappelijke faculteit en sluit ook aan bij de huidige internationale wetenschappelijke belangstelling voor onderzoek naar de interacties tussen filosofie en literatuur.
Onderzoeksgebieden
Raakvlakken filosofie en literatuur; cultuurfilosofie; wijsgerige antropologie; vergelijkende literatuurwetenschap.

Dr. Marieke Winkler
Onderzoeksinteresse
In mei 2017 promoveerde ik aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland sinds 1876 waarin ik de relatie tussen de publieke en academische literatuurbeschouwing in Nederland onderzocht. Het onderzoek brengt de ontwikkeling van de academische literatuurstudie in Nederland in kaart en gaat nader in op het werk van drie hoogleraren die tevens bekende criticus waren: Albert Verwey (1865-1937), Nico Donkersloot (1902-1965) en H.A. Gomperts (1915-1998). In mijn huidige onderzoek richt ik mij op de uitwisseling van kennis tussen het literaire en het wetenschappelijke domein. Hoe verwerkt literatuur wetenschappelijke inzichten en - omgekeerd - hoe maken wetenschappers gebruik van literaire middelen? Op het moment onderzoek ik dit in het bijzonder voor het genre van de toekomst- en klimaatfictie.
Onderzoeksgebieden
Moderne Nederlandse letterkunde, Poëzie- en verhaalanalyse, Receptie-onderzoek (literaire kritiek), Discoursanalyse en circulatie van kennis, Geschiedenis van de geesteswetenschappen.

 

Dr. Nathalie Zonnenberg
Onderzoeksinteresse
Mijn onderzoek richt zich op de moderne en hedendaagse beeldende kunst in haar institutionele en sociaal-politieke context, waarbij de volgende thema’s met name mijn interesse hebben:
 • Het tentoonstellen van hedendaagse kunst in een mondiaal perspectief, waarbij aandacht voor de positie van kunstenaars, curatoren en andere actoren binnen het bredere veld van de beeldende kunst, de invloed van mega-tentoonstellingen als de Documenta, biënnale van Venetië en de “biennalisering” van de kunstwereld 
 • Collectievorming van hedendaagse kunst en de rol van musea, kunstinstellingen, privéverzamelaars, bedrijven, galerieën, en de kunstmarkt
 • De rol van de (Nederlandse) overheid op het gebied van stimulering van hedendaagse beeldende kunst en de daaraan verbonden politieke motivaties, niet alleen in het museale en institutionele veld maar ook daarbuiten, zoals kunst in de openbare ruimte en internationale representatie 
 • Kunstenaarsposities (en teksten) in de jaren 1960 en 1970 en hun invloed op de presentatie en receptie van hedendaagse kunst in een institutionele context (i.e. institutionele kritiek).
Onderzoeksgebieden
Tentoonstellingsgeschiedenis, musea en collecties, hedendaagse kunst in mondiaal perspectief, biennales en kunstmarkt.

Docenten

 

Dr. Darlene Keydeniers
Onderzoeksinteresse
In mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam doe ik onderzoek naar de effecten van tweetalige kinderdagverblijven. Voor dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ben ik geregeld op verschillende tweetalige kinderdagverblijven te vinden om taaltestjes af te nemen bij peuters. Ook film en analyseer ik observaties van meertalige lessen aan peuters. In mijn onderzoek komen verschillende onderzoeksinteresses van mij samen: taalverwerving bij jonge kinderen, wat er gebeurt als kinderen meerdere talen tegelijk verwerven en cross-linguïstische beïnvloeding van de ene op de andere taal. Ook vind ik het leuk dat mijn onderzoek nauw samenhangt met de meertalige onderwijspraktijk en meertalig taalbeleid.
Onderzoeksgebieden
Taalverwerving, taalontwikkeling, meertaligheid, meertalig onderwijs

 

Dr. Jacqueline van Kruiningen
Onderzoeksgebieden
Taalbeheersing, Schrijfvaardigheid en schrijfdidactiek in het hoger onderwijs, Praktijkgericht onderzoek.