CW_MeetMatch_Literatuur_head_large.jpg
Cultureel erfgoed, beeldvorming en identiteit
Deze onderzoeksgroep richt zich op de bestudering van historische materiële en immateriële objecten en praktijken, en de daarmee samenhangende processen van behoud, toe-eigening en representatie. Centraal staat onderzoek naar de veranderingen in de omgang met en interpretatie van cultureel erfgoed in heden en verleden, in relatie tot (maatschappelijke) beeldvorming en culturele identiteit. Het onderzoek is zowel theoretisch als empirisch van aard, en hanteert zowel een kritische als historisch analytische methodologie.

Kernthema’s en aandachtsgebieden

 • Institutionalisering van cultureel erfgoed in musea en collecties, monumenten/gedenktekens, academies, (universitaire) faculteiten geesteswetenschappen, uitgeverijen, kunstkritiek en het onderwijs;
 • De hieraan verbonden infrastructuren en praktijken van culturele productie en publicatie, presentatie en distributie, collectievorming, archivering, conservering en restauratie;
 • Ontsluiting, digitalisering en verduurzaming van cultureel erfgoed;
 • Educatief gebruik van cultureel erfgoed (erfgoededucatie); 
 • Migratie en translocatie van objecten en ideeën (bijv. roofkunst en restitutie, verzamelen en ontzamelen);
 • Toe-eigening van culturele objecten en praktijken (en eventuele spanningen die daaruit voortvloeien);
 • Authenticiteit;
 • Representatie van het verleden in erfgoed en populaire cultuur;
 • Voorbeeldboeken, kunsttraktaten en bronnenedities;
 • Receptie-esthetica en iconologie, receptiegeschiedenis en canonvorming;
 • Iconoficatie en identiteit.

Sleutelbegrippen: 'erfgoed', 'beeldvorming', 'culturele identiteit', 'toe-eigening' en 'appropriatie', 'culturele representatie', 'Wirkungsgeschichte' en 'Nachleben', 'migratie', 'educatie', 'digitalisering', en 'canonvorming'.

Doel van de onderzoekgroep

 • Het stimuleren en realiseren van multi- en interdisciplinair onderzoek naar de veranderingen in het gebruik en de interpretatie van verschillende vormen van materieel en immaterieel erfgoed; 
 • Het organiseren van onderzoeksbijeenkomsten, workshops, leesgroepen, publieke debatten en conferenties;
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met onderzoekers aan universiteiten en met erfgoed-instellingen;
 • Het gezamenlijk doen van aanvragen voor onderzoekssubsidies en -gelden t.b.v de realisatie van bovenstaande.

Coördinatoren

Paul van den Akker en Gregor Langfeld

Leden

Tessel Bauduin
Pieter de Bruijn
Caroline Drieënhuizen
Susan Hogervorst 
Frank Inklaar
Frauke Laarmann-Westdijk
Jan Oosterholt
Nathalie Zonnenberg