null Gezondheidspsychologie

PSY_Gezondheidspsychologie_head_large.jpg
Gezondheidspsychologie
Gezondheidspsychologie richt zich op de psychologische en sociale aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt aan actuele gezondheidsvraagstukken.

Preventie en optimaal functioneren

Enerzijds gaat het hierbij om preventie met als doel om gezondheidsproblemen te voorkomen. Dus hoe stimuleren we een gezonde leefstijl en zorgen we ervoor dat mensen over optimale vaardigheden en omstandigheden beschikken om gezonde keuzes te maken? Anderzijds willen we mensen met gezondheidsproblemen in staat stellen zo optimaal mogelijk te functioneren. Dus hoe kunnen chronisch zieken toch zelf regie houden over hun leven, en er het beste uithalen?
Onder de tabs onder aan deze pagina vindt u een uitgebreid overzicht van ons team, onze onderzoeksthema’s en projecten.

Onderwijs
De vakgroep Gezondheidspsychologie verzorgt onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum.
Lees meer over onze masteropleiding

Volg ons op onze LinkedIn-pagina.
Onze publicaties vindt u in onze research database.

Onderzoek

Gezondheidspsychologisch onderzoek concentreert zich op gezondheid en ziekte, met bijzondere aandacht voor leefstijl en psychosociale determinanten daarvan, voorlichting en de effectiviteit van interventies. Bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid is hierbij leidend.

Voorbeelden van onderzoek reiken van preventief gedrag en leefstijl, zoals het stimuleren van mensen om meer te gaan bewegen, tot onderzoek naar de psychologische factoren die een rol spelen bij ziekten zoals kanker. Sterke nadruk ligt op de invloed van voorlichting en communicatie, sociale interactie en de effectiviteit van gezondheidsbevorderende interventies. Deze zijn gericht op het algemeen publiek, risicogroepen of patiënten.

De vakgroep gezondheidspsychologie doet kortom veel onderzoek naar determinanten van risicogedrag, bij voorkeur gekoppeld aan interventieontwikkeling en de evaluatie van effecten van interventies (ook kosten-effectiviteit).

Een overzicht van de onderzoeksthema’s van de vakgroep Gezondheidspsychologie vindt u op de pagina Onderzoeksthema’s.

Volg onze LinkedIn-pagina voor de meest actuele informatie over ons onderzoek.

Vakgroepleider Lilian Lechner over gezondheidspsychologie

Onderzoeksthema's

Het onderzoek van de vakgroep Gezondheidspsychologie concentreert zich op de volgende onderzoeksthema's:

Het scriptieonderzoek van onze masterstudenten en de mogelijkheden voor onderzoeksstages passen binnen deze thema's.

Hieronder volgt een uitgebreidere beschrijving per thema. Een overzicht van ons lopende en (recent) afgesloten onderzoek vindt u op de pagina Onderzoeksprojecten.

Meer over onze onderzoeksthema’s

Gezondheidsbevordering

Gezondheidspsychologie heeft als ultiem doel gezondheid te bevorderen en te versterken. Tot het brede onderzoeksthema Gezondheidsbevordering behoort al het onderzoek dat tot doel heeft de gezondheid in een brede definitie (fysieke, mentale en sociale, maar ook positieve gezondheid) te verbeteren. We maken gebruik van verschillende soorten interventies of programma’s om dat doel te bereiken. Zo onderzoeken we face-to-face-interventies (individuele coaching, maar ook groepsinterventies), online e-health-interventies (advies op maat, wearables, mobiele toepassingen), en combinaties van face-to-face samen met e-health.

Interventies zijn gericht op de algemene bevolking of op specifieke settings, zoals op school, in de wijk, op het werk, via de eerste lijn of via zorginstellingen. Die settings zijn duidelijk gerelateerd aan de verschillende doelgroepen die we proberen te bereiken: jongeren bereik je het beste via school (bijvoorbeeld met een pestpreventieproject); andere groepen met een verhoogd gezondheidsrisico (denk aan ouderen, of groepen met een minder gunstige sociaal-economische positie) bereik je bijvoorbeeld het beste via hun eigen gemeenschap of community (denk aan een lokale Healthy Ageing-interventie) of via de eerste lijn (bijvoorbeeld met een doorverwijzing naar een leefstijlcoach via de huisarts of fysiotherapeut). En patiëntgroepen bereik je het beste via de zorg (bijvoorbeeld met een zelfmanagementinterventie voor voormalige kankerpatiënten via hun hulpverlener) of via hun eigen netwerken (bijvoorbeeld met online patiëntcommunities).

