ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg
Promotietraject starten
 

De procedure om een promotietraject te starten is als volgt.

 • Aanmelding mét formulering van uw onderzoeksvraag
  U dient een aanvraag in met het aanmeldingsformulier.

Op dit formulier vult u - naast uw persoonlijke gegevens - in waarnaar u onderzoek wilt doen.

 • U formuleert zo concreet mogelijk wat uw onderzoeksvraag is (maximaal 20 woorden). Dit is de voorlopige werktitel van uw onderzoeksproject.
 • U beschrijft in maximaal 300 woorden het probleem en hoe uw onderzoek een bijdrage aan het oplossen van het probleem kan leveren (i.e., uw onderzoeksvraag). Daarin geeft u aan wat het probleem is, wat u wilt onderzoeken om tot een oplossing te komen, hoe u dat wilt onderzoeken (e.g., experimenteel, design-based, laboratoriumonderzoek).
 • U geeft aan bij welk aandachtsgebied naar uw mening uw onderzoek aansluit.

Voorbeeld van een onderzoeksvraag

Evaluatievoorstel

De Coördinator Onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen prof. dr. Rob Martens bekijkt en evalueert uw voorstel. Hebt u de juiste vooropleiding en voorkennis? Past uw onderzoeksvoorstel binnen een van de aandachtsgebieden van de faculteit? Is het voorstel voldoende concreet om als basis te dienen voor een intakegesprek met de onderzoekscoördinator of een van de andere hoogleraren?

Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een nadere concretisering of aanpassing van uw onderzoeksvraag te geven opdat het beter in het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen past. Indien de evaluatie positief is en de onderzoeksvraag voldoende concreet, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de onderzoekscoördinator of de hoogleraar die gezien de onderzoeksvraag daar het meest voor in aanmerking komt.

Intakegesprek

Er vindt een intakegesprek plaats tussen u en de onderzoekscoördinator of de beoogd promotor. Een van de doelen van het intakegesprek is vaststellen of er een match is tussen het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen en het onderzoek dat u wilt uitvoeren. Indien die match er is, wordt u gevraagd om - begeleid door een hoogleraar van de faculteit Onderwijswetenschappen - uw onderzoeksvraag uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel. Alle betrokkenen tekenen een intentieverklaring in deze voorfase om te komen tot een volwaardig onderzoeksvoorstel. Aan deze voorfase zijn éénmalige kosten verbonden.

Onderzoeksvoorstel

U werkt uw onderzoeksvraag uit tot een volledig onderzoeksvoorstel (in het Engels). Daar staat een termijn van zes maanden voor. Daarin gaat u verder op het onderwerp in. Het onderzoeksvoorstel bevat naast de probleemdefinitie ook onderzoeksopzet en -methode, de wetenschappelijke (dat wil zeggen 'theoretische') verantwoording en achtergrond van uw onderzoek, de verwachte wetenschappelijke output, het praktisch nut, referenties en begroting van zowel materialen als inzet.

Voorbeeld van een uitgewerkt onderzoeksvoorstel

Onderzoekscontract

Dit onderzoeksvoorstel moet worden goedgekeurd door de promotor, de programmaleider van het betrokken aandachtsgebied en een expertcommissie. Pas na deze goedkeuring kan het eigenlijke PhD-traject starten. Dit traject is - voor beide kanten - niet vrijblijvend.

Daarom stelt de faculteit Onderwijswetenschappen samen met u een individueel opleidings- en begeleidingsplan op en wordt er een PhD-contract gesloten tussen u, de OU en - indien van toepassing - uw werkgever en begeleider. In het contract kunnen afspraken staan over bijvoorbeeld:

 • de doelen van het onderzoek, de promotor(es), duur van het traject en mijlpalen, momenten en manier van tussentijdse evaluatie.
 • de hoeveelheid tijd die u als promovendus de komende jaren vrij zult maken voor uw onderzoek.
 • de hoeveelheid tijd die uw begeleiders/promotor(es) de komende jaren vrij zullen maken voor uw begeleiding.
 • de faciliteiten die de OU beschikbaar stelt.
 • de verplichtingen van de onderzoeker (en indien relevant zijn werkgever).
 • welk bedrag voor rekening van de onderzoeker komt voor de (verplichte) cursussen, workshops e.d..
 • afspraken rondom intellectuele eigendomsrechten; bepalingen rondom geheimhouding.
 • enzovoorts.

Het contract wordt ondertekend door de buitenpromovendus, de promotor en de decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen. Indien relevant vragen we ook uw werkgever om het contract te ondertekenen. Bijvoorbeeld omdat u het onderzoek (gedeeltelijk) bij uw werkgever wilt uitvoeren of omdat u van uw werkgever tijd ter beschikking krijgt om het onderzoek uit te voeren. Zo hebben zowel wij als u de garantie dat het onderzoek kan worden uitgevoerd en afgerond.

Voorbeeld van een individueel opleidings- en begeleidingsplan

Meer informatie

Gedetailleerdere beschrijving van het PhD-traject vindt u in de PhD-guide van de faculteit Onderwijswetenschappen.