OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Onderzoeks- en onderwijsteam

Hoogleraren

Portretfoto Renate de Groot

Prof. dr. Renate de Groot
Als voorzitter van de vakgroep Voorwaarden voor een Leven Lang Leren behoort het onderzoek van de vakgroep en de coördinatie ervan tot een van mijn kerntaken. Bij onze vakgroep hebben we wetenschappelijk onderzoek heel hoog in het vaandel staan. Ik begeleid dan ook vele promovendi die bezig zijn met hun promotieonderzoek op bijna alle thema’s die hier eerder al genoemd zijn. Ik ben leerstoelhouder van de leerstoel ‘Biopsychologie van Leren’. Mijn onderzoek richt zich vooral op de biopsychologische voorwaarden van leren en cognitie in levenslang perspectief. Tevens begeleid ik scriptiestudenten op deze thema’s en ben examinator in de cursus Atelier ‘Brein, Leefstijl & Leren’.

Ik heb een achtergrond in de gezondheidswetenschappen, neuropsychologie, neurowetenschappen en onderwijswetenschappen wat maakt dat ik zeer multidisciplinair ben. Ik zie het dan ook als mijn kerntaak om samenwerking tot stand te brengen, en expertise vanuit diverse disciplines (praktijk en wetenschappelijk) met elkaar te verbinden waardoor maatschappelijk relevante kennis vergroot wordt.

Verder ben ik decaan van de Open Universiteit Graduate School [link], lid van de Commissie Ethische Toetsing van de Open Universiteit en lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Prof. dr. Rob Martens
Ik ben hoogleraar onderwijswetenschappen. Mijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing en motivatieprocessen. Na werk en promotie aan de OU, was ik vanaf 2004 als hoofddocent onderwijsstudies verbonden aan de Universiteit Leiden. In 2007 werd ik benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Veringa leerstoel ‘multimediale educatie’ (Teleac/NTR). Ik was hoogleraar/(wetenschappelijk) en directeur van het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) van de OU, waarin een vraaggestuurde vorm van onderwijswetenschap werd ontwikkeld. Daarna was ik drie jaar wetenschappelijk directeur van het ECBO. En vervolgens wetenschappelijk directeur van het NIVOZ (2018-2021). Ik ben medeoprichter van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning). Tot slot verkreeg ik in 2012 de honoraire Francqui leerstoel bij de Katholieke Universiteit Leuven.

Universitair (hoofd)docenten en docenten

Portretfoto Laura Huiberts
 
Dr. Laura Huiberts
Ik ben universitair docent binnen de vakgroep Voorwaarden voor een Leven Lang Leren en heb een achtergrond in de chronobiologie, cognitieve- en omgevingspsychologie. In mijn onderzoek bekijk ik hoe de leefstijlfactoren slaap, voeding, en beweging samenhangen met de cognitie, schoolprestaties, en mentaal welbevinden van adolescenten en studenten. Dit doe ik zoveel mogelijk aan de hand van onderzoek in het dagelijks leven via experience sampling methodes. Daarnaast ben ik betrokken als docent in de cursus Atelier Voorwaarden voor Leren: Brein, Leefstijl, Motivatie en Emotie en begeleid ik verschillende studenten bij het schrijven van hun master thesis.
 

Dr. Céleste Meijs
AIs universitair docent doe ik onderzoek naar de relatie tussen executieve functies, sensorische prikkelverwerking, gedrag in de klas en (school)prestaties en naar de effecten van verschillende manieren van aanbieden van te-leren-informatie op leerprestaties. Daarnaast doe ik onderzoek naar zelfregulatie onder studenten aan een afstandsuniversiteit door het gebruik van leerstrategieën en de relatie met executieve functies en achtergrondfactoren. Verder ben ik examinator van de cursus Methoden voor onderwijsonderzoek, docent in de cursus Atelier Voorwaarden voor Leren: Brein, Leefstijl, Motivatie en Emotie begeleid ik promovendi en diverse masterthesisstudenten.
Portretfoto Céline Mercier Céline Mercier MSc
Als docent en onderwijskundige houd ik mij vooral bezig met de ontwikkeling van onderwijs binnen de faculteit. Met mijn ervaring in het primair onderwijs poog ik een brug te slaan tussen de dagelijkse praktijk in het PO en het wetenschappelijk onderwijs dat wij aanbieden. Vanuit mijn opgedane kennis en ervaringen en mijn persoonlijke interesse staan diversiteit en kansengelijkheid voor mij hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van dit onderwijs. Daarnaast ben ik als docent actief bij de cursus Ontwerpen van onderwijs.
 
