NW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Onder de noemer 'Naar een duurzame samenleving: verkennen - leren - sturen' richt het onderzoek binnen de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen zich op complexe milieuvraagstukken in de context van duurzame ontwikkeling. Binnen dat brede domein zijn drie benaderingen van milieuproblemen uitgekozen als onderzoeksthemas: verkennen, leren en sturen. Deze drie benaderingen zijn nodig voor het succesvol omgaan met complexe milieuproblemen, dat wil zeggen, voor het bereiken van duurzame, houdbare oplossingen.

Milieutoekomstverkenningen

Bij verkennen gaat het om wetenschappelijke studies naar de ontwikkeling van complexe milieuproblemen op de lange termijn (25 tot 100 jaar). Deze zogenoemde milieutoekomstverkenningen beogen kennis en inzichten op te leveren waar overheden en andere instanties hun beslissingen en beleid op kunnen baseren. Daartoe worden in deze verkenningen vaak meerdere, alternatieve beleidscenario's doorgerekend. Het onderzoek onder dit thema richt zich zowel op het uitvoeren en analyseren van verkenningen voor specifieke milieuvraagstukken als op het verbeteren van concepten en methoden voor milieutoekomstverkenningen.

Leren voor duurzame ontwikkeling

Bij leren gaat het om leren voor duurzame ontwikkeling, zowel in de context van het hoger onderwijs als in de praktijk van het werken aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen. In het eerste geval staat het ontwikkelen van competenties voor duurzame ontwikkeling centraal. In het tweede geval gaat het om sociale leerprocessen in participatieve benaderingen van duurzame ontwikkeling waarbij naast (milieu)wetenschappers een diversiteit aan actoren is betrokken. In beide gevallen richt het onderzoek zich primair op het ontwerpen, evalueren en verbeteren van innovatieve ICT-gebaseerde leeromgevingen die gezamenlijke leerprocessen kunnen ondersteunen.

Zie proefschrift Learning for Sustainable Development: Merging Professional Demands and Academic Standards van Angelique Lansu.

Learning and Innovation in Resilient Systems

Het onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems integreert de vakgebieden managementwetenschappen, natuurwetenschappen en informatica rond het thema veerkrachtige systemen. Hoofddoel van het onderzoek is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op: informatie en computersystemen, organisatie- en managementsystemen en omgevingssystemen. Om dit hoofddoel te bereiken zijn drie subprogramma’s geformuleerd:

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk topic binnen de faculteit Bètawetenschappen. De faculteit heeft een divers aanbod op het gebied van duurzame ontwikkeling waarbij duurzaamheid wordt benaderd vanuit zowel de Milieu-natuurwetenschappen als Informatica.
De onderwerpen zijn actueel, op academisch niveau en variëren van energietransitie (van fossiele naar niet-fossiele energiedragers) tot dienstenlevering en productie zonder dat de mens en zijn omgeving hier nadeel van ondervindt.

Bezoek onze topicsite Duurzaamheid.

Voeding en gezondheid

De gezondheid van de mens wordt voortdurend bedreigd: overvoeding, ondervoeding en verkeerde voeding. Maar wat is precies de invloed van voeding op onze gezondheid? Wat is gezonde voeding? En wat is de rol van voeding bij sport? Hoe kan voeding een rol spelen bij het voorkomen van ziekten?

Op de topicpagina Voeding en gezondheid vind je informatie over allerlei activiteiten rond het thema Voeding: nieuwsberichten, cursussen en opleidingen van universitair niveau, symposia en workshops.

Interessant als je beroepsmatig met voeding en gezondheid te maken hebt, maar zeer zeker ook voor iedereen die geïnteresseerd is in voeding en gezondheid.

Bezoek onze topicsite voeding en gezondheid.

Masteronderzoek

Het Department of Science biedt studenten van de masteropleiding Milieuwetenschappen de mogelijkheid om hun afstudeeronderzoek uit te voeren bij wetenschappelijke-stafleden van de faculteit. Heb je belangstelling, neem dan contact op met de docent in kwestie.

Op dit moment zijn er de volgende onderwerpen beschikbaar:

1. Eutrofiëring van kustwateren

Vanuit landbouw, huishoudens en industrie komen steeds meer nutriënten in kustwateren terecht. Dat zorgt voor eutrofiëring met ongewenste gevolgen zoals algenbloei. Met modellen als het Global NEWS model kan berekend worden hoeveel nutriënten door rivieren naar zee worden afgevoerd. Zo kunnen vraagstukken worden geanalyseerd als: wat zijn de toekomstige trends in eutrofiëring in een bepaalde regio en wat zijn effectieve maatregelen om het probleem aan te pakken? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Carolien Kroeze.

2. Sociale media, mobiele data en milieu

Sociale media en mobiele datatechnologie zijn enorm in opmars. Wat voor rol zouden ze kunnen spelen om informatie over het milieu sneller te verzamelen en te verspreiden? En zouden ze daarmee ook een breder draagvlak voor milieubeleid kunnen creëren? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Willemijn Tuinstra.