Binnen al die typen interventies, doelgroepen en settings gebruiken we een zeer breed scala aan soorten theorieën en methodieken om gedragsverandering en gezondheid planmatig en optimaal passend bij de doelstelling te stimuleren. Denk bij die methodieken bijvoorbeeld aan educatie, vaardigheidstrainingen, monitoren van gedrag, leren via modeling, coaching, Motivational Interviewing en counseling. Al die verschillende aspecten van gezondheidsbevordering lenen zich uitstekend voor veel en uiteenlopend onderzoek (zoals pilot-, proces-, effect- en implementatieonderzoek).

Gedragsverklaring

Allerlei aspecten in ons dagelijks leven beïnvloeden onze fysieke, mentale en sociale gezondheid. Denk aan: een (on)gezonde omgeving, genetische aanleg, of – heel belangrijk – gedrag. Wanneer we in de Gezondheidspsychologie gezondheid willen bevorderen doen we dat vaak via positieve beïnvloeding van gedrag (zie ook het thema Gezondheidsbevordering). Om gedrag te kunnen beïnvloeden, moeten we eerst goed kunnen verklaren waarom mensen doen wat ze doen. Zo is het belangrijk inzicht te krijgen in waarom mensen ongezond of risicovol gedrag vertonen. Waarom roken mensen? Waarom eten ze ongezond? Waardoor volgen patiënten de adviezen van hun arts niet op, of gebruiken mensen de beschikbare ondersteuning niet? Waarom pesten jongeren elkaar? En, zeker zo belangrijk: waarom vertonen we gedrag dat onze gezondheid juist positief beïnvloedt? Waarom lukt het sommige mensen wél om langdurig voldoende te bewegen en waarom kunnen sommige patiënten ondanks hun beperkingen toch prima functioneren? Waarom kunnen bepaalde mensen beter omgaan met stress dan andere?
Ons gedrag (zowel gezond als ongezond) kunnen verklaren en begrijpen is dus essentieel om aanknopingspunten te krijgen om gedrag positief te beïnvloeden. Bij het verklaren van gedrag kijken we vanuit verschillende modellen en theorieën naar factoren die van invloed zijn op ons gedrag. We kunnen daarbij letten op algemene kenmerken van een persoon (leeftijd, opleiding, geslacht), fysieke kenmerken (bijvoorbeeld iemands beperkingen of ziekte), psychologische aspecten (motivatie, attitude, zelfvertrouwen, gewoonten, of persoonskenmerken, zoals veerkracht), en de omgeving van een persoon (denk aan sociale steun of een obesogene omgeving). Al deze factoren kunnen elkaar en hun relatie met gedrag ook weer beïnvloeden. Zo kan een ongezonde omgeving het moeilijker maken een goed voornemen om te zetten in daadwerkelijk gezonder gedrag. Meer inzicht krijgen in (de samenhang van) deze factoren is een van de kernonderdelen van onderzoek in ons veld.

