Onderwijswetenschappen_13457_head_large.jpg
Aanpak
We richten ons in ons onderzoek op de individuele leerling en de onderliggende processen van online leren. Om deze processen te vangen, maken we gebruik van process-tracing technieken, zoals eye-tracking, logging, verbale rapporten, sensoren, etc. Om uit deze processen en hun impact op de leer- en beoordelingsresultaten zinvolle patronen af te leiden en uit te werken, passen we onder andere learning analytics toe. 

Drie invalshoeken

We benaderen ons onderzoeksonderwerp vanuit drie invalshoeken, zoals in de onderstaande figuur is weergegeven.

Instructieontwerp

In het eerste perspectief ('instructie onderwerp') bevorderen we de processen van online leren door het ontwerp van het eigenlijke leer- of testmateriaal waarmee de leerling wordt geconfronteerd, aan te passen. Daarbij maken we gebruik van beproefde theorieën over het menselijke informatieverwerkingssysteem en streven we ernaar deze theorieën verder te ontwikkelen. Daarnaast ontwerpen we nieuwe technologische toepassingen om de processen van de lerende in authentieke taken te ondersteunen.

Competenties

In het tweede perspectief ('competenties') bestuderen we de rol van verschillende (meta-)cognitieve aspecten en perceptuele processen binnen de leerling zelf. Bijvoorbeeld door voort te bouwen op expertiseontwikkelingsonderzoek, digitale geletterdheidstraining of het verwerven van evidence-informed leerstrategieën.

Docent als begeleider

In het derde perspectief ('docent als begeleider') bestuderen we hoe docenten deze processen van de individuele leerling kunnen ondersteunen. Dit kan door docenten te trainen voor reguliere klassikale lessen of door het manipuleren van de kenmerken van een model dat instrueert in een videocollege. 

Doelen

Op basis van onze bevindingen streven we naar

  • het ontwikkelen van theoretische modellen voor online leren, testen en instructie;
  • het verstrekken van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de onderwijspraktijk om efficiënt en effectief online leren en instructie te ontwerpen.

Theoretische modellen

Voor ons eerste doel putten we uit de succesvolle geschiedenis van onze eigen faculteit: 

  • 4C-ID model bij het ontwerpen van onderwijs voor beginners (van Merriënboer & Kirschner, 2017);
  • het cognitieve perspectief bij het ondersteunen van expertiseontwikkeling (Boshuizen & Schmidt, 1992);
  • het Information-Problem-Solving model voor het omgaan met informatie op het internet (Brand-Gruwel, Wopereis, & Vermetten, 2005);
  • de Learning Design aanpak (Koper & Tattersall, 2005).

We bouwen voort op deze theoretische modellen, maar streven ernaar deze verder te ontwikkelen en aan te passen aan innovatief online leren.

Richtlijnen voor de onderwijspraktijk

We willen onze bevindingen vertalen naar concrete richtlijnen voor de onderwijspraktijk van de OU of het hoger onderwijs in het algemeen. Dit doen we door in alle fasen van ons onderzoek samen te werken met stakeholders uit de onderwijspraktijk, van het genereren van onderzoeksideeën, het uitvoeren van experimenten tot het trekken van conclusies uit onze bevindingen.