PSY_Gezondheidspsychologie_head_large.jpg
Onderzoeks- en onderwijsteam
 

Docenten/onderzoekers

Prof. dr. Lilian Lechner
Als voorzitter van de vakgroep Gezondheidspsychologie behoort het onderzoek van de vakgroep en de coördinatie ervan tot een van mijn kerntaken. Bij Gezondheidspsychologie hebben we wetenschappelijk onderzoek heel hoog in het vaandel staan. Ik begeleid dan ook een flinke groep promovendi die bezig zijn met hun promotieonderzoek. Dat zijn zowel interne als externe aio’s, of buitenpromovendi die hun promotieonderzoek combineren met een baan buiten de universiteit. De onderzoekslijnen die ik begeleid, bevinden zich op meerdere gebieden: het verklaren van gezond of juist risicovol gedrag, maar ook het ontwikkelen, evalueren en implementeren van interventies die de gezondheid kunnen bevorderen. We proberen daarbij altijd een link te leggen met de praktijk, dus de vraag hoe we de gezondheid kunnen versterken van echte mensen in de echte praktijk. Die projecten betreffen verschillende doelgroepen en variëren in onderwerp van bijvoorbeeld het stimuleren van een gezonde leefstijl via eHealth tot het meer redzaam maken van chronische patiënten. Omdat gezondheid zo breed is, samenhangend met fysiek, psychisch en sociaal welzijn, maakt dit de mogelijkheden voor onderzoek binnen Gezondheidspsychologie heel breed, met veel kansen op verdieping. Daarbij is er altijd aandacht voor zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke relevantie.
Prof. dr. Catherine Bolman
Ik ben hoogleraar eHealth-toepassingen voor kwetsbare groepen. Mijn ambitie is de toegankelijkheid van dergelijke toepassingen (denk aan online zelfmanagementondersteuning bij ziekte, websites met gezondheidsinformatie, stoppen-met-roken-apps en beweegtrackers) te verbeteren voor kwetsbare groepen zoals ouderen, lager opgeleiden en chronisch zieken. Daarnaast richt mijn onderzoek zich op gezondheidsbevordering in brede zin, reikend van onderzoek naar factoren die samenhangen met leefstijl tot het testen van interventies op (kosten)effectiviteit. Ik begeleid ook scriptie- en stagestudenten op deze thema’s. Daarnaast geef ik onder andere het mastervak Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing.

Dr. Esther Bakker
Ik ben als universitair docent Gezondheidspsychologie betrokken bij verschillende cursussen uit de bachelor- en masteropleiding Gezondheidspsychologie, waaronder Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel en het Onderzoekspracticum Scriptieplan. Mijn onderzoek richt zich op gezondheidspsychologie bij (somatische) ziekte (bijvoorbeeld de impact van het hebben van een ziekte). Binnen dit thema begeleid ik ook scriptiestudenten, veelal zorgverleners, waarbij ervaringen uit de praktijk vaak de basis vormen voor zeer boeiende en relevante wetenschappelijke onderzoeksvragen.

Dr. Janet Boekhout
Als universitair docent ben ik verantwoordelijk voor de cursus “Inleiding in de Gezondheidspsychologie”. In deze cursus wordt uiteengezet hoe leefstijlen samenhangen met gezondheid en ziekte, en welke theorieën worden gebruikt om gezond en ongezond gedrag te kunnen verklaren. Ook wordt ingegaan acceptatie van ziekte, omgaan met pijn, en de rol van sociale steun als het gaat om 'coping' bij chronische ziekten. Verder ben ik examinator van de cursus “eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief”. Deze cursus geeft inzicht in de rol van eHealth binnen de huidige gezondheidszorg, en specifiek op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire preventie. Daarbij wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen die eHealth hierbij heeft. Daarnaast geef ik ook de training ‘Gespreksvoering’ en begeleid ik scripties en stages. Op onderzoeksgebied gaat mijn interesse uit naar healthy ageing, dus het proces van gezonde veroudering in relatie tot lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. Specifiek kijk ik daarbij naar hoe je lichamelijke activiteit kan stimuleren en welke verbanden er zijn tussen lichamelijke activiteit en eenzaamheid.