Portretfoto Joyce Neroni Dr. Joyce Neroni
Als postdoc houd ik mij bezig met een onderzoek naar de effectiviteit van student-gecentreerd leren voor zelfregulerend leren. Er zijn tegenwoordig verschillende onderwijsvormen waarbij de student centraal staat, zoals probleem-gestuurd (PGO) en project-gestuurd onderwijs (PjGO). In het algemeen wordt aangenomen dat deze onderwijsvormen een positief effect hebben op zelfregulerend leervermogen van studenten. Deze effectiviteit blijkt in de praktijk echter wisselend te zijn. Aan de hand van een meta-analyse en review studie brengen we in kaart welk effect PGO en PjGO op zelfregulerend leren hebben, en welke kenmerken hier van invloed op zijn.
Portretfoto Lisette Wijnia Dr. Lisette Wijnia
Als universitair hoofddocent houd ik mij voornamelijk bezig met motivatie als psychologische voorwaarde voor (zelfregulerend) leren. In mijn onderzoek, kijk ik onder andere naar de effectiviteit van student-gecentreerde leeromgevingen, zoals probleemgestuurd en project-gestuurd onderwijs op de motivatie en zelfregulerend leervaardigheden van leerlingen/studenten. Ook doe ik onderzoek naar motivatie, zelfregulerend leren en metacognitie (met name accuraatheid van zelfbeoordelingen) in andere leercontexten. Ik ben examinator van Scriptieplan en Masterscriptie en begeleid verschillende studenten met hun masteronderzoek. Daarnaast houd ik mij bezig met de Digitale Didactiek en CPP Onderwijsinnovatie cursussen van de Faculteit Onderwijswetenschappen

Dr. Kate Xu
Ik ben universitair docent en wetenschappelijk vooral geïnteresseerd in de rol van motivatie bij leren en presteren. Dit doe ik met behulp van observationele en experimentele onderzoeksdesigns. Ik ben docent in de cursus Atelier Voorwaarden voor Leren: Brein, Leefstijl, Motivatie en Emotie, en begeleid promovendi en masterstudenten bij hun scriptie in opleiding Onderwijswetenschappen. Tevens ben ik lid van de Commissie Ethische Toetsing van de Open Universiteit. Ik ben associate editor van het tijdschrift Frontiers in Psychology, en lid van de redactieraad van het tijdschrift Learning and Instruction.

Dr. Linda van Zutphen
Ik ben universitair docent en heb een achtergrond in de bewegingswetenschappen, cognitieve neuropsychologie, neurowetenschappen en klinische psychologie. Mijn onderzoeksinteresse richt zich vooral op emotieregulatie(strategieën) van prestatiegerichte emoties. Binnen de master Onderwijswetenschappen ben ik docent in de cursus Methoden voor Onderwijsonderzoek en het Atelier Voorwaarden voor Leren: Brein, Leefstijl, Motivatie en Emotie. Daarnaast begeleid ik promovendi en diverse studenten bij het schrijven van hun masterthesis.

Promovendi en externe promovendi

Janne Bosma MSc
Ik doe onderzoek als promovenda voor het “What’s BOThering You?” project. Dit project brengt het mentale welzijn van studenten in het hoger onderwijs in kaart en ontwikkelt een conversational agent om hun welzijn te bevorderen. Mijn focus ligt hierbij op de analyse van de dynamische relaties tussen welzijnscomponenten en de invloed hiervan op schoolprestaties en andere belangrijke uitkomsten. Deze informatie kan dan gebruikt worden om te zien waar de conversational agent het beste kan ingrijpen en welk advies het beste past bij de student. 

Portretfoto Maud Bouwens

Maud Bouwens MSc
Als extern promovenda houd ik me bezig met emotieregulatie en strategieën m.b.t. affectieve zelfregulatie. Ik ben docent Duits en faalangstreductietrainer in het v.o. en geef daarnaast trainingen aan docenten. De focus van deze trainingen ligt bij vakdidactisch coachen en het stimuleren en ontwikkelen van eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Portretfoto Kateryna Holubinka
 
Kateryna Holubinka MSc
Als promovenda onderzoek ik hoe Virtual en Augmented reality en 3D technologieën het leerproces kunnen bevorderen en effectiever, efficiënter en plezieriger kunnen maken. Ik werk samen met internationale consortiumpartners uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk aan het door Eurostars gefinancierde project CloudClass. Ons doel is het ontwikkelen, testen en valideren van een oplossing die meer aantrekkelijke, interactieve en immersieve virtuele leerervaringen creëert voor OU-studenten.
 
Portretfoto Giel Kessels
 

Giel Kessels MSc
Ik ben buitenpromovendus aan de Open Universiteit en doe onderzoek naar studentmotivatie voor toetsen, onder begeleiding van Rob Martens, Kate Xu en Kim Dirkx. Naast mijn PhD-onderzoek ben ik werkzaam bij het Summa College. Daar verzorg ik onderwijs voor onze Mbo-studenten, maar mag ik me ook bezighouden met het ontwikkelen van het curriculum van de opleiding bij Summa Automotive & Smart Mobility. Binnen de BVMBO (Beroepsvereniging voor opleiders in het Mbo) vervul ik een bestuursfunctie. De BVMBO houdt zich bezig met het kwalitatief goed onderwijs en werkplezier in het Mbo zodat we trots blijven op ons vak. In mijn taken als docent, ontwikkelaar en onderzoeker kan ik mijn passie voor techniek, mensen, ontwikkelen en onderzoek goed combineren.
 

