ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg
Promoveren
Wilt u promotieonderzoek doen op het gebied van leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving? En wilt u dat thuis doen, in combinatie met uw huidige baan? Dan bent u aan het juiste adres bij de faculteit Onderwijswetenschappen.

Promovendi kunnen in dienst zijn bij de faculteit Onderwijswetenschappen, maar de faculteit biedt ook mogelijkheden om te 'promoveren op afstand' als externe promovendus.

Deze zogenaamde buitenpromovendi maken geen deel uit van de faculteit, maar hun onderzoek wordt begeleid door een hoogleraar van de faculteit.

Als u promotieonderzoek wilt doen bij de faculteit Onderwijswetenschappen moet uw onderzoeksonderwerp aansluiten bij een van de topics van de faculteit.

Wilt u zien over welke onderwerpen onze promovendi onderzoek doen? Kijk dan eens naar het overzicht van afgeronde promoties of naar het overzicht van het lopende PhD onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen.

Wat we verwachten

Als u bij de faculteit Onderwijswetenschappen als buitenpromovendus aan de slag wilt, verwachten wij dat u:

 • zeer gemotiveerd bent om u gedurende 4 à 5 jaar te concentreren op een wetenschappelijke onderzoeksvraag. Daarnaast hebt u veel oog voor de praktijkrelevantie van uw onderzoek.
 • zelf komt met een doordachte vraag waarnaar u onderzoek wilt doen, een onderzoeksvraag die aansluit bij een van de aandachtsgebieden van het onderzoeksprogramma van de faculteit Onderwijswetenschappen.
 • dat u de Engelse taal goed beheerst: Engels is de taal van onze onderzoekswereld; uw publicaties en proefschrift schrijft u in het Engels.
 • na een eerste gesprek met uw beoogde promotor, uw onderzoeksonderwerp onder haar/zijn begeleiding uitwerkt tot een volwaardig onderzoeksvoorstel.
 • tijdens uw PhD-jaren voldoende (lees tussen 16 en 24 uur per week) tijd kunt vrijmaken om serieus aan uw onderzoek te werken; een deel hiervan is vaak in 'de baas zijn tijd'.
 • dat u ongeveer jaarlijks een artikel schrijft en publiceert in een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift.
 • dat u de in het individuele opleidings- en begeleidingsplan afgesproken onderwijsactiviteiten volgt.
 • aan het einde van het traject uw proefschrift aflevert, dit indient bij een commissie voor evaluatie en goedkeuring, en dat u dit, na goedkeuring, openbaar verdedigt.

In de aanloop naar het promotietraject worden de wederzijdse verwachtingen (van u en van uw promotor) in overleg concreet gemaakt en vastgelegd in een intentieverklaring, het individuele opleidings- en begeleidingsplan en uiteindelijk het PhD-contract.

Wat we bieden

Wat bieden wij u?

De faculteit biedt, ondersteund door de Open Universiteit Graduate School (OUGS), promovendi de volgende faciliteiten aan:

 • de mogelijkheid promotieonderzoek te doen op afstand, desgewenst naast uw huidige baan.
 • lid worden van een actieve en inspirerende wetenschappelijke community.
 • deskundige wetenschappelijke begeleiding door uw promotor - een hoogleraar van de faculteit Onderwijswetenschappen.
 • samenwerking met een begeleider en co-promotor die dicht bij uw onderzoeksonderwerp staat; deze begeleider zoeken we bij de faculteit Onderwijswetenschappen of in uw eigen werkomgeving.
 • deelname aan cursussen van landelijke interuniversitaire onderzoeksscholen (bijvoorbeeld ICO of SIKS); afspraken hierover worden vastgelegd in uw individueel opleidings- en begeleidingsplan.
 • deelname aan/toegang tot cursussen en workshops over specifieke academische onderzoeksvaardigheden die de faculteit Onderwijswetenschappen of OUGS organiseert voor haar AiO's; afspraken hierover worden vastgelegd in uw individueel opleidings- en begeleidingsplan.
 • toegang tot onze digitale en online bibliotheekfaciliteiten.

Andere mogelijke faciliteiten zijn: een OU-internetaccount, toegang to de OU-campus/studiecentra, een vorm van ondersteuning bij de productie (het drukken) van uw proefschrift, enzovoorts. Deze zaken worden vooraf besproken en in het PhD-contract vastgelegd.

Promotietraject starten

De procedure om een promotietraject te starten is als volgt.

 • Aanmelding mét formulering van uw onderzoeksvraag
  U dient een aanvraag in met het aanmeldingsformulier.

Op dit formulier vult u - naast uw persoonlijke gegevens - in waarnaar u onderzoek wilt doen.

 • U formuleert zo concreet mogelijk wat uw onderzoeksvraag is (maximaal 20 woorden). Dit is de voorlopige werktitel van uw onderzoeksproject.
 • U beschrijft in maximaal 300 woorden het probleem en hoe uw onderzoek een bijdrage aan het oplossen van het probleem kan leveren (i.e., uw onderzoeksvraag). Daarin geeft u aan wat het probleem is, wat u wilt onderzoeken om tot een oplossing te komen, hoe u dat wilt onderzoeken (e.g., experimenteel, design-based, laboratoriumonderzoek).
 • U geeft aan bij welk aandachtsgebied naar uw mening uw onderzoek aansluit.