Dr. Rianne Golsteijn
Ik ben als universitair docent betrokken bij de cursus Breed perspectief op Gezondheid I: Gezondheidswetenschappen binnen de master Gezondheidswetenschappen en bij de premaster cursus Introductie in de Gezondheidswetenschappen. Daarnaast begeleid ik masterscripties en stages binnen de master Gezondheidspsychologie. Mijn onderzoeksinteresse richt zich vooral op het meten en bevorderen van beweeggedrag bij diverse doelgroepen (waaronder ouderen, kankerpatiënten, adolescenten), de effecten van bewegen op de gezondheid, eHealth en kosteneffectiviteit.

Dr. Natascha de Hoog
Binnen Gezondheidspsychologie ben ik betrokken bij de cursus eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief. Verder houd ik mij vooral bezig met het Methoden en technieken-onderwijs van de bachelor Psychologie. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de invloed van sociale identiteit op gezondheidsgedrag en welbevinden en meer algemeen naar gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, en meta-analyse.

 
Dr. Liesbeth Mercken
Als universitair docent ben ik examinator van de cursussen ‘Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing’, ‘Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie’, en ‘Interventies in de praktijk: positieve gezondheid’. Daarnaast geef ik ook de training ‘Gespreksvoering’ en begeleid ik scripties en stages. Mijn onderzoek expertise ligt in het veld van sociale netwerk analyses en gezondheid. Iedereen maakt op de een of andere manier deel uit van een netwerk maar hoe werken en evolueren sociale netwerken? In mijn onderzoek kijk ik naar hoe sociale netwerken ons beïnvloeden en hoe wij ze kunnen beïnvloeden om gezondheid te bevorderen en implementatie van interventies te optimaliseren. 
Dr. Marjan Nijkamp
Als universitair docent Gezondheidspsychologie ben ik onder andere verantwoordelijk voor de cursus Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving. In deze cursus wordt gekeken naar de (vaak onbewuste) invloed van onze omgeving op gezondheid en gedrag. Verder verzorg ik de cursussen Ziektebeleving en patiëntbegeleiding en Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel. De laatste cursus richt zich op de impact van een somatische aandoening op de kwaliteit van leven, de uitdagingen van het aanpassingsproces en de kunst van het aanvaarden. Mijn onderzoek richt zich op de gezondheidspsychologische aspecten van patiënten met een somatische ziekte. Wat houdt het in psychologische zin in om 'patiënt' te zijn of te worden? Ik benader het onderzoek als bruggenbouwer zowel vanuit het perspectief van de patiënt als de zorgverlener. Het doel is om mensen optimaal met hun beperking of ziekte te laten omgaan en om hun kwaliteit van leven te vergroten of zo goed mogelijk te behouden.
Dr. Denise Peels
Als universitair docent begeleid ik stage- en scriptiestudenten die willen afstuderen op een onderzoeksthema gerelateerd aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, en meer concreet het implementeren van effectieve interventies om sport en bewegen te bevorderen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de cursus ‘Ontwikkeling en implementatie van interventies’ binnen de master Gezondheidswetenschappen en ben ik betrokken bij de cursus ‘eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief’. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar het bevorderen van beweeggedrag, de rol die eHealth hierin kan spelen, en via welke psychosociale processen dergelijke interventies een effect op beweeggedrag kunnen hebben. Het maken van een sterke link tussen wetenschap en praktijk is hierbij essentieel. Mijn onderzoeksfocus richt zich dan ook met name op de implementatie van sport- en beweeginterventies: hoe zorgen we ervoor dat effectieve beweeginterventies ook daadwerkelijk gebruikt worden in de praktijk? Hoe stemmen we de interventie zo optimaal mogelijk af op de behoeften van de doelgroep en van praktijkpartners? De afstemming tussen wetenschap en praktijk proberen we samen met onze studenten zo optimaal mogelijk te maken. 
Dr. Gjalt-Jorn Peters
Ik ben als universitair hoofddocent verbonden aan zowel Gezondheidspsychologie als aan Methoden en Technieken. Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren van enerzijds interventie-ontwikkeling in de praktijk en anderzijds onderzoek naar gedragsverandering. Dit doe ik door kritisch te kijken naar de huidige aanpak en door nieuwe methoden te ontwikkelen. Ik ben een groot voorstander van Open Science en maak die methoden dus openbaar toegankelijk voor iedereen, zodat we een gratis gereedschapskist ontstaat voor het optimaal inzetten van theorie en evidentie in preventie. Als ik empirisch onderzoek doe, is dat meestal naar risicogedrag in en om het uitgaansleven, zoals recreatief gebruik van drugs zoals alcohol, cannabis, ecstasy, GHB en ketamine, het gebruiken van gehoorbescherming, en grensoverschrijding tijdens het flirten.
Dr. Trijntje Völlink
Als universitair docent doe ik onderzoek naar cyberpesten, discriminatie, vooroordelen en sociale veiligheid op scholen. We doen dit onderzoek vanuit verschillende Europese projecten. In een van de projecten maken we voor het eerst gebruik van de quality circles waarbij jongeren zelf materialen ontwikkelden tegen cyberpesten. Deze methode past goed binnen design thinking. Als universitair docent ben ik examinator van de cursus Interventies in de praktijk: positieve gezondheid, Diagnostiek in de gezondheidspsychologie en Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving. Tevens ben ik coach Motiverende gespreksvoering (MGV) en geef ik trainingen, workshops en intervisie aan studenten.
Dr. Roy Willems
Als universitair docent hou ik mij met name bezig met de psychosociale aspecten van gezondheid en welzijn. Gezondheid gaat niet alleen over gezond leven; ook iemands sociale positie in de maatschappij hangt samen met ervaringen van gezondheid en welzijn. Verschillende sociale groepen of individuen – zoals chronisch zieken, mensen met een beperking, of mensen met een migratieachtergrond – kunnen te maken krijgen met sociale uitsluiting, stigmatisering of discriminatie. Dit kan resulteren in slechtere algemene gezondheid ten gevolge van angst, depressie, of chronische stress. Mijn streven is om met mijn onderzoek bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving waarin mensen, ongeacht hun achtergrond, gelijkwaardige kansen krijgen op een zo gezond mogelijk leven. Zo hebben we met het GATE-BULL project een interventie ontwikkeld om pesten op basis van discriminatie bespreekbaar te maken in de klas. Ook ben ik medeontwikkelaar van de Kanker Nazorg Wijzer, een online zelfmanagementprogramma voor herstel na de behandeling van kanker. Deze interventie is inmiddels als effectief bewezen en landelijk beschikbaar.

