null NVAO akkoord met kwaliteitsafspraken

ALG_UitslagITK_12075_head_large.jpg
NVAO akkoord met kwaliteitsafspraken
Op 8 april 2019 heeft een commissie namens de NVAO de Open Universiteit in Heerlen bezocht en de kwaliteitsafspraken voor verbetering van het onderwijs getoetst. De commissie oordeelde dat de kwaliteitsafspraken voldoen aan alle criteria. Het College van bestuur is verheugd over deze positieve beoordeling. De NVAO adviseert nu het ministerie van OCW dat begin september 2019 beslist over de bekostiging. Het College van bestuur ziet dit vol vertrouwen tegemoet.

Beoordeling kwaliteitsafspraken

Op maandag 8 april 2019 heeft een commissie namens de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteitsafspraken van de Open Universiteit onder de loep genomen. De commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Ton van Haaften, bezocht de Open Universiteit (OU) in Heerlen en sprak met het College van bestuur, vertegenwoordigers van de medezeggenschap, de Raad van toezicht en leden van het programmateam en de stuurgroep van kwaliteitszorgprogramma yOUpractice.

De commissie beoordeelde de afspraken op drie criteria:
1. draagt het plan voor de kwaliteitsafspraken beredeneerd bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs (helder, passend bij de context, historie en (onderwijs)visie;
2. zijn interne belanghebbenden voldoende betrokken bij het opstellen van het plan; is er draagvlak bij interne en externe belanghebbenden;
3. zijn de voornemens realistisch (instrumenten, middelen, organisatie, processen).

Kwaliteitsafspraken voldoen aan criteria

De commissie oordeelde dat de kwaliteitsafspraken voldoen aan de drie criteria, waarbij bij criterium 3 als aanbeveling werd opgenomen dat voornemens en doelen concreter geformuleerd zouden kunnen worden.

Verder prees de commissie de gesprekspartners vanwege de openhartige gesprekken die een duidelijk toegevoegde waarde gaven aan de reeds beschikbare documenten. De OU heeft plannen ontwikkeld die passen bij de geschiedenis en visie van de instelling, die aantoonbaar gaan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en die goed passen bij wat de OU al doet. De medezeggenschap is actief betrokken geweest bij het opstellen van de plannen en ook bij de monitoring van de voortgang.

Vervolg

De commissie gaat vervolgens een advies uitbrengen dat aan de minister van OCW wordt voorgelegd. Deze besluit naar verwachting in september over goedkeuring en daarmee bekostiging. Het gaat om een bedrag van € 655.000 in 2019 en dit groeit de komende jaren naar ca. € 2 miljoen in 2024.

Achtergrond en proces

In de Wet Studievoorschot (2015) is bepaald dat de middelen die vanaf 2018 vrijkomen door de afschaffing van de basisbeurs, ter beschikking komen van de hogescholen en universiteiten voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Over de inzet van deze middelen dienen afspraken te worden gemaakt door het instellingsbestuur en de medezeggenschap.

De Gezamenlijke vergadering van Ondernemingsraad en Studentenraad heeft 29 november 2018 ingestemd met de voorstellen voor de kwaliteitsafspraken. De Raad van toezicht heeft op 7 december 2018 ingestemd met de plannen. Ook bij externe stakeholders, waaronder onderwijspartners en regionale overheden en bedrijven, is advies ingewonnen over de plannen.

De voorstellen zijn voorts 14 februari 2019 ingediend bij de NVAO. Na toetsing van de kwaliteitsafspraken door de NVAO op 8 april, besluit de minister van OCW in september over bekostiging. In 2022 vindt een tussentijdse beoordeling van de verwezenlijking van de afspraken plaats.

Een stuurgroep onder leiding van de rector bevordert de realisatie van de afspraken. Uitvoering vindt plaats in het kwaliteitszorgprogramma yOUpractice waarbij de medezeggenschap actief betrokken is. Jaarlijks wordt in het jaarverslag door bestuur en medezeggenschap gerapporteerd over de stand van de uitvoering.

Lees ook eerdere berichtgeving over de kwaliteitsafspraken in de studentennieuwsbrief.

Kwaliteitsafspraken