Leefstijl en risicogedrag

Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan een gezond voedingspatroon, voldoende beweging, het bijdragen aan een rookvrije generatie, veilig seksueel gedrag, het verminderen van stress of aan het uitgaansleven gerelateerd risicogedrag (zoals alcohol- of drugsgebruik). We onderzoeken factoren die van invloed kunnen zijn op iemands leefstijl (zie ook het thema Gedragsverklaring): kennis, motivatie, zelfvertrouwen of iemands sociale invloeden kunnen hier bijvoorbeeld een belangrijke rol in spelen. Ook onderzoeken we op welke manier we de leefstijl positief kunnen beïnvloeden (zie ook het thema Gezondheidsbevordering) en ontwikkelen we evidence-based interventies om dit te bewerkstelligen. 
Enkele praktische voorbeelden van ons onderzoek rond het thema Leefstijl en risicogedrag zijn bijvoorbeeld het inventariseren met behulp van online dagboekmethoden en ecologische mobiele metingen (EMA) van factoren die iemands voedingspatroon of alcoholconsumptie beïnvloeden, bevordering van een gezond voedingspatroon en beweeggedrag met behulp van e-health-toepassingen, zoals online advies-op-maat-interventies of activity trackers, stoppen met roken met ondersteuning van een persoonlijke coach, het verminderen van stress door de inzet van mindfulness, of landelijke campagnes om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarbij evalueren we de effecten van veranderingen in leefstijl- en risicogedragingen op belangrijke gezondheidsuitkomsten, zoals welbevinden, cognitief functioneren, eenzaamheid en kwaliteit van leven (zie ook het thema Kwaliteit van Leven).

Kwaliteit van leven en welbevinden

Patiënten met een chronische ziekte, zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes en COPD, ervaren vaak een lagere kwaliteit van leven en verminderd welbevinden in vergelijking tot gezonde mensen. De theorie en onderzoek onder diverse patiëntengroepen laten zien dat de fysieke, mentale en psychosociale klachten bijdragen aan die verminderde kwaliteit van leven, evenals een ongezonde leefstijl. Welbevinden en de kwaliteit van leven is dan ook een belangrijk onderdeel van positieve gezondheid.
Binnen dit thema doen wij onderzoek naar de (psychosociale) factoren die samenhangen met kwaliteit van leven en de implementatie en evaluatie van interventies die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Onze interventies versterken de eigen regie en veerkracht door het bevorderen van de fysieke en mentale fitheid alsook de sociale verbondenheid van mensen. In onze studies betrekken we de doelgroep steeds vaker van het begin tot het einde bij de ontwikkeling van de interventie: de community-aanpak, quality circles (onderdeel van Design Thinking) en focusgroepen zijn hier voorbeelden van.

Sociaal welbevinden en veiligheid

Sociaal welbevinden beschrijft de mate waarin iemand functioneert in de maatschappij. Denk hierbij aan de mate waarin iemand zich verbonden voelt met zijn sociale omgeving, de kwaliteit van de relaties van die persoon, en de mate waarin iemand denkt iets te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Zich verbonden voelen met de sociale omgeving heeft tevens een belangrijke invloed op het gevoel van veiligheid en daarmee op het geestelijk welbevinden. Er zijn meerdere belangrijke factoren die ons gevoel van sociaal welbevinden en veiligheid bedreigen, die per doelgroep verschillen. Zo hebben ouderen een groter risico op gevoelens van eenzaamheid door verlies van sociale contacten. Voor hen is het belangrijk actief betrokken te blijven bij hun omgeving en sociale contacten te ontwikkelen. Voor kinderen en jongeren is het belangrijk in een sociaal veilig klimaat op te groeien, waarin het risico op pesten minimaal is en de school op een actieve manier omgaat met pestincidenten.
Digitale media spelen een belangrijke rol voor ons sociaal welbevinden en kunnen dit zowel positief als negatief beïnvloeden. Door ouderen te integreren in dit digitale tijdperk kunnen ze ook bij verminderde mobiliteit optimaal functioneren in de maatschappij en investeren in sociale contacten. Voor jongeren maken sociale media een belangrijk onderdeel uit van hun sociale ontwikkeling, maar ze kunnen ook een bedreiging vormen in de vorm van cyberpesten. Tevens kan primair gebruik van digitale communicatiemiddelen weer leiden tot gevoelens van eenzaamheid door gebrek aan fysiek contact. Leren omgaan met nieuwe communicatietechnologieën is daarom van groot belang.

