null Promotie: MBB’er opnemen in tuchtrecht om wettelijke risico’s af te dekken

RW_Promotie_MaudKleuver_19518_head_large.jpg
Promotie: MBB’er opnemen in tuchtrecht om wettelijke risico’s af te dekken
De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er) neemt de afgelopen jaren steeds meer taken van de radioloog en radiotherapeut over. Diverse ontwikkelingen, zoals de groeiende efficiëntie en werkdruk in de radiologie en radiotherapie, de toename van medisch-technische mogelijkheden en de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar diagnostische centra en huisartsencentra, zorgen voor meer afstand tussen de MBB’er en radioloog of radiotherapeut. De MBB’er handelt daardoor in toenemende mate buiten de grenzen van de voor hem geldende wettelijke deskundigheidsgebieden. Waar de radioloog en radiotherapeut onder het tuchtrecht vallen, is dit voor de MBB’er niet het geval. Biedt de wet voldoende aanknopingspunten voor aansprakelijkheidsstelling in het geval van medische schade? En zo niet, kan het opnemen van de MBB’er in het wettelijk tuchtrecht dan tot verbetering leiden? Maud Kleuver verdedigt op vrijdag 17 december 2021 om 13.30 uur haar proefschrift 'De juridische positie van de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige en zijn werkgever' aan de Open Universiteit in Heerlen.

De wettelijke positie van de MBB’er

Bij de invoering van de Wet BIG in 1993 werd het beroep van MBB’er vanuit politieke overwegingen buiten het wettelijke stelsel van BIG-registratie en tuchtrecht gepositioneerd. Inmiddels is de wetgeving op basis waarvan het beroep wel wordt uitgeoefend achterhaald, door snelle medisch-technische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en professionalisering van de MBB’er. Er is daardoor een groot onderscheid ontstaan tussen de bestaande regeling en de uitoefening van het beroep van MBB’er. De MBB’er neemt taken van de radioloog en radiotherapeut over, buiten de wettelijke voor hem geldende deskundigheidsgebieden. Instellingen kunnen MBB’ers zonder problemen op deze wijze laten handelen, zolang er geen medische schade ontstaat. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd handhaaft de Wet BIG op dat terrein niet en ook de raden van toezicht grijpen niet in. Deze handelingswijze leidt echter tot civielrechtelijke risico’s voor de instellingen, de MBB’er, de radioloog en de radiotherapeut. Daarnaast is sprake van een strafrechtelijk risico voor de MBB’er.

Opnemen van de MBB’er in de Wet BIG

Het onderzoek van Maud Kleuver onderstreept het belang om de deskundigheidsgebieden van de MBB’er toekomstbestendig te actualiseren. Om civielrechtelijke en strafrechtelijke risico’s op te vangen dient het beroep van MBB’er mede onder het tuchtrecht gepositioneerd te worden. Door artikel 39 van de Wet BIG van toepassing te verklaren op het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen door MBB’ers, kan de MBB’er deze uitvoeren zonder toezicht en tussenkomst van de radioloog of radiotherapeut. Opname in het stelsel van BIG-registratie en tuchtrecht zal voor de MBB’er een inhaalslag zijn, om de kwaliteit van zijn werk langs de juridische weg te bewaken. Gezien de wijze van uitoefening van het beroep, nu en in de toekomst, in combinatie met de juridisering van de samenleving, is die inhaalslag hard nodig. Ook voor de cliënt die met het oog op het algemeen belang een klacht wil indienen over de kwaliteit van de beroepsuitoefening van een MBB’er, is het regelen van de MBB’er onder het wettelijk tuchtrecht van belang.

Promotie Maud Kleuver

Maud Kleuver (1953, Rotterdam) was tot voor kort medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige bij Meander Medisch Centrum. Zij promoveert als buitenpromovenda aan de faculteit Rechtswetenschappen. Kleuver verdedigt op vrijdag 17 december 2021 om 13.30 uur haar proefschrift 'De juridische positie van de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige en zijn werkgever' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. mr. Jac Rinkes, Open Universiteit. Copromotor is mr. dr. Ton Lamers, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via ou.nl/live.

Boekomslag Promotie Maud Kleuver