null Benoeming hoogleraar cultureel gecorrigeerde markteconomie

RW_Benoeming_Sarah_Schoenmaekers_15067_head_large.jpg
Benoeming hoogleraar cultureel gecorrigeerde markteconomie
Het College van bestuur heeft Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond en heeft een looptijd van 5 jaar. De omvang van de leerstoel is 0,2 fte. De ingangsdatum is: 1 november 2020.

EU meer dan een markteconomie

De EU is niet alleen een markteconomie. De Unie beoogt ook de 'rijke verscheidenheid van cultuur en taal' in de lidstaten te eerbiedigen en toe te zien op 'de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed', aldus artikel 3.3 VEU. In de praktijk blijkt deze combinatie niet altijd eenvoudig. De concretisering van de slagzin 'eenheid in verscheidenheid' is niet vanzelfsprekend. Denk maar aan de discussies rond burgerschap, de culturele canon en het taalgebruik in het academisch onderwijs. 

Cultureel gecorrigeerde markteconomie

De interactie van cultuur en taal met andere samenlevingsdomeinen is tot op heden grotendeels onderbelicht gebleven. Het samenspel van cultuur met het economische leven, en de juridische verankering daarvan verdienen dan aandacht. Het doel van deze leerstoel is dan ook een impuls te geven aan het onderzoek naar de verhouding tussen cultuur enerzijds en de vrije markt anderzijds in de Europese rechtsorde. 

De bijzondere leerstoel Europees recht in het bijzonder cultureel gecorrigeerde markteconomie is ingesteld in samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond. De leerstoel wordt ondersteund vanuit het met de vereniging verbonden ANV-Tijmen Knecht-Fonds. 

Over Sarah Schoenmaekers

Sarah Schoenmaekers (1983, wonende te Maasmechelen) behaalde haar master European Law School in 2005 aan de Universiteit Maastricht (UM). Na haar afstuderen startte ze als advocaat bij Omnius-advocaten in België. Tegelijkertijd begon ze aan de UM met een promotietraject over de regulering van architecten in België en Nederland en de hiermee samenhangende grensoverschrijdende problemen. In 2010 verdedigde ze haar proefschrift. 

Sinds 2009 werkt ze bij de Universiteit Maastricht, eerst als docent en sinds 2013 als universitair docent. Deze werkzaamheden combineerde/combineert ze met een positie als postdoctoraal onderzoeker Europees recht bij de Open Universiteit (2013-2014), gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en zelfstandig advocaat.

Sarah Schoenmaekers is de programmacoördinator van de masters European Law School en International Laws en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de samenhang, studeerbaarheid en afstemming van de vakken binnen deze opleidingen. Ze is tevens lid van het opleidingsbestuur van de gezamenlijke rechtenopleiding Universiteit Hasselt-Universiteit Maastricht-Katholieke Universiteit Leuven.

Sarah Schoenmaekers is de blokcoördinator van meerdere vakken, waaronder State aid and Public Procurement in the European Union en doceert het vak European Competition Law. Op deze terreinen publiceert ze veelvuldig en ze wordt vaak gevraagd als spreker op conferenties of als expert bij workshops die worden georganiseerd door tal van instellingen of organisaties, waaronder de Wereldbank, het Europees Parlement en binnen- en buitenlandse  universiteiten. Ze is lid van de redactieraad van diverse juridische tijdschriften, waaronder het European Procurement and Public Private Parternship Law Review, het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed en het Tijdschrift voor Staatssteun. In haar hoedanigheid van onderzoeker heeft ze meermaals bijgedragen aan het verwerven van derde geldstroom.

Sarah Schoenmaekers