null 1 november: Dag van de stad in Heerlen

ALG_DagvandeStad_16967_head_large.jpg
1 november: Dag van de stad in Heerlen
De jaarlijkse Dag van de stad komt dit jaar naar Heerlen. Op 1 november komen stedelijke professionals naar Heerlen voor inspiratie en kennisuitwisseling met experts. Een flink aantal OU-onderzoekers dragen als experts bij aan die ontmoeting en kennisuitwisseling. Einddoel van de Dag van de Stad zijn economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Ontwerpateliers

Het overkoepelende thema van Dag van de stad is Terug naar de toekomst. In de namiddag worden in twee rondes in totaal zestien ontwerpateliers georganiseerd. Daarin gaan ontwerpers, experts, stakeholders vanuit steden, onderzoekers etc aan de slag met concrete 'vraagstukken'. Vanuit de Open Universiteit is meegedacht over de vraagstukken en een flink aantal collega’s dragen als expert bij aan een ontwerpatelier.

Klimaatadaptatie/energietransitie

In de eerste ronde vindt een ontwerptafel plaats met als titel ‘Van verhalen naar handelen voor een klimaatneutrale stad. Eindhoven en Helmond streven ernaar om een klimaatneutrale stad te worden. Bewustzijn over klimaatverandering en gedragsverandering zijn daarbij belangrijke doelen. Onderzoekers Jilt Jorritsma, Marieke Winkler en Marjolein Herten onderzoeken wat de invloed is van literatuur en kunst in het klimaatdebat en brengen hun expertise in tijdens deze klimaattafel. Een andere tafel is gewijd aan de energietransitie: van kwelling naar kans voor bewoners van kwetsbare wijken. De gemeente Arnhem is volop bezig met de energietransitie. Die slaagt echter alleen als er draagvlak is, juist ook in kwetsbare wijken. Thomas Vaessens schuift bij deze tafel aan vanuit zijn expertise van verbindend taalgebruik. De deelnemers aan de tafel gaan op zoek naar een nieuwe frame voor verbindende taal. In de tweede ronde vindt onder hetzelfde thema een ontwerptafel plaats over Mijnwater en stadsverwarming. Wilfried Ivens schuift daar aan tafel als expert vanuit de wetenschap.

Burgerschap vormgeven

Jasper Bongers is gevraagd om als expert mee te praten over het vorm geven aan preventieve wijkvernieuwing in Almere Haven. Almere Haven heeft gekozen voor preventieve wijkvernieuwing en hun vraag is hoe je bereikt dat partijen hun verantwoordelijkheid oppakken voor publieke zaken die iedereen aangaan. Jasper kan daaraan bijdragen vanuit zijn historische onderzoek naar burgerschap. Centrale vraag in zijn onderzoek is: hoe kreeg burgerschap vorm? Het blijkt dat dit op zeer uiteenlopende manieren gebeurde, zowel bottom-up als top-down en zowel in verhouding met de overheid (verticaal) als in verhouding met organisaties op het maatschappelijk middenveld (horizontaal).

Gezondheid, veiligheid, circulair bouwen, identiteit en verstedelijking

Onder het thema gezondheid is er een ontwerptafel over e-health. Catherine Bolman gaat daarin als expert in gesprek met steden die zich afvragen hoe je apps kunt in zetten om kwetsbare groepen zelfredzaam te maken en te laten participeren in de samenleving. Rond het thema Veiligheid vindt een ontwerptafel plaats met als titel 'Heerlen Noord (n)ooit veilig?' Desiree Cobben schuift hier aan als expert. Haar onderzoek houdt zich bezig met het meten van de gezondheid van samenwerking. Is er sprake van een goede gezonde samenwerking die in staat is om oplossingen voor complexe problemen te ontwikkelen. Welk leiderschap is daarvoor nodig? Ze deelt haar ervaringen vanuit die invalshoek. Joop de Kraker is gevraagd als expert bij te dragen aan de ontwerptafel over 'circulair bouwen als kans voor een krimpregio' en Frank Inklaar is gevraagd om vanuit zijn onderzoek naar hedendaagse geschiedenis, beeldvorming en identiteit input te leveren bij de ontwerptafel over regionale verstedelijking.

Tijd en plaats

De ontwerpateliers vinden plaats in het Parkstadtheater te Heerlen. Er zijn 2 rondes van 90 minuten (13.15 - 15.00 uur en 15.15 - 17.00 uur) en per ronde zijn er 8 tafels met - naast de gespreksleider en de experts - 10 tot 12 deelnemers. Meer informatie over de Dag van de stad is te vinden op dedagvandestad.nl. Daar vind je ook de beschrijvingen van de ontwerpateliers en informatie over aanmelding.