Onderwijswetenschappen_13457_head_large.jpg
Team
Maak kennis met de vakgroep Online leren en instructie

Hoogleraren


 

 

 

 

 

Mw. prof. dr. Halszka Jarodzka
Hoogleraar, vakgroepvoorzitter
 

Ik ben hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Online Leren en Instructie bij de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.

Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe we het leer- en testmateriaal voor (online) onderwijs kunnen verbeteren. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd in de rol die afbeeldingen hierin spelen. Daarbij maakt het niet uit of het een vectorgrafiek uit de wiskunde, een leervideo over zwemmende vissen vanuit de biologie is, of een programmeercode uit de informatica. Ik vraag mij af hoe mensen verschillende afbeeldingen verwerken en deze met andere bronnen, bijvoorbeeld teksten, verbinden. Naast de leeruitkomsten van deze verschillende formaten onderzoek ik vooral de wijze waarop mensen deze informatie online verwerken. Dus de rol die onze ogen en onze visuele verwerking van informatie daarin speelt. Daarvoor gebruik ik apparatuur die precies meet waar we naar kijken, hoe lang we ernaar kijken en in welke volgorde we dat doen (eye-tracking).

Onderzoek gaat ook over het verwerken van eenvoudig leer- en testmateriaal bij mensen die iets nieuws leren. Een voorbeeld hiervan is hoe beginners ingewikkelde informatie verwerken ten opzichte van professionals. Denk bijvoorbeeld aan een leraar in opleiding die een hele klas pubers in het zicht moet houden en hoe een ervaren leraar daartegenover bijna nonchalant alles en iedereen in de gaten houdt. Door te onderzoeken hoe mensen in deze verschillende situaties diverse soorten visuele informatie verwerken, probeer ik erachter te komen hoe we leren, hoe we ons tot experts kunnen ontwikkelen, hoe we deze processen met behulp van instructie kunnen ondersteunen en hoe we dat het meest valide kunnen testen. Het doel van mijn onderzoek is tweeledig: het gaat enerzijds over het verder ontwikkelen van wetenschappelijke theorieën over het menselijke leren en aan de andere kant over de rol van de visuele informatieverwerking. Tevens worden er concrete richtlijnen gevormd om tot beter leer- en testmateriaal te komen voor de onderwijspraktijk.

Op dit gebied verricht ik zelf onderzoek (publicaties) en begeleid ik masterstudenten en promovendi. Voor dit onderzoek ontving ik in 2017 de OU-wetenschapsprijs. Daarnaast ben ik voorzitter van de Ethische Commissie Onderzoek (cETO) van de Open Universiteit en ik vertegenwoordig de Open Universiteit bij de VSNU-commissie ‘Erkennen en waarderen’. Buiten de Open Universiteit ben ik actief lid bij de European Association of Research on Learning and Instruction (bijv. als oprichter en coördinator van de Special Interest Group 27 ‘online measures of learning processes’ of als keynote-spreker en ben ik Editorial Board Member van hoogwaardige wetenschappelijke tijdschriften op dit gebied (Instructional Science, Frontline Learning Research, Journal of Eye Movement Research). 

  Mw. prof. dr. Desiree Joosten ten-Brinke
hoogleraar

 

Dhr. prof. dr. Hendrik Drachsler
Hoogleraar Trusted Learning Analytics

Naast mijn aanstelling als hoogleraar Trusted Learning Analytics bij de vakgroep 'online leren en instructie' binnen de faculteit Onderwijswetenschappen, ben ik verbonden aan de informatica-afdeling van het Duitse Leibniz Instituut voor Internationaal Onderwijsonderzoek, de Goethe-Universiteit Frankfurt am Main. Mijn onderzoeksinteresses omvatten Learning Analytics, Personalisatie technologieën, Recommender Systems, Educatieve data, mobiele apparaten, en hun toepassingen op het gebied van Technology-Enhanced Learning en Gezondheid 2.0.

Ik ben gekozen tot bestuurslid van de European Association of Technology-Enhanced Learning (EATEL). In het verleden was ik hoofdonderzoeker en wetenschappelijk coördinator van verschillende nationale en EU-projecten (bv. patient-project.eu, LinkedUp-project.eu, lace-project.eu, safepat.eu, sheilaproject.eu) en verantwoordelijk voor een consortiumbudget van meer dan 20 miljoen euro onderzoekssubsidies en 6,2 miljoen euro voor zijn onderzoeksgroep. Regelmatig heb ik internationale wetenschappelijke conferenties voorgezeten (bijv. LAK16, EC-TEL17, EC-TEL18, LAK2020) en ik ben Associate Editor van IEEE's Transactions on Learning Technologies (TLT). Verder ben ik Special Issue Editor van het Journal of Computer Assisted Learning (JCAL) en auteur van verschillende veel geciteerde artikelen over Technology-Enhanced Learning.Universitair hoofddocenten en docenten


 

