Psychologie van arbeid en gezondheid

Psychologie van arbeid en gezondheid

  • Psychologie
  • PB0214
  • 10 EC
  • Vanaf € 328
  • Dit product is tijdelijk niet leverbaar
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De psychologie van arbeid en gezondheid houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk. Wil je weten wat oorzaken van werkstress zijn en hoe werkstress kan worden voorkomen en aangepakt? Ben je benieuwd hoe gezondheidsproblemen van werknemers voorkomen kunnen worden, of hoe ze weer gezond aan de slag kunnen? Deze cursus behandelt dergelijke vragen vanuit psychologische theorieën en onderzoek. Hierbij is aandacht voor het toepassen van de theorie in de arbeidspraktijk. Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen zijn onder meer werkstress, duurzame inzetbaarheid, burn-out, arbeidsre-integratie, diversiteit en positieve interventies om welbevinden op het werk te verhogen.

Waarom heeft de een meer last van werkstress dan de ander? Wanneer is er sprake van burn-out en wat zijn risicofactoren? Hoe kunnen we gezondheid en welbevinden van individuele werknemers meten? En wat kunnen we er aan doen om gezondheidsproblemen van werknemers te voorkomen, ze vitaal en duurzaam inzetbaar te houden of om ze weer gezond aan het werk te krijgen? Op dit soort vragen wordt antwoord gezocht in deze boeiende en net vernieuwde cursus psychologie van arbeid en gezondheid.

De psychologie van arbeid en gezondheid bestudeert en bevordert het welzijn en de gezondheid op het werk. Ze bestrijkt het hele veld van interventies en richt zich zowel op het individu als op de organisatie. Ze heeft aandacht voor primaire en secundaire preventie, maar ook voor behandeling, reïntegratie en amplitie.

Na een algemene inleiding op het vakgebied, wordt dieper ingegaan op (emotionele) arbeidsbelasting, stress en ziekteverzuim. Vervolgens wordt aandacht besteed aan werkverslaving, burn-out en arbeidsre-integratie. Ook de gezondheid van kwetsbare groepen in organisaties komt aan de orde. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe de gezondheid op de werkplek bevorderd kan worden.

Het betreft een variabele cursus die je in eigen tempo kunt doorlopen. De cursus omvat twee computergebaseerde individuele deeltentamens die je zelf kunt inplannen (zie onderdeel ‘Tentamenvorm’).

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus:
- kun je benoemen en toelichten welke factoren van invloed zijn op het functioneren van werkenden en kun je de daarvoor belangrijkste theoretische kaders binnen het vakgebied omschrijven en toepassen op werksituaties;
- kun je actuele thema's binnen het werkveld van de psychologie van arbeid en gezondheid benoemen en toelichten;
- kun je belangrijke interventies op het gebied van arbeid en gezondheid benoemen, toelichten en beargumenteren in welke situaties welke interventie zinvol kan zijn;
- kun je de voor het vakgebied belangrijke onderzoeksmethoden en meetinstrumenten beschrijven, toelichten en beargumenteren in welke situaties welke onderzoeksmethoden en meetinstrumenten zinvol kunnen zijn;
- kun je de fasen van de interventiecyclus toepassen op voor A&G-psychologen relevante terreinen, , dat wil zeggen: een probleemsituatie systematisch analyseren, aanbevelingen voor interventies doen en daaraan gekoppeld suggesties voor onderzoek doen;
- kun je omschrijven wat gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW) inhoudt en hoe een dergelijke interventie planmatig kan worden ontwikkeld en ingezet in de praktijk.

Vervangende cursus

De geplande verschijningsdatum van deze cursus is 1 februari 2022. Deze cursus vervangt de cursus PB0204 - Psychologie van arbeid en gezondheid waarvoor u nog tot 31 januari 2022 kunt aanmelden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de eventuele tentamendata en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 01-02-2022.
Aanmelden is mogelijk vanaf deze datum.

Voorkennis

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. De cursus bevat enkele Engelstalige artikelen, daarom is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. prof. dr. C. Bolman (examinator) en mw. dr. I. Hulshof (plaatsvervangend examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen. Je legt de tentamens af op een studiecentrum.
Let op: er zijn twee deeltentamens.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: een Nederlandstalig tekstboek (De psychologie van arbeid en gezondheid van W. Schaufeli en A. Bakker (2020)), enkele wetenschappelijke artikelen (Engelstalig en Nederlandstalig) en een digitaal werkboek met opdrachten.

Mediagebruik

In het digitale werkboek van de cursus worden enkele filmpjes getoond die je dient te bekijken bij maken van bepaalde opdrachten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.