Ziektebeleving en patiëntbegeleiding

Een medische diagnose kan een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van leven en maakt de patiënt extra kwetsbaar voor psychosociale problematiek. Hoe kunnen we voorkomen dat de somatische aandoening ook nog de mentale gezondheid bedreigt of dat de lichamelijke conditie verder verslechtert? Hoe zorgen we voor voldoende veerkracht en eigen regie?
Het onderzoek binnen deze lijn is zowel vanuit het perspectief van de patiënt als dat van de zorgverlener opgezet. Het doel is mensen optimaal met hun beperking of ziekte te laten omgaan en om hun kwaliteit van leven te vergroten of zo goed mogelijk te houden. Voorbeelden van onderzoek binnen dit thema zijn: verschillen in opvattingen over de ziekte tussen patiënten en zorgverleners, het acceptatieproces en leren loslaten van oude patronen en verwachtingen, emotionele reacties (angst, somberheid, boosheid en onzekerheid), hulpvraaggedrag, de ervaren kwaliteit van zorg, coping en zelfmanagement bij chronische ziekten, e-health- & leefstijlinterventies en patiëntbegeleiding bij stressvolle medische ingrepen.

Kwetsbare groepen

Hoewel onze levensverwachting groeit en we ons langer gezond voelen, is deze winst niet voor iedereen bereikbaar, en zijn er groepen in de maatschappij die qua gezondheid kwetsbaarder zijn dan anderen. Met kwetsbare groepen bedoelen we groepen in de maatschappij die een achterstand in hun gezondheid (lichamelijk of psychisch) hebben, of in moeilijke leefomstandigheden verkeren.

Een belangrijke groep vormen mensen met een laag opleidingsniveau. Ondanks inspanningen op het gebied van preventie en zorg zijn zij vaker chronisch ziek en hebben een ongezondere leefstijl. Onder andere hun leefomstandigheden, zoals armoede, maken hen kwetsbaar, maar ook de vaak minder ontwikkelde digitale vaardigheden en geletterdheid, en lage gezondheidsvaardigheden.
Ook de sterk groeiende groep van ouderen kan gezien worden als een kwetsbare groep door hun vaak zeer hoge leeftijd en daarmee gepaard gaande gezondheidsklachten, co-morbiditeit en een beperkt sociaal netwerk (onder andere door verlies van de partner of ver weg wonende kinderen). Daarbij kunnen ze vaak moeilijk meekomen in de snel veranderende (digitale) samenleving. De aandacht in ons onderzoeksthema gaat onder meer uit naar hoe we bereik en gebruik van (e-health-)interventies in deze groepen kunnen verbeteren en hoe we hen kunnen helpen digitaal vaardig te worden.

Oratie Catherine Bolman over e-health

Op 25 januari 2019 sprak prof. dr. Catherine Bolman, hoogleraar eHealth, haar oratie uit.
Titel: eHealth bij kwetsbare groepen: een uitdaging (pdf)
Zie ook het persbericht: 'Maak eHealth ook voor kwetsbare groepen geschikt.'
Of bekijk de opnames van de oratie en het eraan voorafgaande symposium over ehealth.

Onderzoeks- en onderwijsteam

Docenten

Prof. dr. Lilian Lechner
Als voorzitter van de vakgroep Gezondheidspsychologie behoort het onderzoek van de vakgroep en de coördinatie ervan tot een van mijn kerntaken. Bij Gezondheidspsychologie hebben we wetenschappelijk onderzoek heel hoog in het vaandel staan. Ik begeleid dan ook een flinke groep promovendi die bezig zijn met hun promotieonderzoek. Dat zijn zowel interne als externe aio’s, of buitenpromovendi die hun promotieonderzoek combineren met een baan buiten de universiteit. De onderzoekslijnen die ik begeleid, bevinden zich op meerdere gebieden: het verklaren van gezond of juist risicovol gedrag, maar ook het ontwikkelen, evalueren en implementeren van interventies die de gezondheid kunnen bevorderen. We proberen daarbij altijd een link te leggen met de praktijk, dus de vraag hoe we de gezondheid kunnen versterken van echte mensen in de echte praktijk. Die projecten betreffen verschillende doelgroepen en variëren in onderwerp van bijvoorbeeld het stimuleren van een gezonde leefstijl via eHealth tot het meer redzaam maken van chronische patiënten. Omdat gezondheid zo breed is, samenhangend met fysiek, psychisch en sociaal welzijn, maakt dit de mogelijkheden voor onderzoek binnen Gezondheidspsychologie heel breed, met veel kansen op verdieping. Daarbij is er altijd aandacht voor zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke relevantie.
Prof. dr. Catherine Bolman
Ik ben hoogleraar eHealth-toepassingen voor kwetsbare groepen. Mijn ambitie is de toegankelijkheid van dergelijke toepassingen (denk aan online zelfmanagementondersteuning bij ziekte, websites met gezondheidsinformatie, stoppen-met-roken-apps en beweegtrackers) te verbeteren voor kwetsbare groepen zoals ouderen, lager opgeleiden en chronisch zieken. Daarnaast richt mijn onderzoek zich op gezondheidsbevordering in brede zin, reikend van onderzoek naar factoren die samenhangen met leefstijl tot het testen van interventies op (kosten)effectiviteit. Ik begeleid ook scriptie- en stagestudenten op deze thema’s. Daarnaast geef ik onder andere het mastervak Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing.

