Premaster Gezondheidspsychologie

SG24-25_PSY_MAPGZ_SG_2425_head_large.jpg

Premaster Gezondheidspsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Wil je starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie, maar voldoe je nog niet aan de toelatingseisen? En heb je wel een hbo- of wo- achtergrond? In dit premasterprogramma doe je de kennis op die je nodig hebt om de masteropleiding te volgen. Na afronding word je rechtstreeks toegelaten tot de master. 


Wat leer je in deze opleiding?

In de premaster leg je de basis voor jouw onderzoeksvaardigheden, breid je jouw gespreksvaardigheden uit en leg je een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen. Hierbij ligt de nadruk op de vier leerlijnen met bijbehorende competenties die belangrijk zijn om als academisch geschoolde psycholoog te kunnen werken: kennis, onderzoek, interventie, en diagnostiek en onderzoek. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Gezondheidspsychologie is interessant voor iedereen met belangstelling voor psychologische en sociale aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt aan actuele gezondheidsvraagstukken. Gezondheid wordt breed beschouwd. De gezondheidspsychologie probeert gezondheid te bevorderen om enerzijds gezondheidsproblemen te voorkomen en anderzijds mensen met gezondheidsproblemen in staat te stellen zo optimaal mogelijk te functioneren.

Competenties

De premaster Gezondheidspsychologie reikt jou specifieke kennis, inzicht, vaardigheden en de juiste attitude aan die nodig zijn voor instroom in de masteropleiding Psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de vier leerlijnen met bijbehorende competenties die belangrijk zijn om als academisch geschoolde psycholoog te kunnen werken: kennis, onderzoek, interventie, en diagnostiek en onderzoek.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, een academische studie volgen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar een wo-master via een premaster 
Saïda Assagraui

alumna

'Ik heb best wat obstakels moeten overwinnen, ging van vmbo, mbo, hbo naar het wo. Gaandeweg leerde ik dat geloof in mijzelf en het weerleggen van negatieve overtuigingen krachtige hulpmiddelen zijn om doelen te behalen. Lees hier haar verhaal.

De premaster Gezondheidspsychologie omvat een uitgekiende mix van vaste en variabele cursussen die aansluit op de mastervariant Gezondheidspsychologie. De nadruk ligt op diverse onderzoeksmethoden. Daarnaast behandel je theoretische en praktische vraagstukken en ga je aan de slag met het versterken van je vaardigheden in gespreksvoering en de ontwikkeling van interventies.

Opbouw

De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Bij de premaster staat studeerbaarheid voorop. Met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar (15 tot 20 uur studie per week) kun je de premaster in twee jaar afronden, maar het is ook mogelijk om sneller of langzamer te studeren. In overleg met een studieadviseur kun je het studietempo en studieplanning aanpassen.

Begeleiding

Bij elke cursus is er begeleiding door docenten en tutoren via de digitale leeromgeving. Er kunnen ook verplichte of facultatieve practica of bijeenkomsten zijn, soms online, soms in een studiecentrum. Tijdens verplichte practica op locatie oefen je bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en gespreksmodellen. Kijk in het jaarrooster hoe de begeleiding er uit ziet en wanneer deze is ingeroosterd.
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. 
Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs van Psychologie.

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij sommige cursussen zijn bijeenkomsten; deze zijn online of in een studiecentrum. Ze kunnen facultatief of verplicht zijn. Bijeenkomsten vinden in de avonduren plaats of op een zaterdag, maar een enkele keer ook overdag op een werkdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die je achteraf kunt bekijken. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.  
Voor een online practicum verloopt de aanmelding meestal via de online leeromgeving, na inschrijving voor de cursus. Voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders: je wordt toegewezen aan een practicumgroep in het voor jou dichtstbijzijnde studiecentrum na aanmelding voor de cursus. Hiervan krijg je bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids. 

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen in het Nederlands. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de premaster vaak een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een combinatie van tentamenvormen kan ook voorkomen.  
 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met online proctoring (een online surveillancesysteem). In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat.  

Digitale omgeving

Als student in een opleiding heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide online wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten. 
Via de online leeromgeving heb je vervolgens toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Ook heb je in de leeromgeving toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges.  

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen.Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is.  

Aanmelden

Heb je een verwante hbo- of wo-vooropleiding afgerond? Dan kun je toelating aanvragen tot de premaster door je aan te melden. Je kunt ook eerst contact opnemen met een studieadviseur van Psychologie voor meer informatie of advies over je studieplanning.   
Vraag tijdig (ruim twee maanden voor de start van de premaster) toelating aan. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.

