null EU-financiering voor onderzoek naar klimaatadaptatie door co-creatie

NW_klimaatadaptie_14453_head_large.jpg
Duurzaamheid
EU-financiering voor onderzoek naar klimaatadaptatie door co-creatie
Onder auspiciën van het EU Interreg-programma 2Seas, waarbinnen wordt gezocht naar flexibele, natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie, is acht miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project ‘Co-Adapt: Climate adaptation through co-creation’. Prof. dr. Stefan Dekker en dr. Angelique Lansu, beiden verbonden aan de vakgroep Natuurwetenschappen van de Open Universiteit, leiden het onderzoeksdeel van dit project.

Klimaatadaptatie - belemmeringen en oplossingen

Binnen het project ‘Co-Adapt: Climate adaptation through co-creation’ worden drie belemmeringen geïdentificeerd die een succesvolle klimaatadaptatie in de weg staan:

  1. Naast de huidige actoren dienen ook stakeholders in staat te worden gesteld om initiatieven te nemen via een meer open beleidsvormingsproces.
  2. Niet-duurzame ontwikkeling van stad en platteland heeft in het ‘2Seas’-gebied geleid tot aantasting van het natuurlijk waterbeheer en de ecosystemen. Hierdoor zijn overstromingen, verontreiniging en verdroging toegenomen.
  3. Alhoewel de effecten van klimaatverandering onzeker zijn, dient er nu te worden beslist en moeten flexibele, adaptieve strategieën worden gedefinieerd die verdere noodzakelijke adaptatiemaatregelen niet blokkeren.

De oplossingen die het project ‘Co-Adapt’ voorstelt zijn gebaseerd op het principe van co-creatie tussen beleidsmakers, wetenschappers en stakeholders, waarbij binnen het concept van adaptatiepaden duurzame resultaten kunnen worden bereikt. Het projectteam demonstreert deze aanpak in zes casusgebieden in de kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal. Met de waterbeheerders in het consortium verwacht het project ‘Co-Adapt’ dat een regio van 30.000 ha op deze wijze veerkrachtiger zal zijn in het geval van overstromingen en droogte. De verwachting is dat de voorgestelde strategie wordt overgenomen door 50 regio's.

Co-Adapt: Climate adaptation through co-creation - organisatie

De Open Universiteit is als onderzoekspartner verbonden aan het consortium, dat verder overwegend bestaat uit waterbeheerders uit de vier deelnemende landen: Noord-Frankrijk, Zuidwest-Engeland, Vlaanderen en Nederland.

Dr. ir. Angelique Lansu is de projectleider voor de Open Universiteit (OU). Zij werkt als docent aardwetenschappen bij de vakgroep Natuurwetenschappen. Haar onderzoeksactiviteiten zijn zowel gericht op de bestudering van terrestrische sociaal-ecologische processen in de ‘water-energy-food-nexus’ als op competentiegericht leren voor duurzame ontwikkeling en online leeromgevingen. Ze is gepromoveerd (2013) op methodes voor het bijeenbrengen in opleidingen van professionele eisen en academische normen, onder meer in natuurgebaseerde oplossingen voor waterbeheer.

Open staat de positie voor een fulltime PhD-student, die binnen het promotieonderzoek de upscaling en downscaling van regionale klimaatscenario’s zal uitvoeren en bestuderen binnen de 6 innovatieve klimaatadaptatieprojecten. Promotoren zijn prof. dr. Stefan Dekker en prof. dr. Dave Huitema.

Prof. dr. Stefan Dekker is hoogleraar Integrated Environmental Modelling aan de OU. Dekker heeft talloze (internationale) publicaties op zijn naam staan en verrichtte uitgebreid onderzoek op het gebied van water, klimaat, ecosystemen en eco-hydrologie.