ALG_klachten_19967_head_large.jpg

Bezwaar


Bij het College van bestuur kan via het 1-loket Klachten en geschillen een bezwaarschrift worden ingediend tegen een beschikking genomen door of namens het CvB, waartegen geen beroep mogelijk is bij het College van beroep voor de examens.

Een genomen beschikking kan voor de student betrekking hebben op:

  • de inschrijving,
  • het collegegeld, en
  • andere besluiten waartegen geen administratief beroep open staat.

Bezwaarprocedure

Binnen 6 weken, nadat een beschikking bekend gemaakt is, kan bezwaar worden ingesteld. De wijze waarop bezwaren worden behandeld is neergelegd in de Regeling behandeling bezwaren studenten. In de bezwaarprocedure wordt aangegeven hoe dit bezwaar kan worden ingesteld en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Voor het instellen van bezwaar zijn twee voorbeelden beschikbaar:
Voorbeeld voor pro-forma bezwaarschrift
Voorbeeld voor volledig bezwaarschrift

De Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie neemt een bezwaar namens het College van bestuur in behandeling en gaat na of partijen er onderling uit kunnen komen. Indien dit mogelijk is wordt het bezwaar geschikt en wordt u gevraagd het bezwaar naar aanleiding van de schikking in te trekken door middel van onderstaand voorbeeld.
Voorbeeld voor intrekking bezwaarschrift

De leden van de Geschillenadviescommissie worden benoemd.

Als het niet mogelijk is om het bezwaar te schikken brengt de Geschillenadviescommissie een advies uit aan het College van bestuur waarna het College van bestuur over het bezwaar beslist.