Starten

Het beste moment om te starten met de premaster is in september (kwartiel 1). Een ander moment is ook mogelijk. In het jaarrooster vind je de startdata van de vaste cursussen. Met een variabele cursus kun je elk moment starten. Let wel op ingangseisen! 
Een studieadviseur kan je helpen met het maken van een studieplanning.

Voorkennis

Er worden diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen gebruikt, het is daarom goed als je passieve kennis van de Engelse taal hebt. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands. 

Toelating

Kijk eerst of je met jouw vooropleiding voor toelating in aanmerking komt. Je kunt ook contact opnemen met een studieadviseur. Toelating aanvragen is kosteloos.    
Deze premaster is uitsluitend bedoeld voor studenten die willen doorstromen naar de mastervariant Gezondheidspsychologie en die al een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen:   
 
Hbo-opleidingen 
(Toegepaste) Psychologie, Communicatie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Ergotherapie, Fysiotherapie, Godsdienst/pastoraal werk, Logopedie, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Pedagogiek, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work, Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde, Voeding en diëtetiek.  
 
Wo-bachelor 
Algemene gezondheidswetenschappen, Algemene sociale wetenschappen, Bewegingswetenschappen, Biomedische wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Geneeskunde. 
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen) 
Communicatie, Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Sociale readaptatiewetenschappen, Toegepaste psychologie, Verpleegkunde. 

Vrijstelling

Wanneer je een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit en je dit kunt onderbouwen met de juiste bewijsstukken, dan wordt de omvang van de premaster kleiner.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Studiemateriaal, begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor financiering (Levenlanglerenkrediet).

Wat kun je met jouw diploma?

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie.
 
Na de premaster word je uitsluitend toegelaten tot de mastervariant Gezondheidspsychologie.
De masteropleiding Gezondheidspsychologie bereidt je voor op het werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen in de (geestelijke) gezondheidszorg en overheidsinstellingen. Hierbij kun je denken aan instellingen als een GGD, Integraal Kanker Centrum, preventieafdelingen in gemeenten en gezondheidsinstellingen of de afdelingen patiëntenvoorlichting en medische psychologie in een ziekenhuis. Gezondheidspsychologen werken ook bij organisaties die zich richten op leefstijlcoaching of e-health-interventies of als (ondersteuning van) praktijkhulpverleners bij een huisartsenpraktijk. De functie kan variëren van adviseur of beleidsmedewerker tot coördinator of gezondheids- of leefstijlcoach. Daarnaast is het heel goed mogelijk om docent of onderzoeker in de gezondheidspsychologie te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo- instelling of een onderzoeksinstituut.

Beroepen waaraan je onder meer kunt denken zijn:  
- gezondheidscoach bij een bedrijf of in eigen praktijk,  
- ontwikkelaar van voorlichtingsmateriaal bijvoorbeeld bij KWF Kankerbestrijding,  
- trainer bij een arbodienst,  
- psycholoog in de ouderenzorg,  
- adviseur of consultant voor gemeenten of grote bedrijven, zoals zorgverzekeraars of arbodiensten, 
- beleidsmedewerker/coördinator bij bijvoorbeeld GGD of Voedingscentrum,  
- onderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut (RIVM, TNO, CBS, NIVEL),
- zelfstandig psycholoog (aanvullende opleiding tot gz-psycholoog nodig),
- in een ziekenhuis (bijvoorbeeld als medisch psycholoog, aanvullende opleiding tot gz-psycholoog nodig).
Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. Je kunt ook solliciteren naar een opleidingsplaats in een postmasteropleiding tot gz-psycholoog (noodzakelijk voor een BIG-registratie) indien je aanvullende vakken en de juiste stagevorm hebt afgerond. 
Verder kunnen afgestudeerde masterstudenten instromen in een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.

Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster zelf wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

De premaster zelf levert geen titel op. Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel Master of Science (MSc).
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. 
Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De bachelor Psychologie staat in de Keuzegids 2024 op de tweede plaats en ook de masteropleiding Psychology scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. Voor de master wordt geen rangorde gegeven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Contact

Heb je vragen over deze premaster, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Accreditatie

Alle cursussen uit de premaster zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) ) op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.   
Mits je het juiste vakkenpakket (met extra vakken) en de juiste stagevorm hebt afgerond, biedt de bijbehorende mastervariant Gezondheidspsychologie de mogelijkheid tot het behalen van de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).  
Na het afronden van de masteropleiding kun je lid worden van het NIP). Tevens kun je onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters en de NIP-registraties Psycholoog van Arbeid en Gezondheid, Psycholoog-Trainer en Kinder- en Jeugdpsycholoog. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied.  
Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP. Ook kun je onder aanvullende voorwaarden instromen in vervolgopleidingen, zoals de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). Je dient dan het juiste vakkenpakket en de juiste stagevorm te hebben gevolgd. Lees ook de belangrijke informatie onder Na je studie!