Voorbeeld van een onderzoeksvraag

Evaluatievoorstel

De Coördinator Onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen prof. dr. Rob Martens bekijkt en evalueert uw voorstel. Hebt u de juiste vooropleiding en voorkennis? Past uw onderzoeksvoorstel binnen een van de aandachtsgebieden van de faculteit? Is het voorstel voldoende concreet om als basis te dienen voor een intakegesprek met de onderzoekscoördinator of een van de andere hoogleraren?

Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een nadere concretisering of aanpassing van uw onderzoeksvraag te geven opdat het beter in het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen past. Indien de evaluatie positief is en de onderzoeksvraag voldoende concreet, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de onderzoekscoördinator of de hoogleraar die gezien de onderzoeksvraag daar het meest voor in aanmerking komt.

Intakegesprek

Er vindt een intakegesprek plaats tussen u en de onderzoekscoördinator of de beoogd promotor. Een van de doelen van het intakegesprek is vaststellen of er een match is tussen het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen en het onderzoek dat u wilt uitvoeren. Indien die match er is, wordt u gevraagd om - begeleid door een hoogleraar van de faculteit Onderwijswetenschappen - uw onderzoeksvraag uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel. Alle betrokkenen tekenen een intentieverklaring in deze voorfase om te komen tot een volwaardig onderzoeksvoorstel. Aan deze voorfase zijn éénmalige kosten verbonden.

Onderzoeksvoorstel

U werkt uw onderzoeksvraag uit tot een volledig onderzoeksvoorstel (in het Engels). Daar staat een termijn van zes maanden voor. Daarin gaat u verder op het onderwerp in. Het onderzoeksvoorstel bevat naast de probleemdefinitie ook onderzoeksopzet en -methode, de wetenschappelijke (dat wil zeggen 'theoretische') verantwoording en achtergrond van uw onderzoek, de verwachte wetenschappelijke output, het praktisch nut, referenties en begroting van zowel materialen als inzet.

Voorbeeld van een uitgewerkt onderzoeksvoorstel

Onderzoekscontract

Dit onderzoeksvoorstel moet worden goedgekeurd door de promotor, de programmaleider van het betrokken aandachtsgebied en een expertcommissie. Pas na deze goedkeuring kan het eigenlijke PhD-traject starten. Dit traject is - voor beide kanten - niet vrijblijvend.

Daarom stelt de faculteit Onderwijswetenschappen samen met u een individueel opleidings- en begeleidingsplan op en wordt er een PhD-contract gesloten tussen u, de OU en - indien van toepassing - uw werkgever en begeleider. In het contract kunnen afspraken staan over bijvoorbeeld:

 • de doelen van het onderzoek, de promotor(es), duur van het traject en mijlpalen, momenten en manier van tussentijdse evaluatie.
 • de hoeveelheid tijd die u als promovendus de komende jaren vrij zult maken voor uw onderzoek.
 • de hoeveelheid tijd die uw begeleiders/promotor(es) de komende jaren vrij zullen maken voor uw begeleiding.
 • de faciliteiten die de OU beschikbaar stelt.
 • de verplichtingen van de onderzoeker (en indien relevant zijn werkgever).
 • welk bedrag voor rekening van de onderzoeker komt voor de (verplichte) cursussen, workshops e.d..
 • afspraken rondom intellectuele eigendomsrechten; bepalingen rondom geheimhouding.
 • enzovoorts.

Het contract wordt ondertekend door de buitenpromovendus, de promotor en de decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen. Indien relevant vragen we ook uw werkgever om het contract te ondertekenen. Bijvoorbeeld omdat u het onderzoek (gedeeltelijk) bij uw werkgever wilt uitvoeren of omdat u van uw werkgever tijd ter beschikking krijgt om het onderzoek uit te voeren. Zo hebben zowel wij als u de garantie dat het onderzoek kan worden uitgevoerd en afgerond.

Voorbeeld van een individueel opleidings- en begeleidingsplan

Meer informatie

Gedetailleerdere beschrijving van het PhD-traject vindt u in de PhD-guide van de faculteit Onderwijswetenschappen.

Meer weten?

 1. Voorbeelden van promoties:
  Hier vindt u informatie over de promoties bij de faculteit Onderwijswetenschappen en zijn voorlopers sinds 2002.
 2. To-do-list voor de laatste fase van het promotietraject.
  Promotietraject - stappenplan
  PhD graduation procedure - step-by-step plan (English)
 3. Ethische toetsing.
  Binnen de Open Universiteit toetst de Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) (in English: Research Ethics Committee):
  - mensgebonden onderzoek van de Open Universiteit op WMO-plichtigheid indien de onderzoeker daar over twijfelt.
  - niet-WMO-plichtig onderzoek op ethische toelaatbaarheid. De cETO geeft hierbij een schriftelijk bindend oordeel.
  Alle informatie met betrekking tot de ethische goedkeuring van wetenschappelijk onderzoek vindt u op de onderzoekssite van de Open Universiteit..
 4. Promotiereglement.
  Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties van de Open Universiteit. Dit reglement is van toepassing op alle promoties, dus zowel van buitenpromovendi als 'gewone' promovendi.
  Promotiereglement van de Open Universiteit
  Doctoral Regulations of the Open University of the Netherlands (English)
 5. Inspiratie nodig? Kijk dan eens naar de PhD projecten die op dit moment worden uitgevoerd.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met Marina Pongraz.