OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Onderzoeks- en onderwijsteam

Hoogleraren

Mw. prof. dr. Renate de Groot
Als voorzitter van de vakgroep Voorwaarden voor een Leven Lang Leren behoort het onderzoek van de vakgroep en de coördinatie ervan tot een van mijn kerntaken. Bij onze vakgroep hebben we wetenschappelijk onderzoek heel hoog in het vaandel staan. Ik begeleid dan ook vele promovendi die bezig zijn met hun promotieonderzoek op bijna alle thema’s die hier eerder al genoemd zijn. Ik ben leerstoelhouder van de leerstoel ‘Biopsychologie van Leren’. Mijn onderzoek richt zich vooral op de biopsychologische voorwaarden van leren en cognitie in levenslang perspectief. Tevens begeleid ik scriptiestudenten op deze thema’s en ben examinator in de cursus Atelier ‘Brein, Leefstijl & Leren’.

Ik heb een achtergrond in de gezondheidswetenschappen, neuropsychologie, neurowetenschappen en onderwijswetenschappen wat maakt dat ik zeer multidisciplinair ben. Ik zie het dan ook als mijn kerntaak om samenwerking tot stand te brengen, en expertise vanuit diverse disciplines (praktijk en wetenschappelijk) met elkaar te verbinden waardoor maatschappelijk relevante kennis vergroot wordt.

Verder ben ik decaan van de Open Universiteit Graduate School [link], lid van de Commissie Ethische Toetsing van de Open Universiteit en lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Dhr. prof. dr. Rob Martens
Ik ben hoogleraar Motivatie. Mijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing en motivatieprocessen. Daarnaast ben ik wetenschappelijk directeur van het NIVOZ.

Na werk en promotie aan de OU, was ik vanaf 2004 als hoofddocent onderwijsstudies verbonden aan de Universiteit Leiden. In 2007 werd ik benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Veringa leerstoel ‘multimediale educatie’ (Teleac/NTRHij was hoogleraar/(wetenschappelijk) en directeur van het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) van de OU, waarin een vraaggestuurde vorm van onderwijswetenschap werd ontwikkeld. Ik ben medeoprichter van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning).

Drie jaar was ik wetenschappelijk directeur van het ECBO. Verder verkreeg ik in 2012 de honoraire Francqui leerstoel bij de Katholieke Universiteit Leuven.

Universitair docenten

 

Mw. dr. Rianne Golsteijn
Ik ben als universitair docent verbonden aan de vakgroep Voorwaarden voor een Leven Lang Leren. Binnen de master Onderwijswetenschappen ben ik nauw betrokken bij de organisatie van het scriptietraject en ben ik werkzaam als docent in de cursus Trends. Ik heb een achtergrond in de bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen en gezondheidspsychologie. Mijn onderzoeksinteresse richt zich dan ook vooral op het meten en bevorderen van beweeggedrag en de effecten hiervan op gezondheid, leren, cognitie en mentaal welbevinden.

Mw. dr. Céleste Meijs
Als universitair docent doe ik onderzoek naar leerstrategiegebruik door studenten aan een afstandsuniversiteit en de relatie met executieve functies en achtergrondfactoren. Daarnaast doe ik onderzoek naar sensorische prikkelverwerking en de relatie met aandacht, executieve functies, gedrag en schoolprestaties en de effecten van hulpmiddelen die de sensorische prikkelverwerking verbeteren. Ik ben examinator van de cursus Methoden voor onderwijsonderzoek, docent in de cursus Atelier: Brein, Leefstijl & Leren en begeleid diverse masterthesisstudenten. Verder maak ik deel uit van de Commissie Ethische Toetsing van de Open Universiteit.

Mw. dr. Inge van der Wurff
Ik ben als universitair docent werkzaam bij de vakgroep Voorwaarden voor een Leven Lang Leren. Ik doe onderzoek naar hoe onder andere sensorische prikkelverwerking, voeding en beweging samenhangen met de cognitie, schoolprestaties en mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Ik ben betrokken bij de cursus Trends, het Atelier Brein, Leefstijl en Leren en begeleid verschillende studenten bij het schrijven van hun master thesis.

Mw. dr. Kate Xu
Ik ben universitair docent en wetenschappelijk vooral geïnteresseerd in de rol van motivatie bij leren en presteren. Dit doe ik met behulp van observationele en experimentele onderzoeksdesigns. Ik ben docent in het Atelier Motivatie en begeleid masterstudenten bij hun scriptie in opleiding Onderwijswetenschappen. Tevens ben ik lid van de Commissie Ethische Toetsing van de Open Universiteit.

Promovendi


 

Laurie Delnoij, MSc
Als promovenda doe ik onderzoek naar het verhogen van studiesucces van studenten in hoger (online) onderwijs. Mogelijkheden om studiesucces te vergroten zijn er zowel nadat studenten zijn ingestroomd (denk bijvoorbeeld aan het trainen van effectieve leerstrategieën), maar ook voordat studenten instromen. Daar is echter nog relatief weinig wetenschappelijke aandacht voor. Tegen die achtergrond wordt binnen mijn promotieproject een zelftest voor belangstellenden van de Open Universiteit ontwikkeld en geëvalueerd. De zelftest draagt bij aan weloverwogen studiekeuzes op basis van hun kennis, vaardigheden en levenssituatie, zodat het studiesucces hiermee verhoogd wordt.

Daarnaast begeleid ik, in samenwerking met collega’s, masterthesisstudenten.

Mara Kirschner, MSc
Ik ben als onderzoeksassistent op het project PHIT2Learn begonnen en werk intussen als PhD student aan dit project. De focus van mijn onderzoek is de relatie tussen het opbreken van sedentair gedrag door gebruik van zit- sta bureaus en mentaal welbevinden van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs.

Petra Luteijn, MSc
Na een loopbaan in de muziek (pianist en docent piano) ben ik Onderwijswetenschappen gaan studeren aan de Open Universiteit. Hierna kon ik als promovenda aan de slag. Ik werk voor het project PHIT2Learn, waar ik me bezighoud met onderzoek naar het effect van sta- en beweeginterventies op het cognitief functioneren en de creativiteit van MBO studenten. Dit onderzoek betreft zowel het effect van acute als langdurige interventies op deze uitkomstmaten.