Administratief beroep

ALG_klachten_19967_head_large.jpg

Administratief beroep


Bij het College van beroep voor de examens - hierna College genoemd - kan via het 1-loket Klachten en geschillen een administratief beroep worden ingesteld.

Een administratief beroep kan worden ingesteld tegen:

 • beslissingen van de Commissie voor de examens of van examinatoren, bijvoorbeeld tentamenuitslagen en vrijstellingsbeslissingen, en
 • overige beslissingen over verzoeken om vrijstelling of toelating tot een wo-masteropleiding.

Beroepsprocedure

Binnen zes weken nadat een beschikking bekend is gemaakt kan beroep worden ingesteld. In de beroepsprocedure wordt aangegeven hoe dit beroep kan worden ingesteld, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en wat de procedure is.

 • Voorbeelden voor het instellen van het beroep, voor het ter zitting laten komen en voor het intrekken van het beroepschrift:
  Voorbeeld voor formeel beroepschrift
  Voorbeeld voor volledig beroepschrift
  Voorbeeld voor doorzetting beroepschrift
  Voorbeeld voor intrekking beroepschrift
 • De reguliere hoorzittingen van het College vinden plaats op de data zoals vermeld in het overzicht.
 • De uitspraken van het College zijn opgenomen vanaf 2017. Eerdere uitspraken kunnen desgewenst bij het College worden opgevraagd.
 • Het College houdt voor de behandeling van beroepen zitting in kamers van drie of vijf leden. Op basis van de wet is een Reglement van orde opgesteld, waarin regels zijn opgenomen over de samenstelling en handelwijze van het College.
 • In het jaarverslag staan de in dat jaar behandelde zaken vermeld, alle uitspraken van het betreffende jaar met trefwoorden zijn opgenomen en een vergelijking wordt gelegd met eerdere jaren.
 • De leden van het College van beroep voor de examens zijn benoemd door het College van bestuur en worden bijgestaan door S.E.M. van der Westen LLB, secretaris, en mr. A.L.H. Koopman, plaatsvervangend secretaris, van de afdeling Human resources, juridische zaken en inkoop.
 • Bij het College van bestuur kan een bezwaar worden ingediend tegen een beschikking genomen door of namens het CvB, waartegen geen beroep mogelijk is bij het College van beroep voor de examens.