Promovendi

Eline Collombon MSc
Na het behalen van mijn master Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht wilde ik mij graag doorontwikkelen op wetenschappelijk gebied. Ik ben nu werkzaam als promovenda binnen het Active4Life-project. Binnen dit project houd ik mij voornamelijk bezig met de doorontwikkeling van de bestaande (e-health-)beweeginterventies om zo de effectiviteit te vergroten.

Juul Coumans MSc
Na mijn studie gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit heb ik verschillende jaren als onderzoeker meegeholpen bij diverse projecten. In 2017 ben ik gestart met mijn promotietraject aan de OU. Hierin heb ik een online op maat gemaakte voedings- en beweeginterventie ontwikkeld op basis van de self-determination theory en motiverende gespreksvoering en heb ik de effectiviteit van deze interventie onderzocht. Verder gaat mijn onderzoeksinteresse uit naar het bestuderen van de relatie tussen cognitief functioneren en gedrag.


 

Kim Donachie MSc
Na mijn opleiding klinische gezondheidswetenschappen ben ik als promovenda binnen de Open Universiteit gestart met een onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen van een ondersteuningsprogramma voor mannen met prostaatkanker tijdens een actief volgen beleid. Het doel van dit project is om de psychosociale last als gevolg van een niet-behandel beleid bij prostaatkanker te verminderen. Het ondersteuningsprogramma wordt samengesteld uit evidence based interventies en is gericht op het verminderen van angst, onzekerheid en stress en het bevorderen van zelfmanagement. Naast mijn werkzaamheden als promovenda ben ik als docent-onderzoeker werkzaam binnen de academie Gezondheid en Vitaliteit aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Lieke Duijsens MSc
Na mijn studie Biomedische Wetenschappen - waarbij ik mij gespecialiseerd heb in levensstijlinterventies - ben ik op zoek gegaan naar een project binnen de gezondheidsbevordering. Dit bracht mij bij het 'Healthy Ageing'-project, waarbij ik sinds 01 september 2020 als promovenda betrokken ben. Binnen het onderzoeksproject wordt een integrale wijkaanpak ontwikkeld om ouderen met een laag opleidingsniveau te ondersteunen bij gezond ouder worden, in de breedste zin van het woord. Onderliggende doelen zijn het verbeteren van fysieke activiteit, het versterken van sociale cohesie en een leefomgeving creëren waarin een actief en gezond leven wordt ondersteund.

