PSY_Gezondheidspsychologie_head_large.jpg
Onderzoeks- en onderwijsteam
 

Docenten

Prof. dr. Lilian Lechner
Als voorzitter van de vakgroep Gezondheidspsychologie behoort het onderzoek van de vakgroep en de coördinatie ervan tot een van mijn kerntaken. Bij Gezondheidspsychologie hebben we wetenschappelijk onderzoek heel hoog in het vaandel staan. Ik begeleid dan ook een flinke groep promovendi die bezig zijn met hun promotieonderzoek. Dat zijn zowel interne als externe aio’s, of buitenpromovendi die hun promotieonderzoek combineren met een baan buiten de universiteit. De onderzoekslijnen die ik begeleid, bevinden zich op meerdere gebieden: het verklaren van gezond of juist risicovol gedrag, maar ook het ontwikkelen, evalueren en implementeren van interventies die de gezondheid kunnen bevorderen. We proberen daarbij altijd een link te leggen met de praktijk, dus de vraag hoe we de gezondheid kunnen versterken van echte mensen in de echte praktijk. Die projecten betreffen verschillende doelgroepen en variëren in onderwerp van bijvoorbeeld het stimuleren van een gezonde leefstijl via eHealth tot het meer redzaam maken van chronische patiënten. Omdat gezondheid zo breed is, samenhangend met fysiek, psychisch en sociaal welzijn, maakt dit de mogelijkheden voor onderzoek binnen Gezondheidspsychologie heel breed, met veel kansen op verdieping. Daarbij is er altijd aandacht voor zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke relevantie.
Prof. dr. Catherine Bolman
Ik ben hoogleraar eHealth-toepassingen voor kwetsbare groepen. Mijn ambitie is de toegankelijkheid van dergelijke toepassingen (denk aan online zelfmanagementondersteuning bij ziekte, websites met gezondheidsinformatie, stoppen-met-roken-apps en beweegtrackers) te verbeteren voor kwetsbare groepen zoals ouderen, lager opgeleiden en chronisch zieken. Daarnaast richt mijn onderzoek zich op gezondheidsbevordering in brede zin, reikend van onderzoek naar factoren die samenhangen met leefstijl tot het testen van interventies op (kosten)effectiviteit. Ik begeleid ook scriptie- en stagestudenten op deze thema’s. Daarnaast geef ik onder andere het mastervak Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing.

Dr. Esther Bakker
Ik ben als programmaleider van de masteropleiding verantwoordelijk voor de inhoudelijke inrichting van de masteropleiding Psychology aan de Open Universiteit. Daarnaast ben ik als universitair docent Gezondheidspsychologie betrokken bij verschillende cursussen uit de bachelor- en masteropleiding Gezondheidspsychologie, waaronder Inleiding in de gezondheidspsychologie, Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel en Onderzoekspracticum Scriptieplan. Mijn onderzoek richt zich op gezondheidspsychologie bij (somatische) ziekte (bijvoorbeeld de impact van het hebben van een ziekte). Binnen dit thema begeleid ik ook scriptiestudenten, veelal zorgverleners, waarbij ervaringen uit de praktijk vaak de basis vormen voor zeer boeiende en relevante wetenschappelijke onderzoeksvragen.

