null Presentatie over onderzoek vernieuwingsscholen bij trendsconferentie

OW_LearnResilInno_head_large.jpg
Presentatie over onderzoek vernieuwingsscholen bij trendsconferentie
Op de Trendsconferentie over sociaal leren, die de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit op 20 november 2020 in Eindhoven houdt, zal onderzoeker en promovendus Stefan Robbers dieper ingaan op de methode die is gebruikt bij het exploratief onderzoek naar succesfactoren bij drie vernieuwingsscholen. Robbers is een van de auteurs van het NRO-rapport over dit onderzoek. Het onderzoek bestond uit drie delen: een literatuuronderzoek, interviews met leraren en vragenlijstonderzoek. Voor het laatste deel zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld door de onderzoekers.

Literatuuronderzoek

Op basis van de literatuur zijn allereerst factoren op schoolniveau bepaald die mogelijk bewerkstelligen dat er een vruchtbare bodem ontstaat voor werken in vernieuwingsscholen. Dit leidde tot de identificatie van zes beïnvloedende factoren: transformationeel leiderschap met een inspirerende en uitdagende visie, een open en positief leerklimaat, motivatie met de kerndimensies van autonomie, kunnen werken aan je eigen competenties en gevoelens van verbondenheid, gespreid leiderschap met inbreng van ieders expertise, betrokkenheid van ouders en een flexibele fysieke leeromgeving. Wat opvalt is dat het grotendeels factoren zijn die nauw gerelateerd zijn aan de schoolleider.

Interviews

Het tweede (kwalitatieve) deel van het onderzoek richtte zich op de leraren van de drie scholen, waarbij met interviews in kaart is gebracht welke bekwaamheden van leraren van belang worden geacht voor het functioneren binnen zo’n vernieuwingsschool. Bekwaamheden is daarbij een verzamelnaam voor vaardigheden (samenwerken, leerlingen ondersteunen, bijscholen), kennis (bijvoorbeeld kennis van verschillende typen problemen bij leerlingen), attitudes (positieve benadering van leerlingen, openheid naar collega’s) en overtuigingen (noodzaak inzien van maatwerk voor de leerlingen).

Vragenlijstonderzoek

Het derde (kwantitatieve) deel van het onderzoek had de vorm van een vragenlijstonderzoek onder de leraren. De zes schoolfactoren en zestien leraarsbekwaamheden zijn geoperationaliseerd. Voor een deel kon geput worden uit al bestaande tools, voor een groter deel werden nieuwe instrumenten ontwikkeld op basis van de literatuur. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen welke combinatie van schoolfactoren en leraarsbekwaamheden lijkt te werken voor vernieuwingsscholen.

Trendsconferentie

De Trendsconferentie is bedoeld voor studenten en andere belangstellenden in het veld van onderwijsonderzoek. Verschillende wetenschappers geven presentaties over relevante thema’s op dit gebied.

Programma van de conferentie.