Mara Kirschner MSc
Ik werk als promovenda op het Phit2learn project, in dit project wordt gekeken of leren in het middelbaar beroepsonderwijs verbeterd door leerinterventies. De focus van mijn onderzoek binnen dit project is: de relatie tussen verschillende soorten beweeggedrag (sedentair, licht fysiek en matig tot zwaar fysiek beweeggedrag) en het mentaal welbevinden van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast ben ik docent in de cursus Methoden voor onderwijsonderzoek.

Petra Luteijn MSc
Na een loopbaan in de muziek (pianist en docent piano) ben ik Onderwijswetenschappen gaan studeren aan de Open Universiteit. Hierna kon ik als promovenda aan de slag. Ik werk voor het project PHIT2Learn, waar ik me bezighoud met onderzoek naar het effect van sta- en beweeginterventies op het cognitief functioneren en de creativiteit van MBO studenten. Dit onderzoek betreft zowel het effect van acute als langdurige interventies op deze uitkomstmaten.
Portretfoto Dagmar Platte Dagmar Platte MSc
Als externe promovenda doe ik onderzoek naar de rol van motivatie in leerprocessen. Meer specifiek ben ik geïnteresseerd in het bevorderen van een groeimindset bij basisschoolleerlingen en wil ik onderzoeken welke factoren daarop van invloed zijn. Daarnaast ben ik ook werkzaam in het basisonderwijs als intern begeleider en kleuterleerkracht. De vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar de praktijk is daarbij een leuke uitdaging.
 
Portretfoto Erik Roosken
 
Erik Roosken MSc
Ik ben sinds maart 2021 verbonden aan de Open Universiteit als buitenpromovendus. Dankzij de Promotiebeurs voor leraren (NWO) kan ik twee dagen lesgeven op de basisschool combineren met twee dagen werken aan mijn onderzoek, waarbij ik begeleid word door Renate de Groot en Kate Xu. Het onderzoek richt zich op het verhogen van de motivatie van leerlingen op de basisschool voor het vak Natuur&Techniek door het inzetten van de utility-value interventie. Deze interventie richt zich op het verhogen van de instrumentele motivatie van leerlingen. Simpel gezegd worden leerlingen in staat gesteld om zelf antwoord te geven op de vraag: wat heb ik zelf aan deze kennis?

Johannes Serfontein MSc
As an internal PhD candidate, my focus is on achievement emotions, interpersonal emotion regulation, and emotion regulation goals. Some of my research goals include identifying which achievement emotions are experienced in different learning contexts, how these emotions are adaptively or maladaptively regulated either intra- or interpersonally, and how these factors relate to student mental wellbeing and academic achievement.

Portretfoto Samantha Vos Samantha Vos MSc
Als promovenda doe ik onderzoek naar de relatie tussen zelf-regulerend leren, motivatie om te leren en welbevinden van studenten. Naast het beheersen van de lesstof wordt van studenten verwacht dat ze ook bepaalde academische en persoonlijke vaardigheden ontwikkelen, zoals time management, goal-setting, zelfcontrolerend gedrag en zelfbewustzijn. Deze vaardigheden en cognitieve strategieën die worden gebruikt om effectief te leren vallen onder te term ‘zelf-regulerend leren’ (ZRL). Het ontwikkelen van ZRL en de condities waarin ZRL kan floreren heeft een bepaalde invloed op de academische prestatie, de motivatie om te leren en het welzijn. In mijn promotietraject wordt hierover een empirisch framework ontwikkeld zodat het studiesucces en de kwaliteiten voor levenslang leren verhoogd kunnen worden.
Portretfoto Anouk Wissink Anouk Wissink MSc
Als extern promovenda bij de OU doe ik onderzoek naar ruimtelijke vermogens bij 6- tot 8-jarige kinderen in het primair onderwijs in relatie tot hun rekenvaardigheden. In het kader van mijn onderzoek zijn ruimtelijke vermogens essentieel voor het rekenonderwijs en zijn het sterke voorspellers voor succes in rekenprestaties. Bij ruimtelijke vermogens ligt de nadruk op het denken (inzicht) als doen (handelen). Met behulp van het Think3d! Programma, dat speciaal is ontworpen om ruimtelijke vermogens te trainen door middel van papier vouwen (origami) en papier knippen, vul ik mijn praktische RCT-studies aan. Naast mijn onderzoek werk ik als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs. In februari 2022 heb ik een promotiebeurs leraren toegekend gekregen van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).