Dr. Esther Bakker
Ik ben als programmaleider van de masteropleiding verantwoordelijk voor de inhoudelijke inrichting van de masteropleiding Psychology aan de Open Universiteit. Daarnaast ben ik als universitair docent Gezondheidspsychologie betrokken bij verschillende cursussen uit de bachelor- en masteropleiding Gezondheidspsychologie, waaronder Inleiding in de gezondheidspsychologie, Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel en Onderzoekspracticum Scriptieplan. Mijn onderzoek richt zich op gezondheidspsychologie bij (somatische) ziekte (bijvoorbeeld de impact van het hebben van een ziekte). Binnen dit thema begeleid ik ook scriptiestudenten, veelal zorgverleners, waarbij ervaringen uit de praktijk vaak de basis vormen voor zeer boeiende en relevante wetenschappelijke onderzoeksvragen.

Dr. Janet Boekhout
Als docent ben ik verantwoordelijk voor de cursus Inleiding in de Gezondheidspsychologie. In deze cursus wordt uiteengezet hoe leefstijlen samenhangen met gezondheid en ziekte, en welke theorieën worden gebruikt om gezond en ongezond gedrag te kunnen verklaren. Ook wordt ingegaan op ziekte, acceptatie van ziekte en op ziekterollen. Andere thema’s binnen de cursus zijn het gebruik van medische voorzieningen, de aard, symptomen en functie van pijn, en de rol van sociale steun als het gaat om 'coping' bij chronische ziekten. Verder ben ik examinator van de cursus Scriptieplan en begeleid ik bachelorthesisgroepen. Op onderzoeksgebied gaat mijn interesse uit naar healthy ageing, dus het proces van gezonde veroudering in relatie tot lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. Specifiek kijk ik daarbij naar hoe je lichamelijke activiteit kan stimuleren en welke verbanden er zijn tussen lichamelijke activiteit en eenzaamheid.
Dr. Rianne Golsteijn
Ik ben als universitair docent verbonden aan zowel de vakgroep Gezondheidspsychologie als de sectie Methoden en technieken. Binnen het onderwijs van de mastervariant Gezondheidspsychologie hou ik me met name bezig met de ontwikkeling van de cursus Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel en de begeleiding van masterscripties. Mijn onderzoeksinteresse richt zich vooral op het meten en bevorderen van beweeggedrag bij diverse doelgroepen (waaronder ouderen en kankerpatiënten), de effecten van bewegen op de gezondheid, e-health en kosteneffectiviteit.
Dr. Natascha de Hoog
Binnen Gezondheidspsychologie ben ik betrokken bij de cursus eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief. Verder houd ik mij vooral bezig met het Methoden en technieken-onderwijs van de bachelor Psychologie. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de invloed van sociale identiteit op gezondheidsgedrag en welbevinden en meer algemeen naar gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, en meta-analyse.
Dr. Marjan Nijkamp
Als universitair docent Gezondheidspsychologie ben ik onder andere verantwoordelijk voor de cursus Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving. In deze cursus wordt gekeken naar de (vaak onbewuste) invloed van onze omgeving op gezondheid en gedrag. Verder verzorg ik de cursussen Ziektebeleving en patiëntbegeleiding en Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel. De laatste cursus richt zich op de impact van een somatische aandoening op de kwaliteit van leven, de uitdagingen van het aanpassingsproces en de kunst van het aanvaarden. Mijn onderzoek richt zich op de gezondheidspsychologische aspecten van patiënten met een somatische ziekte. Wat houdt het in psychologische zin in om 'patiënt' te zijn of te worden? Ik benader het onderzoek als bruggenbouwer zowel vanuit het perspectief van de patiënt als de zorgverlener. Het doel is om mensen optimaal met hun beperking of ziekte te laten omgaan en om hun kwaliteit van leven te vergroten of zo goed mogelijk te behouden.