Dr. Janet Boekhout
Als docent ben ik verantwoordelijk voor de cursus Inleiding in de Gezondheidspsychologie. In deze cursus wordt uiteengezet hoe leefstijlen samenhangen met gezondheid en ziekte, en welke theorieën worden gebruikt om gezond en ongezond gedrag te kunnen verklaren. Ook wordt ingegaan op ziekte, acceptatie van ziekte en op ziekterollen. Andere thema’s binnen de cursus zijn het gebruik van medische voorzieningen, de aard, symptomen en functie van pijn, en de rol van sociale steun als het gaat om 'coping' bij chronische ziekten. Verder ben ik examinator van de cursus Scriptieplan en begeleid ik bachelorthesisgroepen. Op onderzoeksgebied gaat mijn interesse uit naar healthy ageing, dus het proces van gezonde veroudering in relatie tot lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. Specifiek kijk ik daarbij naar hoe je lichamelijke activiteit kan stimuleren en welke verbanden er zijn tussen lichamelijke activiteit en eenzaamheid.
Dr. Rianne Golsteijn
Ik ben als universitair docent verbonden aan zowel de vakgroep Gezondheidspsychologie als de sectie Methoden en technieken. Binnen het onderwijs van de mastervariant Gezondheidspsychologie hou ik me met name bezig met de ontwikkeling van de cursus Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel en de begeleiding van masterscripties. Mijn onderzoeksinteresse richt zich vooral op het meten en bevorderen van beweeggedrag bij diverse doelgroepen (waaronder ouderen en kankerpatiënten), de effecten van bewegen op de gezondheid, e-health en kosteneffectiviteit.
Dr. Natascha de Hoog
Binnen Gezondheidspsychologie ben ik betrokken bij de cursus eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief. Verder houd ik mij vooral bezig met het Methoden en technieken-onderwijs van de bachelor Psychologie. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de invloed van sociale identiteit op gezondheidsgedrag en welbevinden en meer algemeen naar gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, en meta-analyse.
Dr. Marjan Nijkamp
Als universitair docent Gezondheidspsychologie ben ik onder andere verantwoordelijk voor de cursus Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving. In deze cursus wordt gekeken naar de (vaak onbewuste) invloed van onze omgeving op gezondheid en gedrag. Verder verzorg ik de cursussen Ziektebeleving en patiëntbegeleiding en Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel. De laatste cursus richt zich op de impact van een somatische aandoening op de kwaliteit van leven, de uitdagingen van het aanpassingsproces en de kunst van het aanvaarden. Mijn onderzoek richt zich op de gezondheidspsychologische aspecten van patiënten met een somatische ziekte. Wat houdt het in psychologische zin in om 'patiënt' te zijn of te worden? Ik benader het onderzoek als bruggenbouwer zowel vanuit het perspectief van de patiënt als de zorgverlener. Het doel is om mensen optimaal met hun beperking of ziekte te laten omgaan en om hun kwaliteit van leven te vergroten of zo goed mogelijk te behouden.
Dr. Denise Peels
Als universitair docent ben ik verantwoordelijk voor de cursus eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief. Deze cursus geeft inzicht in de rol van eHealth binnen de huidige gezondheidszorg, en specifiek op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire preventie. Daarbij wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen die eHealth hierbij heeft. Daarnaast ben ik betrokken bij de cursus Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing en de begeleiding van bachelor- en masterscriptiestudenten die willen afstuderen op een onderzoeksthema gerelateerd aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. Mijn onderzoeksinteresse gaat met name uit naar het bevorderen van beweeggedrag, de rol die eHealth hierin kan spelen, en via welke psychosociale processen dergelijke interventies een effect op beweeggedrag kunnen hebben.
Dr. Gjalt-Jorn Peters
Ik ben als universitair docent verbonden aan zowel de vakgroep Gezondheidspsychologie als aan de sectie Methoden en technieken. Mijn onderzoek richt zicht op risicogedrag in en om het uitgaansleven, zoals recreatief gebruik van drugs zoals alcohol, cannabis, ecstasy, GHB en ketamine, het gebruiken van gehoorbescherming en grensoverschrijding tijdens het flirten. Het doel van dit onderzoek is effectieve preventie mogelijk te maken, en daarom is een tweede aandachtspunt de vraag hoe we in het algemeen zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen waarom mensen doen wat ze doen (zogenaamde determinantenstudies), en hoe we die determinanten zo effectief mogelijk kunnen veranderen.
Dr. Trijntje Völlink
Als universitair docent doe ik onderzoek naar cyberpesten, discriminatie, vooroordelen en sociale veiligheid op scholen. We doen dit onderzoek vanuit verschillende Europese projecten. In een van de projecten maken we voor het eerst gebruik van de quality circles waarbij jongeren zelf materialen ontwikkelden tegen cyberpesten. Deze methode past goed binnen design thinking. Als universitair docent ben ik examinator van de cursus Interventies in de praktijk: positieve gezondheid, Diagnostiek in de gezondheidspsychologie en Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving. Tevens ben ik coach Motiverende gespreksvoering (MGV) en geef ik trainingen, workshops en intervisie aan studenten.
Dr. Roy Willems
Als postdoc onderzoeker werk ik aan verschillende onderzoeksprojecten. Mijn specialisatie ligt hierbij bij gedragsverandering, interventieontwikkeling en evaluatie. Momenteel werk ik aan twee Europese onderzoeksprojecten gericht op (cyber)pesten bij kinderen en tieners. Het GATE-BULL-project richt zich op het aanpakken van discriminerend pesten bij basisschoolkinderen uit groep 7 en 8. Het doel is om via een educatieve game en lesmateriaal discriminatie en vooroordelen bespreekbaar te maken en getuigen van pestincidenten handreikingen te geven om hier op een effectieve manier mee om te gaan. Het Blurred Lives-project richt zich op het aanpakken van cyberpesten onder tieners door middel van co-creatie. Dat wil zeggen dat de jongeren zelf, onder begeleiding van de onderzoeker, interventiematerialen ontwikkelen. Naast (cyber)pesten is psychosociale oncologie een belangrijk onderzoeksthema. Zo ben ik medeontwikkelaar van de Kanker Nazorg Wijzer, een online zelfmanagementprogramma voor herstel na de behandeling van kanker. Deze interventie is inmiddels als effectief bewezen en landelijk beschikbaar.

