null Rapport over strafbaarstelling psychisch geweld naar Tweede Kamer

RW_Janssen_Dreissen_PsychischGeweld_18931_head_large.jpg
Rapport over strafbaarstelling psychisch geweld naar Tweede Kamer
Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben de Open Universiteit en Avans Hogeschool een rapport opgesteld over de wenselijkheid van een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld. Begin juni 2022 is dit rapport door de minister van Rechtsbescherming, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter kennisname naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kamervragen en een motie

In juli 2020 werden in de Kamer vragen gesteld aan de verantwoordelijke ministers over psychische mishandeling en werd een Consultatienota Aanpak van psychisch geweld ingediend door Bergkamp, Özütok en Van den Hul. Er werd een motie van deze Kamerleden aangenomen waarin de regering werd verzocht om in 2021 een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren dat ingaat op onder meer de volgende vragen:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van een expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld?
  • Volstaan de huidige mogelijkheden in het Wetboek van Strafrecht al om tot vervolging over te gaan bij ernstig psychisch geweld, in het bijzonder bij situaties waarin geen sprake is van fysiek geweld? 
  • Wat zijn in de praktijk beletselen om tot vervolging over te gaan, gegeven het feit dat er bijzonder weinig jurisprudentie is aangaande psychisch geweld?

Onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk van die motie, deden de Open Universiteit en Avans Hogeschool al onderzoek naar deze vraagstelling. Dat leidde tot een openbaar webinar rond deze thematiek. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht Avans en de Open Universiteit dit onderzoek te verdiepen en de door de Kamer gestelde vragen te beantwoorden. Het resulterende rapport 'Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten' is naar de Tweede Kamer gestuurd en kan vanaf de website van de Tweede Kamer worden gedownload.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Janine Janssen en Wilma Dreissen, beiden hoogleraar bij de Open Universiteit, en Karlijn Juncker van Avans Hogeschool.