Dr. Denise Peels
Als universitair docent ben ik verantwoordelijk voor de cursus eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief. Deze cursus geeft inzicht in de rol van eHealth binnen de huidige gezondheidszorg, en specifiek op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire preventie. Daarbij wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen die eHealth hierbij heeft. Daarnaast ben ik betrokken bij de cursus Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing en de begeleiding van bachelor- en masterscriptiestudenten die willen afstuderen op een onderzoeksthema gerelateerd aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. Mijn onderzoeksinteresse gaat met name uit naar het bevorderen van beweeggedrag, de rol die eHealth hierin kan spelen, en via welke psychosociale processen dergelijke interventies een effect op beweeggedrag kunnen hebben.
Dr. Gjalt-Jorn Peters
Ik ben als universitair docent verbonden aan zowel de vakgroep Gezondheidspsychologie als aan de sectie Methoden en technieken. Mijn onderzoek richt zicht op risicogedrag in en om het uitgaansleven, zoals recreatief gebruik van drugs zoals alcohol, cannabis, ecstasy, GHB en ketamine, het gebruiken van gehoorbescherming en grensoverschrijding tijdens het flirten. Het doel van dit onderzoek is effectieve preventie mogelijk te maken, en daarom is een tweede aandachtspunt de vraag hoe we in het algemeen zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen waarom mensen doen wat ze doen (zogenaamde determinantenstudies), en hoe we die determinanten zo effectief mogelijk kunnen veranderen.
Dr. Trijntje Völlink
Als universitair docent doe ik onderzoek naar cyberpesten, discriminatie, vooroordelen en sociale veiligheid op scholen. We doen dit onderzoek vanuit verschillende Europese projecten. In een van de projecten maken we voor het eerst gebruik van de quality circles waarbij jongeren zelf materialen ontwikkelden tegen cyberpesten. Deze methode past goed binnen design thinking. Als universitair docent ben ik examinator van de cursus Interventies in de praktijk: positieve gezondheid, Diagnostiek in de gezondheidspsychologie en Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving. Tevens ben ik coach Motiverende gespreksvoering (MGV) en geef ik trainingen, workshops en intervisie aan studenten.
Dr. Roy Willems
Als postdoc onderzoeker werk ik aan verschillende onderzoeksprojecten. Mijn specialisatie ligt hierbij bij gedragsverandering, interventieontwikkeling en evaluatie. Momenteel werk ik aan twee Europese onderzoeksprojecten gericht op (cyber)pesten bij kinderen en tieners. Het GATE-BULL-project richt zich op het aanpakken van discriminerend pesten bij basisschoolkinderen uit groep 7 en 8. Het doel is om via een educatieve game en lesmateriaal discriminatie en vooroordelen bespreekbaar te maken en getuigen van pestincidenten handreikingen te geven om hier op een effectieve manier mee om te gaan. Het Blurred Lives-project richt zich op het aanpakken van cyberpesten onder tieners door middel van co-creatie. Dat wil zeggen dat de jongeren zelf, onder begeleiding van de onderzoeker, interventiematerialen ontwikkelen. Naast (cyber)pesten is psychosociale oncologie een belangrijk onderzoeksthema. Zo ben ik medeontwikkelaar van de Kanker Nazorg Wijzer, een online zelfmanagementprogramma voor herstel na de behandeling van kanker. Deze interventie is inmiddels als effectief bewezen en landelijk beschikbaar.

