ALG_klachten_19967_head_large.jpg

Ombudsfunctionaris

Wie is ombudsfunctionaris en hoe bereikbaar?

De ombudsfunctionaris voor de Open Universiteit is Henri van Montfort.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de ombudsfunctionaris via het algemene e-mailadres ombudsfunctionaris@ou.nl. In uw bericht kunt u het telefoonnummer en eventueel de tijd vermelden waarop u gebeld wilt worden.

Waarmee kunt u bij de ombudsfunctionaris terecht?

In het Reglement ombudsfunctionaris Open Universiteit is aangegeven:
De ombudsfunctionaris is een door het College van bestuur van de OU benoemde onafhankelijke functionaris waar medewerkers en studenten terecht kunnen met meldingen over het beleid dat ongewenst of onbillijk uitwerkt dan wel over ongewenst gedrag of onjuiste of onbillijke behandeling door een functionaris, student of orgaan van de OU.
De ombudsfunctionaris behandelt geen (individuele) meldingen die reeds in behandeling zijn genomen en/of geen zaken die expliciet zijn belegd bij een specifieke commissie.

In eerste instantie kunnen studenten met een melding terecht bij de onderstaande personen en commissies:

  • Voor een vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit: bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit en de Klachtencommissie wetenschappelijke integriteit;
  • Voor ongewenste omgangsvormen: bij de vertrouwenspersoon en de Klachtencommissie ongewenst gedrag;
  • Voor klachten: bij de Klachtencommissie, op grond van de algemene klachtenprocedure volgens artikel 9 Algemene wet bestuursrecht;
  • Voor bezwaar tegen een besluit van de OU: bij de Geschillenadviescommissie.

Voor overige meldingen of als de melder niet weet waar hij/zij terecht kan, kan men terecht bij de ombudsfunctionaris.

Wat kan de ombudsfunctionaris doen?

Naar aanleiding van een melding adviseert of verwijst de ombudsfunctionaris door als er sprake is van casuïstiek die bij een andere partij binnen de zorghulpstructuur thuishoort. De ombudsfunctionaris signaleert en adviseert over grotere trends op het gebied van sociale veiligheid en houdt daarbij oog voor de individuele casuïstiek maar behandelt geen (individuele) meldingen die reeds in behandeling zijn genomen en/of geen zaken die expliciet zijn belegd bij een specifieke commissie. De ombudsfunctionaris onderneemt actie als het een patroon betreft.

De ombudsfunctionaris heeft de volgende bevoegdheden:

  • Signaleren van ongewenste patronen (bijvoorbeeld een patroon van ongewenst gedrag of sociale onveiligheid);
  • Het gevraagd en ongevraagd advies geven;
  • Contact onderhouden met alle medewerkers en studenten van de universiteit die relevant zijn voor een melding;
  • Het naar aanleiding van een melding zelfstandig en op eigen initiatief onderzoek doen;
  • Kan desgewenst een bemiddelende rol hebben, maar niet als mediator.

Vertrouwelijk

De ombudsfunctionaris is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn taak bekend is geworden, voor zover dat uit de aard van de zaak volgt. Deze plicht geldt eveneens voor alle voor hem werkzame personen en voor die persoon die bij een specifieke zaak betrokken zijn (geweest).

Stroomschema klachten/meldingen van de VSNU

Universiteiten hebben een uitgebreide zorg- en hulpstructuur, met verschillende personen en instanties waar medewerkers en studenten terecht kunnen bij ongewenste situaties, denk aan vertrouwenspersonen, (student)psychologen, studiedecanen en dus ook ombudsfunctionarissen. Heldere informatievoorziening over waar studenten en medewerkers wanneer terecht kunnen is daarom van belang. De VSNU heeft om deze reden een stroomschema klachten/meldingen gemaakt waar men terecht kan met een klacht of een melding.