Dhr. dr. Gino Camp
Universitair hoofddocent

Als universitair hoofddocent bij de vakgroep OLI doe ik onderzoek naar effectief leren. De kern van mijn werk is dat ik wetenschappelijke inzichten over hoe mensen leren in een relevante onderwijscontext toepas en onderzoek. Uitgangspunt daarbij is de werking van het geheugen. Mijn voornaamste toepassingsgebieden zijn het ondersteunen van de zelfstudie van studenten met effectieve leerstrategieën en het ondersteunen van de didactiek van docenten met evidence-based didactische bouwstenen (zie bijvoorbeeld het boek Wijze Lessen). In beide toepassingsgebieden speelt technologie ook een voorname rol. Zo ontwikkelde ik bijvoorbeeld een tool voor gepersonaliseerd online formatief toetsen en een chatbot om studenten te ondersteunen bij hun zelfstudie. Ik verzorg daarnaast met veel plezier lezingen en webinars over effectief studeren, effectieve didactiek en blended learning voor diverse partners in het onderwijsveld.


 
Mw. dr. José Janssen
Universitair hoofddocent
 

Rode draad in mijn onderzoek is online toetsing; van gebruik en impact van specifieke technologie voor betrouwbaar toetsen op afstand tot de ontwikkeling van een online zelftest en ontwerprichtlijnen voor gebruik van multimedia in online toetsen.
Een belangrijk resultaat dat in samenwerking met collega’s binnen en buiten de faculteit tot stand kwam is de online zelftest waarmee belangstellenden voor de Open Universiteit kunnen nagaan in hoeverre een studie aan de Open Universiteit bij hen past.

Daarnaast werkte ik de afgelopen jaren met een aantal OU collega’s aan ontwerpgericht onderzoek naar begeleiding van samenwerkend leren in de virtuele klas. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een e-handboek online samenwerkend leren [LINK eind mei beschikbaar]: een online platform met richtlijnen, voorbeelden en praktische tips en tools ter ondersteuning van docenten die online samenwerkend leren in hun eigen onderwijs vorm willen geven.


 

Dhr. dr. Christian Stracke
Universitair hoofddocent

Ik doe onderzoek op (online) leren met multimedia en digitale competenties en leid de cursussen die gericht zijn op kwaliteit van onderwijs(innovaties).

Ik heb een doctoraat in de economie en een Magister Artium (M.A.) in onderwijswetenschappen en ben auteur en editor van meer dan 150 wetenschappelijke artikelen, boeken, hoofdstukken en normen op levenlang leren en de nodige innovaties en kwaliteit. In meer dan 20 jaar business en onderzoek in HR en E-Learning bedrijven heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in het leiden van grootschalige onderzoeksteams en projecten (meer dan 100 internationale projecten met meer dan 50 Mio. euros budget) en in internationale normering was ik Elected Chair van internationale (ISO PC 288 on QM for Education) en Europese (CEN TC 353 on (E-)Learning, Education and Training) standaardisering commissies.
 


 

Dhr. dr. Kevin Ackermans
Universitair docent

Mijn belangrijkste onderzoeks- en werkgebieden zijn multi- en hypermedia, 21-eeuwse vaardigheden, bayesiaanse statistiek, en toetsing.
Tevens begeleid ik masterstudenten en ben ik betrokken bij verschillende examencommissies. In mijn loopbaan als docent en intern (en ambulant) begeleider heb ik met plezier binnen (bijna) elke vorm van onderwijs gewerkt. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van studenten met een leerstoornis. Ik heb twee (pedagogische) onderwijsbevoegdheden (met honours) en ben bevoegd (basisbekwaam) schoolleider. 

Mw. dr. Leen Catrysse
Universitair docent

Mijn onderzoeksinteresse richt zich op het meten van leerprocessen tijdens het leren aan de hand van online meetmethodes zoals eye-tracking. Ik focus mij vooral op de individuele lerende in het hoger onderwijs binnen de context van tekstverwerking en leren van multimedia. Door rekening te houden met kenmerken van de lerende (vb. leerstrategieën, voorkennis, motivatie) en de context (vb. leertaak, ontwerp van leermateriaal) probeer ik deze online leerprocessen beter te begrijpen. Op dit thema ben ik bij verschillende projecten betrokken bij de Universiteit Antwerpen. Daarnaast heb ik ook een rol als extern adviseur bij verschillende projecten op de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen.

Binnen de master Onderwijswetenschappen ben ik betrokken bij de organisatie van het scriptietraject en als docent in het Atelier Eye-Tracking Research. Daarnaast ben ik bij de premaster Onderwijswetenschappen betrokken als docent bij de cursus Over leren, onderwijs en instructie.


Mw. dr. Dorothy Duchatelet
Universitair docent

Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar het in kaart brengen van verschillen in leren in leeromgevingen die zich op het snijvlak van het hoger onderwijs en de professionele werkomgeving bevinden. Ik focus me hierbij op de individuele lerende in de context van een authentieke leeromgeving zoals bijvoorbeeld project-gebaseerd leren, (rollenspel-)simulaties of serious games. Binnen deze authentieke contexten probeer ik de factoren en processen te begrijpen die bijdragen aan de ontwikkeling van professionele self-efficacy en expertise.