Promovendi

Eline Collombon MSc
Na het behalen van mijn master Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht wilde ik mij graag doorontwikkelen op wetenschappelijk gebied. Ik ben nu werkzaam als promovenda binnen het Active4Life-project. Binnen dit project houd ik mij voornamelijk bezig met de doorontwikkeling van de bestaande (e-health-)beweeginterventies om zo de effectiviteit te vergroten.
Juul Coumans MSc
Als promovenda doe ik onderzoek naar de effectiviteit van een online op maat gemaakte voedings- en beweeginterventie. Ook begeleid ik stagiaires die onderzoek (willen) doen naar voeding. Mijn onderzoeksinteresse gaat verder uit naar het bestuderen van de relatie tussen menselijk gedrag en cognitief functioneren.
Rosa Krause MSc
Ik heb een achtergrond als gedrags- en communicatiewetenschapper en gebruik deze kennis nu voor mijn promotieproject Let’s Get Digital. Het doel van dit onderzoekproject is de ontwikkeling van een interventiemix (combinatie uit online en offline activiteiten) om 65-plussers over de streep te trekken digitaal te gaan. Onderliggende doelen zijn vermindering van eenzaamheid, en het vergoten van de ervaren veiligheid en welzijn. Dit project is een deelproject van het overkoepelend OU-onderzoeksproject Veilige Stad.
  Simone Tummers MSc
Na mijn studie Econometrics & Operations Research en het opdoen van werkervaring, ben ik nu promovenda binnen het Active4Life-project, waarbinnen ik verantwoordelijk ben zijn voor de data science-gerelateerde aspecten. Het doel van dit project is meer inzicht te krijgen in patronen in bestaande beweegdata, die meer kennis kunnen geven over de factoren en gedragsdeterminanten die een rol spelen bij het gebruik en de effectiviteit van de bestaande beweegprogramma’s.
Esmee Volders MSc
Als promovenda houd ik mij bezig met onderzoek naar de relatie tussen bewegen en cognitief functioneren bij ouderen met chronische aandoeningen. Hierbij richt ik mij op de effecten van een fysieke activiteitstimulerende interventie op het cognitief functioneren bij deze doelgroep. Naast vragenlijsten maak ik ook gebruik van accelerometrie en digitale varianten van neuropsychologische testen. In mijn functie als promovenda begeleid ik ook studenten bij hun scriptie of stage.

 

Onderzoeksprojecten

De vakgroep Gezondheidspsychologie werkt momenteel aan de volgende onderzoeksprojecten:

Actief Plus
Het effect op het cognitief functioneren van ouderen met een mobiliteitsbeperking
Catherine Bolman, Lilian Lechner, Esmee VoldersRenate de Groot (i.s.m. de faculteit Onderwijswetenschappen) met steun van de Hersenstichting

Blurred Lives
Europees project tegen pesten
Trijntje Völlink
Zie ook: 
Cyberpesten aanpakken mét scholieren
- de projectpagina Blurred Lives

GATE-BULL (Using a games approach to teach children about discriminatory bullying)
Europees project tegen discriminerend pesten
Trijntje Völlink
Zie ook: 
Discriminerend pesten op basisscholen
- de projectpagina GATE-BULLl
- trainingsdag Een veilige klas voor iedereen

Bewegen bij patiënten met fibromyalgie
Karen Goebels Prak
PhD (buitenpromovendus)

Welbevinden binnen de gerontopsychiatrie
Elja van de Wolf
PhD (buitenpromovendus)

Afgeronde projecten

Actief Plus aangepast voor ouderen met beperking
Janet Boekhout
PhD (buitenpromovendus)
- lees: Meer bewegen maakt niet minder eenzaam bij lichamelijke beperking
- promotie 7-11-2019 - persbericht: ‘Effect van lichamelijke beperking op eenzaamheid bij ouderen wordt onderschat’
- bekijk de video 

Bekijk de masterclass Healthy active ageing (12 april 2019)

 