 

Tessi Hengst
Sinds oktober 2021 ben ik werkzaam als promovenda aan de Open Universiteit. De komende jaren zal ik mij gaan focussen op de adoptie van digitale communicatietechnologie door kwetsbare burgers. Dit onderzoek heeft raakvlakken met communicatie, design, gedragspsychologie en gezondheidstechnologie, waar tevens ook mijn interesses liggen. Voordat ik aan deze functie begon heb ik de master Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Daarnaast heb ik bij een socialmediabureau gewerkt waarin ik me onder andere bezig hield met de communicatie tussen overheidsinstantie en burger.  

Rosa Krause MSc
Ik heb een achtergrond als gedrags- en communicatiewetenschapper en gebruik deze kennis nu voor mijn promotieproject Let’s Get Digital. Het doel van dit onderzoekproject is de ontwikkeling van een interventiemix (combinatie uit online en offline activiteiten) om 65-plussers over de streep te trekken digitaal te gaan. Onderliggende doelen zijn vermindering van eenzaamheid, en het vergoten van de ervaren veiligheid en welzijn. Dit project is een deelproject van het overkoepelend OU-onderzoeksproject Veilige Stad.
Michelle Smits MSc
Als promovenda aan de Open Universiteit ben ik werkzaam binnen het Kanker Nazorgwijzer project. De Kanker Nazorgwijzer is een eHealth interventie gericht op het bevorderen van gezondheidsgedrag van voormalig kankerpatiënten. Binnen dit project onderzoek ik de rol van huisartsen in een blended care aanpak voor kanker nazorg. Mijn master Social Psychology heb ik aan de Universiteit van Tilburg behaald. Mijn interesse voor eHealth komt voort uit een schakeltraject Human and Technology Interaction aan TU Eindhoven. Voordat ik aan mijn PhD begon was ik werkzaam in de communicatiesector. 
 

 
Simone Tummers MSc
Na mijn studie Econometrics & Operations Research aan de UM en het opdoen van werkervaring in de consultancy, ben ik nu promovenda binnen het Active4Life-project. Hierbinnen ben ik verantwoordelijk voor de data science-gerelateerde aspecten. Het doel is de integratie van data uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken en met behulp van geavanceerde machine learning analyses meer inzicht krijgen in patronen in deze bestaande beweegdata. Dit kan uiteindelijk meer kennis geven over de factoren en gedragsdeterminanten die een rol spelen bij het gebruik en de effectiviteit van de bestaande beweegprogramma’s, en verschillen hierin tussen subpopulaties.
Esmee Volders MSc
Als promovenda houd ik mij bezig met onderzoek naar de relatie tussen bewegen en cognitief functioneren bij ouderen met chronische aandoeningen. Hierbij richt ik mij op de effecten van een fysieke activiteitstimulerende interventie op het cognitief functioneren bij deze doelgroep. Naast vragenlijsten maak ik ook gebruik van accelerometrie en digitale varianten van neuropsychologische testen. In mijn functie als promovenda begeleid ik ook studenten bij hun scriptie of stage.
Tjeerd de Zeeuw MSc
Binnen het Extending the Earcheck project ontwikkel ik een interventie om gehoorbeschermend gedrag bij jongeren te bevorderen. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van het Intervention Mapping protocol en worden een aantal recent ontwikkelde methodieken en (bijbehorende) R-packages gebruikt. Ik heb mijn master Psychologie behaald aan de Open Universiteit. Tevens ben ik afgestudeerd als gezondheidswetenschapper aan de Vrije Universiteit. Voor de start van mijn promotieonderzoek deed ik onderzoek naar, en gaf voorlichting over, het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de sport (dit doe ik nog een beperkt aantal uren). Daarnaast werkte ik in de forensische psychiatrie.

Onderwijs-/onderzoeksmedewerker

Jessie van der Velden 
Als onderwijs-/onderzoeksmedewerker ben ik verbonden aan zowel de vakgroep Gezondheidspsychologie als de vakgroep Algemene psychologie. Ik ben betrokken bij verschillende cursussen uit de bachelor- en masteropleidingen, waaronder Inleiding in de Psychologie en Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving. Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit het begeleiden van studenten, nakijken van verslagen, evalueren van cursussen en het verwerken van teksten in de online leeromgeving. Daarnaast ben ik als onderzoeksmedewerker werkzaam bij het Active4Life-project.