Juridisch schrijven

Juridisch schrijven

  • Rechtswetenschappen
  • RB3902
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In deze cursus komen twee zaken aan bod die voor de jurist in spe van groot belang zijn om vanaf een vroeg stadium te oefenen. Dat zijn juridisch schrijven en juridische oordeelsvorming. Deze twee gaan hand in hand: al schrijvend leert men zijn mening te ontwikkelen, te formuleren, bij te stellen. Rechters drukken dat zo uit: je merkt pas of een bepaalde oplossing voor een zaak goed is of niet, wanneer je die al dan niet ‘krijgt opgeschreven’.

Goed kunnen schrijven is een voorwaarde om een goed jurist te kunnen worden. Het ontwikkelen van een eigen juridische oordeelsvorming – een ‘juridisch kompas’ of ‘juridisch geweten’ – is een even belangrijke voorwaarde, die bovendien onderscheidend is voor de academische jurist. Daarom is het goed om de drie casus (de keuzeopdrachten op drie verschillende rechtsgebieden) zo te kiezen dat er uiteenlopende ethische posities mogelijk zijn, en dat er voldoende bronnen voor die verschillende posities gevonden kunnen worden.

In deze cursus leren studenten ten aanzien van een casus met een onderzoeksvraag relevante juridische bronnen te vinden en te analyseren en een juridisch standpunt te beargumenteren. Daarbij leren ze het uitgangspunt te hanteren dat het recht beoogt redelijke oplossingen voor maatschappelijke kwesties te leveren.

Leerdoelen
Aan het eind van deze cursus kunt u:
- een gegeven juridische casus op een systematische manier analyseren,
- een kritische analyse schrijven van een rechterlijke uitspraak op basis van een gegeven onderzoeksvraag en casus,
- gegeven juridische bronnen vinden: regelgeving, rechterlijke uitspraken en doctrine,
- argumenten identificeren in de totstandkomingsgeschiedenis van regelgeving, in rechterlijke uitspraken en in de doctrine,
- in die bronnen feiten en meningen onderscheiden en op basis daarvan argumenteren,
- een betoog logisch opbouwen,
- academisch juridisch taalgebruik hanteren,
- in die argumentatie gebruikmaken van rechtsvindingsmethoden (grammaticale, systematische, wetshistorische, teleologische interpretatie en belangenafweging),
- een eigen opvatting over een redelijke regeling/oplossing voor een gegeven juridische kwestie vormen en op juridisch relevante wijze beargumenteren,
- verwijzen naar bronnen volgens de Leidraad voor juridische auteurs,
- aan de hand van het beoordelingsformulier en de checklist feedback op andermans werk geven.
- peer feedback op eigen werk beoordelen en verwerken.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus heeft een variabel startmoment.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding recht: juridisch vaardig (RB3302). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Vanwege de inhoud van deze cursus, namelijk het juridisch schrijven en het juridisch oordeelvormen, raden wij de bachelorstudenten dringend aan om eerst de propedeusecursussen Inleiding privaatrecht, Inleiding strafrecht en Inleiding bestuursrecht gedaan te hebben, alvorens voor deze cursus aan te melden.

De studenten die deze cursus volgen om toegelaten te worden tot een schakelprogramma raden wij dringend aan om na te gaan of de benodigde juridische voorkennis aanwezig was in de vooropleiding. Indien dit niet het geval is, wordt geadviseerd om eerst de inleidende cursussen Inleiding privaatrecht, Inleiding bestuursrecht en Inleiding strafrecht van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit te volgen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er worden videocolleges en online bijeenkomsten aangeboden. Daarnaast kunt u vragen aan de docenten stellen.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Essay (aan de hand van beoordelingsformulier en checklist) van ca. 1.500 woorden.

In deze eindopdracht moeten de studenten verslag doen van beperkt, zelfstandig verricht academisch-juridisch onderzoek over een door de docenten vastgesteld onderwerp, aan de hand van een gegeven onderzoeksvraag. Dit verslag heeft de vorm van een annotatie/essay.

De eindopdracht wordt beoordeeld aan de hand van het Facultair Beoordelingsformulier voor schriftelijke opdrachten.

De inleverdata van de eindopdracht Juridisch schrijven zijn:
26 oktober 2022
11 januari 2023
5 april 2023
21 juni 2023

Tentamendata

Volgens afspraak.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.