3. Leren en informatiegebruik door locale milieugroepen

Milieugroepen die zich richten op problemen in hun directe leefomgeving bestaan vaak uit leken. Om deel te kunnen nemen aan de discussie over deze problemen moeten ze gaandeweg een milieukennisbasis opbouwen of mobiliseren. Hoe gaan ze daarbij te werk en gaat dat altijd op dezelfde manier? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Ad Ragas.

4. Modellering van de risico's van chemische mengsels

De risicobepaling van stoffen is van oudsher niet gericht op mengsels. Toch staan mens en milieu in de regel daar juist wel aan bloot. Recent is een nieuwe methode ontwikkeld om de risico's van mengsels te voorspellen. Dat is interessant, maar hoe goed werkt deze methode eigenlijk? Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Ad Ragas.

5. Hooikoorts en fijn stof

In dit onderzoek staat de relatie tussen hooikoorts en blootstelling aan fijnstof centraal. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: (1) in hoeverre er sprake is van een synergetische dosis-respons-relatie na blootstelling aan pollen en aan fijn stof?, en (2) zijn mensen met hooikoorts extra gevoelig voor de schadelijke effecten van fijn stof? Dit wordt onderzocht door middel van literatuurstudie en een analyse van hooikoortsklachten en fijnstofdata met behulp van GIS. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ad Ragas.

6. Het voorspellen van ecotoxicologische gevoeligheid

Uit studies blijkt dat soorten die taxonomisch nauw verwant zijn, vaak ook een vergelijkbare gevoeligheid voor toxische stoffen bezitten. In dit onderzoek wordt dit gegeven gebruikt om soorteigenschappen te identificeren die correleren met soortgevoeligheid, zoals de aanwezigheid van bepaalde ontgiftings-enzymen. Dit leidt tot aanwijzingen over het toxische werkingsmechanisme van stoffen en dat stelt ons in staat om de toxiciteit van een stof in ongeteste soorten te voorspellen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ad Ragas.

7. De interactie tussen wetenschap en beleid in het waterbeheer, de Deltacommissie en vergelijkbare commissies in Duitsland en Italië

In de discussie over klimaatverandering is in toenemende mate aandacht ontstaan voor de interface tussen wetenschap en beleid. Een auteur als Roger Pielke ('The honest broker') pleit voor een manier van wetenschap bedrijven die beleidsmakers betrekt bij de ontwikkeling van onderzoeksvragen, het daadwerkelijke onderzoek doen, en het formuleren van aanbevelingen. Voor dit onderwerp worden afstudeerders gezocht die interesse hebben om bij te dragen aan een landenvergelijkend onderzoek (Nederland, Duitsland, Italië) dat zich richt op het functioneren van onderzoeks- en adviescommissies die zijn opgericht om beleidsmakers te adviseren over overstromingsrisico's (zoals in Nederland de Deltacommissie). Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Dave Huitema.

8. Leren van participatie: de casus van burgerjury's in Flevoland

Milieuproblemen heten steeds vaker complex te zijn. In deze context wordt gezocht naar besluitvormingsmechanismen die recht doen aan complexiteit. Vaak wordt daarbij gekeken naar participatieve methoden. De burgerjury is er daar een van. De bedoeling van dit onderzoek is vast te stellen wat deelnemers aan een burgerjury hebben geleerd rond een discussie over een brug tussen Aklmere en Amsterdam door het Markermeer. Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Dave Huitema.

9. Implementatie van oppervlakkige afspoeling in de Milieumeetlat

De Milieumeetlat van CLM geeft het effect van gewasbeschermingsmiddelen op o.a. het grond- en oppervlaktewater weer. Met dit instrument kunnen boeren kiezen voor een duurzamere teelt. Ze kiezen dan voor bestrijdingsmiddelen die minder impact op het milieu hebben. De effecten op het milieu worden uitgedrukt in milieubelastingspunten (MBP), waarmee voor ieder gewasbeschermingsmiddel de uitspoeling naar grondwater en de toxiciteit op waterleven worden beoordeeld.
Bij berekening van de milieubelastingspunten voor waterleven wordt met één emissieroute rekening gehouden: drift bij het spuiten (verwaaiing van middelen naar de sloot). Er is vanuit het buitenland steeds meer belangstelling voor de Milieumeetlat. Hij zou echter nog beter aansluiten bij de internationale landbouwkundige praktijk als oppervlakkige afspoeling (run-off en laterale afspoeling) ook wordt berekend. Zie de onderwerpsbeschrijving voor meer informatie of neem contact op met Ad Ragas.

10. Pharmaceuticals in the environment: how bad is it?

Pharmaceuticals are being detected in environmental media such as effluent of sewage treatment plants (STPs), surface water and crops. The organisms that are being exposed to these pharmaceuticals may suffer adverse effects, such as reproductive disorders from hormone disrupting substances (e.g., estradiol) or death of vultures due to diclofenac exposure (India/Pakistan). An important question for Dutch politicians is 'How bad is it?' and 'How do adverse effects from pharmaceuticals compare to the effects from other pollutants?'. The main aim of this MSc topic is to answer these questions based on an extensive set of data on the presence of pharmaceuticals in the environment gathered by KWR (Watercycle Research Institute). Interested? Contact Ad Ragas.

Publicaties

In ontwikkeling