Promovendi

Eline Collombon MSc
Na het behalen van mijn master Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht wilde ik mij graag doorontwikkelen op wetenschappelijk gebied. Ik ben nu werkzaam als promovenda binnen het Active4Life-project. Binnen dit project houd ik mij voornamelijk bezig met de doorontwikkeling van de bestaande (e-health-)beweeginterventies om zo de effectiviteit te vergroten.
Juul Coumans MSc
Als promovenda doe ik onderzoek naar de effectiviteit van een online op maat gemaakte voedings- en beweeginterventie. Ook begeleid ik stagiaires die onderzoek (willen) doen naar voeding. Mijn onderzoeksinteresse gaat verder uit naar het bestuderen van de relatie tussen menselijk gedrag en cognitief functioneren.
Rosa Krause MSc
Ik heb een achtergrond als gedrags- en communicatiewetenschapper en gebruik deze kennis nu voor mijn promotieproject Let’s Get Digital. Het doel van dit onderzoekproject is de ontwikkeling van een interventiemix (combinatie uit online en offline activiteiten) om 65-plussers over de streep te trekken digitaal te gaan. Onderliggende doelen zijn vermindering van eenzaamheid, en het vergoten van de ervaren veiligheid en welzijn. Dit project is een deelproject van het overkoepelend OU-onderzoeksproject Veilige Stad.
 Simone Tummers MSc
Na mijn studie Econometrics & Operations Research en het opdoen van werkervaring, ben ik nu promovenda binnen het Active4Life-project, waarbinnen ik verantwoordelijk ben zijn voor de data science-gerelateerde aspecten. Het doel van dit project is meer inzicht te krijgen in patronen in bestaande beweegdata, die meer kennis kunnen geven over de factoren en gedragsdeterminanten die een rol spelen bij het gebruik en de effectiviteit van de bestaande beweegprogramma’s.
Esmee Volders MSc
Als promovenda houd ik mij bezig met onderzoek naar de relatie tussen bewegen en cognitief functioneren bij ouderen met chronische aandoeningen. Hierbij richt ik mij op de effecten van een fysieke activiteitstimulerende interventie op het cognitief functioneren bij deze doelgroep. Naast vragenlijsten maak ik ook gebruik van accelerometrie en digitale varianten van neuropsychologische testen. In mijn functie als promovenda begeleid ik ook studenten bij hun scriptie of stage.
Lieke Duijsens
Na mijn studie Biomedische Wetenschappen - waarbij ik mij gespecialiseerd heb in levensstijlinterventies - ben ik op zoek gegaan naar een project binnen de gezondheidsbevordering. Dit bracht mij bij het 'Healthy Ageing'-project, waarbij ik sinds 01 september 2020 als promovenda betrokken ben. Binnen het onderzoeksproject wordt een integrale wijkaanpak ontwikkeld om ouderen met een laag opleidingsniveau te ondersteunen bij gezond ouder worden, in de breedste zin van het woord. Onderliggende doelen zijn het verbeteren van fysieke activiteit, het versterken van sociale cohesie en een leefomgeving creëren waarin een actief en gezond leven wordt ondersteund.
Tjeerd de Zeeuw
Binnen het Extending the Earcheck project ontwikkel ik een interventie om gehoorbeschermend gedrag bij jongeren te bevorderen. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van het Intervention Mapping protocol en worden een aantal recent ontwikkelde methodieken en (bijbehorende) R-packages gebruikt. Ik heb mijn master Psychologie behaald aan de Open Universiteit. Tevens ben ik afgestudeerd als gezondheidswetenschapper aan de Vrije Universiteit. Voor de start van mijn promotieonderzoek deed ik onderzoek naar, en gaf voorlichting over, het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de sport (dit doe ik nog een beperkt aantal uren). Daarnaast werkte ik in de forensische psychiatrie.

Michelle Smits MSc
Als promovenda aan de Open Universiteit ben ik werkzaam binnen het Kanker Nazorgwijzer project. De Kanker Nazorgwijzer is een eHealth interventie gericht op het bevorderen van gezondheidsgedrag van voormalig kankerpatiënten. Binnen dit project onderzoek ik de rol van huisartsen in een blended care aanpak voor kanker nazorg. Mijn master Social Psychology heb ik aan de Universiteit van Tilburg behaald. Mijn interesse voor eHealth komt voort uit een schakeltraject Human and Technology Interaction aan TU Eindhoven. Voordat ik aan mijn PhD begon was ik werkzaam in de communicatiesector.