null Master Psychology - variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie

PSY_Master_KKJ_head_large.jpg

Master Psychology - variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Bij sommige kinderen en jongeren verloopt de psychische ontwikkeling problematisch. Waarom ondervindt een kind op dit moment problemen? Hoe kun je (jonge) kinderen en adolescenten het beste diagnosticeren? Hoe kunnen we het beste met deze problemen omgegaan? Hoe kun je kinderen en jongeren begeleiden of behandelen? Als dit soort vragen je boeien, dan spreekt de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie (KKJ) je zeker aan. Deze master richt zich op diagnostiek en behandeling als de ontwikkeling van kinderen niet zonder problemen verloopt. Je leert in deze mastervariant dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren geen geïsoleerd proces is, maar het resultaat van de interactie tussen het individu en de nabije en verdere omgeving. 


Wat leer je in deze opleiding?

De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie (KKJ) richt zich op een wisselwerking tussen wetenschap en praktijk bij de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren die psychische problemen ontwikkelen. Je leert om naar de problematiek te kijken als het resultaat van de interactie tussen het kind en biologische, psychologische en sociale factoren in de omgeving.
Een evidence-based benadering wordt gecombineerd met praktijkgerichte opdrachten. Je leert hoe je psychische problemen van kinderen en jongeren systematisch in kaart kunt brengen en kunt aanpakken op basis van wetenschappelijk onderzoek. Je maakt kennis met een breed scala aan therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, vaktherapie en e-mental health-interventies. Om je studie succesvol af te sluiten verricht je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek en schrijf je een masterthesis. Je maakt kennis met integraal en multidisciplinair werken en tijdens de stage leer je de theorie toe te passen in de praktijk.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor iedereen met specifieke interesse in kinderen en jongeren en in het ontstaan, onderzoek naar en de behandeling van psychische problematiek bij deze groep. De mastervariant is toegankelijk voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de Psychologie aan de Open Universiteit heeft afgerond en de ambitie heeft om een postmasteropleiding tot gezondheidszorgspsycholoog (gz-psycholoog) te gaan volgen. 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een individuele premaster
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Het belangrijkste onderwerp van de klinische kinder- en jeugdpsychologie is psychische problematiek die
door een individu en/of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren. De theorievorming binnen de Klinische kinder- en jeugdpsychologie richt zich op het ontstaan van psychische problematiek bij baby’s, kinderen en adolescenten en op de in stand houdende factoren. Welke factoren maken een kind kwetsbaar en vormen een risico om psychische klachten te ontwikkelen en welke factoren beschermen kinderen daar juist tegen? Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de contextuele inbedding van de problematiek van het kind en de transactionele (elkaar wederzijds beïnvloedende) processen die hierin een rol spelen.
 

Diagnostiek en behandeling


In het klinische vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. Psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan er een keuze gemaakt worden uit (een combinatie van elementen uit) verschillende vormen van therapieën. In de master verwerf je kennis en vaardigheden over de wijze waarop diagnostiek plaatsvindt. Ook leer je actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van behandeling bij kinderen en jongeren en over het toepassen van een evidence-based behandeling. Zowel theorie als praktijk op dit vlak komen aan bod, waarmee je  wordt opgeleid tot scientist-practicioner.
 

Onderzoek


Er wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin behandelingen ‘evidence-based’, oftewel wetenschappelijk
onderbouwd zijn. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk.
 

Ethiek


In de praktijk krijgt een psycholoog te maken met ethische aspecten die relevant zijn voor de beroepsuitoefening. Professioneel handelen wordt gekenmerkt door integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. In de master staan we stil bij ethische dilemma’s en wordt hier kritisch op gereflecteerd.
 

Opbouw

De opleiding is in deeltijd verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Vertragen en versnellen is in de masterfase in overleg met jouw studieadviseur enigszins mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens de zomerstop of naast een andere cursus een variabele cursus starten die je zelfstandig bestudeert. De opleiding bestaat dus uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Klinische kinder- en Jeugdpsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. 
Een mastercursus is opgebouwd uit individuele- en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele of in een studiecentrum) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. De groepsactiviteiten vinden online of soms op locatie plaats in de avonduren en in het weekend. De onlinesessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bij cursussen met praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data zeer lang van tevoren bekend. Je wordt ingedeeld in een groep in het dichtstbijzijnde studiecentrum op basis van je woonplaats.
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij een studieadviseur.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn per cursus. Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je voor op het empirisch afstudeeronderzoek (ook scriptie en masterthesis genoemd) en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen (noodzakelijk voor de Basisaantekening psychodiagnostiek). Je sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (scriptie of masterthesis).

Digitale omgeving

Als student heb je via je mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens, en zie je in jouw studiepad welke vakken je nog moet volgen en welke je al hebt behaald. Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is.

Aanmelden

Wil je starten met de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie? Voor een masteropleiding moet je eerst toelating aanvragen. Alleen met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten.
Maak een MijnOU-account aan en klik op de knop Aanmelden om toelating tot de master Klinische kinder- en jeugdpsychologie aan te vragen. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master. Pas nadat je formeel bent toegelaten kun je je aanmelden voor een mastercursus. 
 

Toelating via een individuele premaster

 
Heb je de bacheloropleiding Psychologie afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je altijd doorstromen naar de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie bij de Open Universiteit. 
Studenten met een afgeronde wo-bacheloropleiding in de Psychologie van een andere universiteit of (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de Psychologie kunnen in aanmerking komen voor een individuele premaster. Na het afronden van de individuele premaster kun je instromen in de mastervariant. 
Studenten met een andere (verwante) wo- of hbo-vooropleiding moeten altijd eerst een bachelordiploma Psychologie behalen, eventueel met vrijstelling voor een aantal vakken. 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan bij een studieadviseur van Psychologie. Kijk ook op Psychologie studeren.

Starten

Je kunt op diverse momenten starten met de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Vrijstelling

In de masteropleiding Psychologie kan in principe geen vrijstelling worden verleend.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een diploma van de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel.
 
De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie vormt een goede basis voor diverse beroepen. In sommige beroepen ligt de klemtoon op diagnostiek, in andere meer op behandeling, onderzoek, beleid of onderwijs. Enkele belangrijke werkgebieden zijn:
- (basis)psycholoog in de geestelijke gezondheidzorg of jeugdzorg
- gedragswetenschapper
- schoolpsycholoog / kinder- en jeugdpsycholoog (vervolgopleiding nodig voor zelfstandig uitoefenen van de functie)
- universiteit, onderzoeksinstituut, opleidingscentrum
- beleidsadvies.
Verder kunnen afgestudeerde studenten instromen in een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.
 
Na het afronden van de master kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP te behalen. Met je masterdiploma en BAPD kun je de SKJ-registratie als master-psycholoog aanvragen.
Daarnaast bereidt de masteropleiding voor op de postdoctorale opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) of psychotherapeut. Je dient dan het juiste vakkenpakket en de juiste stage te hebben gevolgd. Meer informatie hierover vind je onder Toelating tot gz-opleiding en in de studiegids.

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de gezondheidszorg is aan verandering
onderhevig. Lees meer over de nog lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de gezondheidszorg.

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de opleiding Psychologie al jarenlang goed. Ook in de gids van 2021 worden de inhoud van het programma, de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, de manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming positief gewaardeerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Contact

Heb je interesse maar wil je eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De masteropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.