OncoActief
Beweegadvies voor prostaat- en darmkankerpatiënten
Rianne Golsteijn - PhD
- zie ook: Fitter na kanker dankzij Onco-Active
- promotie 22-11-2019, zie het persbericht: Sneller herstel voor kankerpatiënten dankzij beweegadviezen-op-maat

Rol van gewoonte bij beweeggedrag
Rob van Bree - PhD (buitenpromovendus)
- promotie 29-6-2018, zie het persbericht: De rol van gewoonte bij beweeggedrag 
- bekijk de video van de promotieplechtigheid

Dankbaarheid (i.s.m. vakgroep Levenslooppsychologie)
Lilian Jans-Beken - PhD (buitenpromovendus)
- lees het proefschrit:Appreciating gratitude: new perspectives on the gratitude-mental health connection
- promotie 14-3-2018, zie het persbericht: Dankbaarheid als bouwsteen van levensvreugde?
- bekijk de video van de promotieplechtigheid

Voeding, misvattingen en consequenties
Vincent van Buul - PhD (buitenpromovendus)
- lees het proefschrift: Nutrition information usage in food choices: a collection of interdisciplinary studies, with a focus on understanding the relation between intention and behavior
- promotie 9-3-2018, zie het persbericht: Waarom we ondanks alle informatie ongezond blijven eten
- bekijk de video van de promotieplechtigheid

Snackimpuls: ESM naar onbewuste snack-motieven
Saskia Wouters - PhD
- lees het proefschrift: Between-meal snacking in daily life
- promotie 22-3-2018, zie het persbericht: Waarom snacken we tussen de maaltijden door?
- zie ook: Waarom grijp je naar een reep chocola als het even tegenzit?
- bekijk de video van de promotieplechtigheid

Kanker Nazorg Wijzer: leefstijl na kanker
Roy Willems - PhD
- lees het proefschrift: Kanker nazorg wijzer: development and evaluation of a computer-tailored self-management intervention providing psychosocial support for cancer survivors
- promotie 8-3-2018, zie het persbericht: Promovendi ontwikkelen en evalueren Kanker Nazorg Wijzer
- bekijk de video van de promotieplechtigheid

Kanker Nazorg Wijzer: leefstijl na kanker
Iris Kanera - PhD
- lees het proefschrift: Web-based lifestyle support for cancer survivors
- promotie 8-3-2018, zie het persbericht: Promovendi ontwikkelen en evalueren Kanker Nazorg Wijzer
- bekijk de video van de promotieplechtigheid

Actief plus, beweegadvies op maat voor 50-plusser
Denise Peels - PhD
- promotie 9-1-2015, zie het persbericht: Beweegprogramma 'Actief Plus' vermindert chronische aandoeningen
- zie de video van de promotieplechtigheid

Ik beweeg, integreren Motivational Interviewing in eHealth
Stijn Friederichs - PhD
- promotie 23-10-2015, zie het persbericht: 'Online personal coach leidt tot meer lichaamsbeweging'
- zie de video van de promotieplechtigheid

Pestkoppenstoppen, cyberpesten bij jongeren
Niels Jacobs - PhD
- promotie 11-12-2015, zie het persbericht: 'Promovendus ontwikkelt en evalueert online anti-cyberpestprogramma'
- zie de video van de promotieplechtigheid

Rook Vrij Hart project
Nadine Berndt - PhD
- promotie 15-11-2013: lees het proefschrift: Smoking cessation in patients with coronary heart disease
- lees ook: RookVrijHart-methode effectief bij lager opgeleide en twijfelende rokers
- zie de video van de promotieplechtigheid

Online risicogedrag bij jongeren
Joyce Kerstens (in samenwerking met de opleiding Rechtswetenschappen) - PhD
- lees het proefschrift: Youth and cybersafety
- promotie 4-12-2015, lees het persbericht: Ervaringen van jongeren moeten uitgangspunt beleid cybersafety zijn

Actief plus, beweegadvies op maat voor 50-plussers
Maartje van Stralen

Bewegen bij kankerpatiënten
Caroline Charlier

Psychosociale screening bij kankerpatiënten
Vivian Braeken