Binnen de premaster Onderwijswetenschappen ben ik als docent betrokken bij het vak ‘Over leren, onderwijs en instructie’. Daarnaast begeleid ik diverse masterthesisstudenten. Ik heb een achtergrond in de klinische psychologie en opleidings- en onderwijswetenschappen.

Dhr. dr. Konstantinos Georgiadis
Universitair docent

Ik onderzoek hoe machine learning kan worden gebruikt in het onderwijs om nieuwe zinvolle manieren te bieden voor het beoordelen van leren in digitale omgevingen. Daarnaast ben ik betrokken bij de cursus Atelier Trusted Learning Analytics, de ontwikkeling van serious games met EMERGO en de ondersteuning van promovendi bij hun onderzoek.


Mw. dr. Ellen Kok
Universitair docent

Mijn onderzoek richt zich op expertise-ontwikkeling en onderwijsdesign. Ik gebruik daarvoor eye-tracking (oogbewegingsonderzoek). Specifiek onderzoek ik nu hoe visualisaties van eye-tracking data gebruikt kunnen worden in het onderwijs, bijvoorbeeld als voorbeeld van expert-gedrag, als feedback, of als informatie voor docenten over het functioneren van studenten.

Ik ben als docent betrokken bij de cursus over leren, onderwijs en instructie. Ik werk twee dagen per week aan de OU en daarnaast nog twee dagen per week als postdoc onderzoek aan de Universiteit Utrecht.


Mw. dr. Tamara Schleepen
Universitair docent

Met een achtergrond in de cognitieve ontwikkelingspsychologie richtte ik mij in eerder onderzoek op hoe kinderen bepaalde schoolse vaardigheden (waaronder geheugenstrategieën en rekenvaardigheden) leren en welke factoren hierin een rol spelen. Mijn huidige onderzoek richt zich vooral op toetsing en de rol van multimedia daarin.

 

Promovendi


 

Mw. Selina Emhardt MSc
Promovendus

Ik ben promovenda en docent aan de Faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Mijn onderzoek richt zich op expertiseontwikkeling en hoe online video's ontworpen moeten worden om leren optimaal te bevorderen.
Een van mijn belangrijkste aandachtspunten is het gebruik van eye-tracking technologie. Deze technologie maakt het mogelijk om oogbewegingen van leraren weer te geven in educatieve video's, zodat leerlingen weten op welke aspecten ze in de video moeten focussen. Op deze manier kan het leren van educatieve video's geoptimaliseerd worden. Daarnaast begeleid ik masterstudenten en help ik bij de organisatie en uitvoering van de cursus "Trends in Onderwijs en Onderwijswetenschappen".
 


 

Mw. Sterre Ruitenburg MSc
Promovendus

Na een onderzoeksmaster Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht ging ik aan de slag als promovenda aan de Open Universiteit. Onder begeleiding van Gino Camp, Halszka Jarodzka en Paul Kirschner doe ik nu onderzoek naar de vraag hoe bewezen effectieve leerstrategieën succesvol kunnen worden ingezet in het rekenonderwijs op de basisschool. Uniek is dat dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Wij kunnen gebruik maken van hun expertise op het gebied van rekenonderwijs en hun contacten met scholen; zij kunnen de onderzoeksbevindingen direct gebruiken om hun eigen leermiddelen te verbeteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten!


 

Dhr. Sambit Praharaj MSc
Promovendus

My PhD research primarily focuses on the use of Multimodal Learning Analytics in a Co-located Collaboration scenario where I use sensors to gain insights about the quality of collaboration with collaboration analytics and to support it by giving real-time feedback. I am interested in opportunities in fields similar to those above mentioned domains where I can invest time in improving education with the help of technology or Artificial Intelligence to make a difference in lives of the learners and ease the process for both learners and teachers.

I finished my master's at Delft University of Technology in Computer Science. My main research interests at that time were a combination of Computer Science, Learning Analytics and Human-Computer Interaction. In my Master’s Thesis, I did live experiments in Bachelor classroom lectures (with each lecture of more than 300 students) to generate insights about the learners for the teachers.
 

 

Associated

  Dhr. dr. Jorik Arts
PostDoc, Fontys hogeschool
  Dhr. prof. dr. Paul Kirschner
hoogleraar-emeritus
  Mw. prof. dr. Els Boshuizen
hoogleraar-emeritus

 

Vroegere werknemers

  Mw. dr. Kim Dirkx,
Adviseur blended onderwijs bij Zuyd Hogeschool
  Mw. dr. Irene Skuballa
  Mw. prof. dr. Yvonne Kammerer
Professor for Psychology & Management at the International School of Management (ISM) in Stuttgart.
  Mw. jun. prof. dr. Maren Scheffel
Junior Professor bij het Institut für Erziehungswissenshaft, Ruhr-Universität Bochum.