Premaster Klinische kinder- en jeugdpsychologie

PSY_MAPKJ_head_large.jpg

Premaster Klinische kinder- en jeugdpsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 5 EC - 60 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025

Heb je aan een andere universiteit al een wo-bachelor in de Psychologie behaald? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een individuele premaster Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Na afronding van deze individuele premaster word je toegelaten tot de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie.  Wat leer je in deze opleiding?

In de premaster vul je eventuele lacunes aan die nodig zijn om de master te volgen. Je ontwikkelt indien nodig je psychologische gespreksvaardigheden en je legt een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Een individuele premaster is alleen mogelijk als je al een wo-bachelor in de Psychologie hebt  behaald aan een andere universiteit en de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie wiltvolgen. Heb je  een bachelor Psychologie van de Open Universiteit behaald, dan word je toegelaten tot de master (zie ook tabblad Aanmelden). 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, een academische studie volgen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar een wo-master via een premaster 
Ewout Beket

student

'Specialisatie kind en jeugd of toch voor volwassenen? Misschien doe ik wel beide masters. Studeren is altijd een proces van ontwikkeling waarin je keuzes maakt. Beetje bij beetje kom je tot wat voor jou is weggelegd.' Lees hier zijn verhaal.

Jouw individuele premaster wordt op maat vastgesteld door de Commissie voor de examens (CvE). Hierbij wordt gekeken naar mogelijke deficiënties in je vooropleiding zodat je de kennis en vaardigheden hebt die noodzakelijk zijn voor de master. Na afronding van de individuele premaster en de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie kun je in aanmerking komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP). Ook voldoe je onder voorwaarden (zoals een diagnostiekstage) aan de eisen van de ‘Verklaring vooropleidingseisen gz-opleiding’. Die verklaring heb je nodig voor de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog; noodzakelijk voor een BIG-registratie). 

Studieduur

De studieduur van de individuele premaster is afhankelijk van de omvang die de Commissie voor de examens (CvE) voor jou bepaalt. Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Studeer je in deeltijd 15 tot 20 uur per week, dan doe je over één cursus van 5 studiepunten gemiddeld 3 maanden. Een individuele premaster van bijvoorbeeld 15 studiepunten kun je in deeltijd dus in 9 maanden afronden (of sneller als je twee vakken tegelijkertijd volgt). Alles is afhankelijk van de omvang van je programma, jouw beschikbare tijd om te studeren en je studietempo.

Begeleiding

Bij elke cursus is er begeleiding door docenten en tutoren via de online leeromgeving. De begeleidingsvorm is afhankelijk van de cursus. Er kunnen verplichte of facultatieve practica of bijeenkomsten zijn, soms online, soms in een studiecentrum. Tijdens verplichte practica op locatie oefen je bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en gespreksmodellen. Kijk op de cursussites om te zien hoe de begeleiding er uit ziet en wanneer deze is ingeroosterd.  
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.   
Vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je stellen aan de studieadviseurs. 

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij sommige cursussen zijn bijeenkomsten; deze zijn online  of in een studiecentrum. Ze kunnen facultatief of verplicht zijn. Bijeenkomsten vinden in de avonduren plaats of op een zaterdag, maar een enkele keer ook overdag op een werkdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die je achteraf kunt bekijken. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.   
Voor een online practicum meld je je apart aan, meestal via de online leeromgeving, nadat je bent ingeschreven voor de cursus. Alleen voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders: na je aanmelding voor de cursus word je toegewezen aan een practicumgroep in het voor jou dichtstbijzijnde studiecentrum. Hiervan krijg je bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids. 

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen in het Nederlands. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de premaster vaak een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een combinatie van tentamenvormen kan ook voorkomen.  
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met online proctoring (een online surveillancesysteem). In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat.  

Digitale omgeving

Als student in een opleiding heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens.
Via de online leeromgeving heb je toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide online wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Starten

In principe jun je op elk gewenst moment starten, dit is echter afhankelijk van de cursussen die in jouw individuele premaster zijn opgenomen. Er zijn cursussen met een variabel en/of een vast startmoment. Een variabele cursus kun je op ieder gewenst moment starten, mits je aan de voorwaarden en ingangseisen voldoet. Een cursus met een vast startmoment start het begin van een kwartiel (jaarrooster). Een studieadviseur kan je eventueel helpen met het maken van een studieplanning. 

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gebruikt.

Toelating

Heb je een wo-bachelor Psychologie aan een andere universiteit afgerond? Neem dan eerst contact op met een studieadviseur van Psychologie voordat je formeel toelating aanvraagt. Stuur bij je aanmelding alle gevraagde informatie over je vooropleiding (diploma en cijferlijsten) op. De Commissie voor de examens (CvE) bepaalt dan de omvang en inhoud van jouw individuele premaster op basis van ontbrekende elementen in je bacheloropleiding elders. Je hoeft uiteraard geen bachelordiploma Psychologie meer te behalen. Vraag tijdig (ruim twee maanden voordat je wilt starten) toelating aan. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
 
NB Met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Heb je een andere aan Psychologie verwante hbo- of wo-vooropleiding afgerond, zoals Toegepaste psychologie of Geneeskunde? Dan moet je altijd eerst nog het bachelordiploma Psychologie behalen vóór toelating tot de master Klinische kinder- en jeugdpsychologie mogelijk is. Meld je in dat geval aan voor de bachelor Psychologie inclusief vrijstellingsverzoek. Een vrijstellingsverzoek kost 161 euro.  
 
Kijk voor meer informatie  op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Studiemateriaal, begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor financiering (Levenlanglerenkrediet).

Wat kun je met jouw diploma?

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie.
 
Na het afronden van de individuele premaster en de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie kun je als master- of basispsycholoog diverse kanten uit. Je komt onder voorwaarden in aanmerking voor de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP). Ook voldoe je onder voorwaarden (zoals een diagnostiekstage) aan de eisen van de ‘Verklaring vooropleidingseisen gz-opleiding’. Die verklaring heb je nodig voor de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog; noodzakelijk voor een BIG-registratie). Meer informatie hierover vind je bij mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie en in de studiegids.
 
Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus ontvang je een cursuscertificaat. Een individuele premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Je kunt wel een dossierverklaring aanvragen. De individuele premaster geeft je toelating tot de mastervariant Klinische kinder-en jeugdpsychologie.

Titel

De premaster zelf levert geen titel op. Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel Master of Science (MSc).
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. 
Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De masteropleiding Psychology scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Contact

Heb je vragen over een individuele premaster, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Accreditatie

Alle cursussen uit een premaster zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.