null VERLICHT project gaat ontwikkelingen in Heerlen-Noord monitoren

PSY_VERLICHT_22507_head_large.jpg

VERLICHT project gaat ontwikkelingen in Heerlen-Noord monitoren

Wie opgroeit in Heerlen-Noord heeft gemiddeld veel minder kansen op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of om langer gezond te blijven. Om dat te veranderen is het Nationaal Programma Heerlen-Noord gestart. De Open Universiteit gaat een systeem van monitoring opzetten om te volgen welke initiatieven er zijn, welke nodig zijn en in welke combinaties de initiatieven het beste werken.

Heerlen-Noord

Heerlen-Noord is een groot gebied met 55.000 inwoners met een complexe problematiek. In het Nationaal Programma werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende 25 jaar samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord. Streven is dat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet meer uitmaakt of je in Heerlen-Noord wordt geboren of ergens anders in Nederland.

Vijf leefgebieden

Een groot aantal initiatieven is en wordt in gang gezet op de vijf leefgebieden: leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. Al die initiatieven beïnvloeden elkaar: wat wel of niet wordt gedaan in het ene leefgebied heeft invloed op de effectiviteit van andere activiteiten in alle leefgebieden. Op dit moment is niet helder welke initiatieven in welke leefgebieden in welke combinatie en welke volgorde ingezet moeten worden om de doelen in Heerlen-Noord te bereiken. We sturen nu eigenlijk deels in het donker.

VERLICHT voor samenhang en effectiviteit

Het project VERLICHT gaat in kaart brengen wat de dynamiek is in Heerlen-Noord, welke initiatieven er worden opgezet, hoe die werken en welke combinaties effectief zijn. Daarbij wordt aansluiting gezocht met alle partijen en kennisinstellingen die nu en mogelijk in de toekomst bij het programma een rol kunnen gaan krijgen. Door op deze manier intensief te monitoren wordt het mogelijk om steeds beter te sturen en steeds dichter bij het doel te komen: gelijke kansen voor iedereen. Daarbij worden de burgers nauw betrokken en is gekozen voor een generatielange aanpak.

Lange termijn

VERLICHT staat voor Visie voor een Evidence-based, Regionaal, Longitudinaal, Interdisciplinair, op Complexe systemen gebaseerd Heerlen-Noord Traject. Het is een project in het kader van het Nationaal Programma Heerlen-Noord en wordt getrokken door de Open Universiteit. Gjalt-Jorn Peters en Ivonne Lipsch (faculteit Psychologie) en Lloyd Rutledge (faculteit Bètawetenschappen) maken deel uit van het projectteam. VERLICHT is een lang lopend project. De complexe problematiek in Heerlen-Noord is ontstaan over generaties en het project start vanuit de erkenning dat er ook decennia nodig zijn om deze problemen op te lossen. De pilotfase die nu is gestart duurt 18 maanden en wordt gevolgd door een bestendigingsfase van 54 maanden (totaal 6 jaar). Het is de bedoeling dat daarna in een uitvoerings- en opschalingsfase van 19 jaar VERLICHT ook in andere regio's van Nederland wordt ingezet.

Lees meer over het Nationaal Programma Heerlen-Noord en over het VERLICHT project.